Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 232 934 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag

3) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd). Överföringen från moment 35.01.04 hänför sig till lagförslaget.

Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Kvalitet och serviceförmåga (ind) 98 94 95
Produktivitet (ind) 131 122 120
Resurshushållning (ind) 118 113 113
Årsverken 2 635 2 676 2 850
Kostnader (mn euro) 256,7 257,3 240,0
Gränssäkerhet

Finlands övervakning av de yttre gränserna är effektiv och trovärdig. Gränsbevakningsväsendet stärker Finlands säkerhet och avvärjer säkerhetshot mot Finland och Europa vid de yttre gränserna. Gränstrafiken är säker och smidig. Brottsbekämpningen är effektfull. Gränsbevakningsväsendet ökar människornas säkerhet i gränsområdet och skärgården.

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Gränssäkerhet(1—5) 4,1 4,0 4,0
Kontaktpersoner och internationella operationer      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,7 3,7 3,7
Olovliga gränsöverskridningar som förhindrats med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner (st.) 1 964 1 695 1 695
Samarbete med grannländernas myndigheter      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,4 4,3 4,3
Gränsövervakning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,1 4,0 4,0
— Gränskontrollernas (inkommande) täckningsgrad (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Kvaliteten på lägesbilder som gäller gränserna (1—5) 4,2 3,9 3,9
— Kvaliteten på gränskontrollerna (1—5) 1,7 2,1 2,1
— Förhindrande av gränsincidenter (1—5) 3,9 4,2 4,2
— Upptäckta gränsincidenter (1—5) 2,8 3,3 3,3
— Rättssäkerheten vid gränskontrollerna (1—5) 4,6 4,8 4,8
— Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (1—5) 5,0 4,3 4,3
— Rättssäkerheten när det gäller brottsbekämpningen (1—5) 4,9 5,0 5,0
— Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Gränsbevakningsväsendets handräckning till myndigheter (1—5) 4,1 3,6 3,5
Patrullering (h) 264 311 260 197 261 032
Teknisk övervakning (h) 2 730 241 2 708 000 2 715 000
Gränskontroller (mn pers.) 14,5 14,8 16,2
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min) 6,6 6,8 7,3
Nekad inresa (st.) 992 875 880
Beslut om avvisning (st.) 351 297 297
Brottsanmälan (st.) 792 750 750
Riksgränsbrott (st.) 149 115 115
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.) 55 68 68
Övriga brott och överträdelser (st.) 3 298 2 948 2 948
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag) (st.) 766 611 611
Efterspaningar på land (st.) 360 259 259
Uppdrag inom prehospital akutsjukvård, exkl. sjöräddning (st.) 1 076 633 633
Gränssäkerhet      
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga 228,3 230,0 242,5
Årsverken 2 343 2 392 2 548
Produktivitet (ind) 136 126 124
Resurshushållning (ind) 122 116 117
Säkerheten i havsområden

Finlands sjöräddningssystem är tillförlitligt. Gränsbevakningsväsendets lednings- och aktionsberedskap för marina flertypsolyckor är omedelbar. Gränsbevakningsväsendet främjar skyddet av den marina miljön.

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Säkerheten i havsområden (1—5) 4,5 4,0 4,0
Sjöräddning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,6 4,6 4,6
Sjöräddningsuppdrag (st.) 1 407 1 368 1 368
Personer som räddats (st.) 3 148 3 200 3 200
Skydd av den marina miljön      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,3 2,3 2,3
Antalet fartygsutsläpp (st.) 30 32 32
Säkerheten i havsområden      
Kostnader (mn euro) 12,9 12,3 13,0
Årsverken 132 128 137
Produktivitet (ind) 102 98 92
Resurshushållning (ind) 92 90 87
Territoriell integritet och försvarsberedskap

Gränsbevakningsväsendet har god funktionsförmåga för att trygga samhället i alla störningar och undantagsförhållanden. Gränsbevakningsväsendet har god beredskap för att trygga den territoriella integriteten och försvara riket.

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Territoriell integritet och försvarsberedskap (1—5) 3,6 3,5 3,5
Upprätthållande av beredskap i störningssituationer och vid undantagsförhållanden      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,5 3,7 3,7
Gränsbevakningsväsendets trupproduktion och utbildning som gäller det militära försvaret      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,6 3,5 3,4
Utbildningsdygn för värnpliktiga (st.) 101 846 106 230 108 290
Utbildningsdygn för personalen (st.) 6 292 5 520 5 520
Territoriell integritet och försvarsberedskap      
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga 15,6 14,9 15,7
Årsverken 160 155 165
Produktivitet (ind) 151 155 165
Resurshushållning (ind) 135 139 140
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Årsverken 2 645 2 668 2 682
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 8,5 8,0 8,0
Arbetsklimat (1—5) 3,6 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 244 164 243 792 241 434
Bruttoinkomster 10 707 8 500 8 500
Nettoutgifter 233 457 235 292 232 934
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 27 313    
— överförts till följande år 24 885    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (1 årsverke) (överföring från moment 32.01.02) 60
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (3 årsverken) (överföring från moment 35.01.04) 180
Effektivisering av gränskontrollerna vid de yttre gränserna -500
Säkerhetskostnader för EU-ordförandeskapsperioden 2019 300
Tryggande av kärnuppgifterna, statens gemensamma tjänster 2 000
Ökning av Helsingfors-Vanda flygplats trafik över yttre gränserna 2 350
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -769
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -173
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -31
Indexhöjning av hyresutgifterna 128
Lönejusteringar 6 049
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 530
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 120
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -486
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -49
Temporär sänkning av StPL-avgiften 182
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen -8 887
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -62
Sammanlagt -2 358

2019 budget 232 934 000
2018 I tilläggsb. 1 860 000
2018 budget 235 292 000
2017 bokslut 231 029 000