Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

20. GränsbevakningsväsendetPDF-versio

Förklaring:Gränsbevakningsväsendet är verksamt både inom den inre och den yttre säkerheten. Gränsbevakningsväsendet är en del av Europeiska gräns- och kustbevakningen och en del av Finlands försvarssystem. Gränsbevakningsväsendet är verksamt på land, till havs och i luften också i svåra förhållanden. Gränsbevakningsväsendets samhälleliga effektmål är gränssäkerheten, säkerhet i havsområden samt territoriell integritet och försvarsberedskap.

Det som har mest betydande inverkan på Gränsbevakningsväsendets verksamhet är läget i Ryssland, olaglig inresa och terrorism inom Europeiska unionens territorium, utvecklingen av Europeiska unionens integrerade gränssäkerhetssystem och havspolitiken samt det allmänna ekonomiska läget.

Gränsbevakningsväsendet stärker övervakningen av östgränsen samt kapaciteten för bekämpning av säkerhetshot vid de yttre gränserna. Förmågan att sköta säkerhetsuppgifter på havsområdena säkerställs. Båtarna och luftfarkosterna förnyas. Gränsbevakningsväsendet tar över det operativa ledningsansvaret för miljökatastrofer på öppet hav. Gränsbevakningsväsendets beredskap att fungera i alla säkerhetssituationer utvecklas. EU:s gränssäkerhet och den marina säkerheten främjas. Gränsbevakningsväsendet deltar i operationer som koordineras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex vid EU:s yttre gränser och i annan internationell verksamhet genom att anvisa personal och materiel för den (Gränsbevakningslagen 578/2005 15 a—c §).

Säkerheten är av hög prioritet inom både EU-utvecklingen och regeringen. Gränssäkerheten och en trovärdig övervakning av yttre gränser är centrala för det förändrade säkerhetsläget. Gränsbevakningsväsendets särskilda prioriteringsobjekt är säkerheten vid östgränsen och garanterandet av en smidig trafik i Helsingfors-Vanda. Gränsbevakningsväsendet verkställer de nya anpassningsåtgärderna som fortsätter till utgången av ramperioden.

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 232 934 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag

3) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd). Överföringen från moment 35.01.04 hänför sig till lagförslaget.

Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Kvalitet och serviceförmåga (ind) 98 94 95
Produktivitet (ind) 131 122 120
Resurshushållning (ind) 118 113 113
Årsverken 2 635 2 676 2 850
Kostnader (mn euro) 256,7 257,3 240,0
Gränssäkerhet

Finlands övervakning av de yttre gränserna är effektiv och trovärdig. Gränsbevakningsväsendet stärker Finlands säkerhet och avvärjer säkerhetshot mot Finland och Europa vid de yttre gränserna. Gränstrafiken är säker och smidig. Brottsbekämpningen är effektfull. Gränsbevakningsväsendet ökar människornas säkerhet i gränsområdet och skärgården.

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Gränssäkerhet(1—5) 4,1 4,0 4,0
Kontaktpersoner och internationella operationer      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,7 3,7 3,7
Olovliga gränsöverskridningar som förhindrats med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner (st.) 1 964 1 695 1 695
Samarbete med grannländernas myndigheter      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,4 4,3 4,3
Gränsövervakning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,1 4,0 4,0
— Gränskontrollernas (inkommande) täckningsgrad (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Kvaliteten på lägesbilder som gäller gränserna (1—5) 4,2 3,9 3,9
— Kvaliteten på gränskontrollerna (1—5) 1,7 2,1 2,1
— Förhindrande av gränsincidenter (1—5) 3,9 4,2 4,2
— Upptäckta gränsincidenter (1—5) 2,8 3,3 3,3
— Rättssäkerheten vid gränskontrollerna (1—5) 4,6 4,8 4,8
— Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (1—5) 5,0 4,3 4,3
— Rättssäkerheten när det gäller brottsbekämpningen (1—5) 4,9 5,0 5,0
— Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Gränsbevakningsväsendets handräckning till myndigheter (1—5) 4,1 3,6 3,5
Patrullering (h) 264 311 260 197 261 032
Teknisk övervakning (h) 2 730 241 2 708 000 2 715 000
Gränskontroller (mn pers.) 14,5 14,8 16,2
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min) 6,6 6,8 7,3
Nekad inresa (st.) 992 875 880
Beslut om avvisning (st.) 351 297 297
Brottsanmälan (st.) 792 750 750
Riksgränsbrott (st.) 149 115 115
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.) 55 68 68
Övriga brott och överträdelser (st.) 3 298 2 948 2 948
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag) (st.) 766 611 611
Efterspaningar på land (st.) 360 259 259
Uppdrag inom prehospital akutsjukvård, exkl. sjöräddning (st.) 1 076 633 633
Gränssäkerhet      
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga 228,3 230,0 242,5
Årsverken 2 343 2 392 2 548
Produktivitet (ind) 136 126 124
Resurshushållning (ind) 122 116 117
Säkerheten i havsområden

Finlands sjöräddningssystem är tillförlitligt. Gränsbevakningsväsendets lednings- och aktionsberedskap för marina flertypsolyckor är omedelbar. Gränsbevakningsväsendet främjar skyddet av den marina miljön.

