Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna

2) till förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager

3) till anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion

4) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av nödvändiga båtar samt utrustning och reservdelar till dem

5) till ombyggnad av engångsnatur samt underhåll av luft- och bevakningsfarkoster

6) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar

7) till anskaffning av havsgående båtar och utrustning av båtarna till den del det inte betalas med finansiering från EU från moment 26.01.24.

De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal.

Förklaring:I den andra tilläggsbudgeten för 2012 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för modifiering och G-underhåll av AS 322 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna. Med stöd av fullmakten ingicks år 2013 ett modifikations- och underhållsavtal. Projektet infaller åren 2013—2020 och totalkostnadskalkylen är 33 710 000 euro.

I budgeten 2018 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för anskaffning av sju havsgående båtar. På basis av fullmakten ingicks det 2018 avtal om anskaffning av båtarna. Anskaffningen infaller åren 2018—2020 och totalkostnadskalkylen är 22 500 000 euro. Enligt Europeiska kommissionens förhandsbeslut är det möjligt att få EU-finansiering till ett belopp av 8 100 000 euro för finansieringen av tre båtar. EU-finansieringen minskar i motsvarande grad behovet av finansiering ur budgetpropositionen de kommande åren. Finansiering ur budgetpropositionen har reserverats till ett sammanlagt belopp på 14 400 000 euro. Det ansöks om finansiering ur oljeskyddsfonden för båtarna för ett sammanlagt belopp på uppskattningsvis ca 4 000 000 euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 Sammanlagt fr.o.m.
2019
       
Modifiering och G-underhåll av Super Puma      
Förbindelser som ingåtts före år 2019 7 400   7 400
Anskaffning av en havsgående båt      
Förbindelser som ingåtts före år 2019 4 300 3 800 8 100
Utgifter sammanlagt 11 700 3 800 15 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -6 490
Sammanlagt -6 490

2019 budget 9 010 000
2018 budget 15 500 000
2017 bokslut 13 641 000