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Säkerheten i havsområden (1—5) 4,5 4,0 4,0
Sjöräddning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,6 4,6 4,6
Sjöräddningsuppdrag (st.) 1 407 1 368 1 368
Personer som räddats (st.) 3 148 3 200 3 200
Skydd av den marina miljön      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,3 2,3 2,3
Antalet fartygsutsläpp (st.) 30 32 32
Säkerheten i havsområden      
Kostnader (mn euro) 12,9 12,3 13,0
Årsverken 132 128 137
Produktivitet (ind) 102 98 92
Resurshushållning (ind) 92 90 87
Territoriell integritet och försvarsberedskap

Gränsbevakningsväsendet har god funktionsförmåga för att trygga samhället i alla störningar och undantagsförhållanden. Gränsbevakningsväsendet har god beredskap för att trygga den territoriella integriteten och försvara riket.

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Territoriell integritet och försvarsberedskap (1—5) 3,6 3,5 3,5
Upprätthållande av beredskap i störningssituationer och vid undantagsförhållanden      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,5 3,7 3,7
Gränsbevakningsväsendets trupproduktion och utbildning som gäller det militära försvaret      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,6 3,5 3,4
Utbildningsdygn för värnpliktiga (st.) 101 846 106 230 108 290
Utbildningsdygn för personalen (st.) 6 292 5 520 5 520
Territoriell integritet och försvarsberedskap      
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga 15,6 14,9 15,7
Årsverken 160 155 165
Produktivitet (ind) 151 155 165
Resurshushållning (ind) 135 139 140
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Årsverken 2 645 2 668 2 682
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 8,5 8,0 8,0
Arbetsklimat (1—5) 3,6 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 244 164 243 792 241 434
Bruttoinkomster 10 707 8 500 8 500
Nettoutgifter 233 457 235 292 232 934
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 27 313    
— överförts till följande år 24 885    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (1 årsverke) (överföring från moment 32.01.02) 60
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (3 årsverken) (överföring från moment 35.01.04) 180
Effektivisering av gränskontrollerna vid de yttre gränserna -500
Säkerhetskostnader för EU-ordförandeskapsperioden 2019 300
Tryggande av kärnuppgifterna, statens gemensamma tjänster 2 000
Ökning av Helsingfors-Vanda flygplats trafik över yttre gränserna 2 350
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -769
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -173
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -31
Indexhöjning av hyresutgifterna 128
Lönejusteringar 6 049
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 530
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 120
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -486
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -49
Temporär sänkning av StPL-avgiften 182
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen -8 887
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -62
Sammanlagt -2 358

2019 budget 232 934 000
2018 I tilläggsb. 1 860 000
2018 budget 235 292 000
2017 bokslut 231 029 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 9 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna

2) till förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager

3) till anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion

4) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av nödvändiga båtar samt utrustning och reservdelar till dem

5) till ombyggnad av engångsnatur samt underhåll av luft- och bevakningsfarkoster

6) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar

7) till anskaffning av havsgående båtar och utrustning av båtarna till den del det inte betalas med finansiering från EU från moment 26.01.24.

De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal.

Förklaring:I den andra tilläggsbudgeten för 2012 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för modifiering och G-underhåll av AS 322 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna. Med stöd av fullmakten ingicks år 2013 ett modifikations- och underhållsavtal. Projektet infaller åren 2013—2020 och totalkostnadskalkylen är 33 710 000 euro.

I budgeten 2018 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för anskaffning av sju havsgående båtar. På basis av fullmakten ingicks det 2018 avtal om anskaffning av båtarna. Anskaffningen infaller åren 2018—2020 och totalkostnadskalkylen är 22 500 000 euro. Enligt Europeiska kommissionens förhandsbeslut är det möjligt att få EU-finansiering till ett belopp av 8 100 000 euro för finansieringen av tre båtar. EU-finansieringen minskar i motsvarande grad behovet av finansiering ur budgetpropositionen de kommande åren. Finansiering ur budgetpropositionen har reserverats till ett sammanlagt belopp på 14 400 000 euro. Det ansöks om finansiering ur oljeskyddsfonden för båtarna för ett sammanlagt belopp på uppskattningsvis ca 4 000 000 euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 Sammanlagt fr.o.m.
2019
       
Modifiering och G-underhåll av Super Puma      
Förbindelser som ingåtts före år 2019 7 400   7 400
Anskaffning av en havsgående båt      
Förbindelser som ingåtts före år 2019 4 300 3 800 8 100
Utgifter sammanlagt 11 700 3 800 15 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -6 490
Sammanlagt -6 490

2019 budget 9 010 000
2018 budget 15 500 000
2017 bokslut 13 641 000