Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              02. Skyddspolisens omkostnader
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migrationen

Statsbudgeten 2019

10. PolisväsendetPDF-versio

Förklaring:Polisen tryggar rätts- och samhällsordningen, upprätthåller allmän ordning och säkerhet, förebygger, avslöjar och reder ut brott och sörjer för att de blir föremål för åtalsprövning.

Genom goda resultat inom de olika delområdena av polisens verksamhet bidrar man till att Finland fortfarande är ett av de tryggaste länderna i Europa trots att polisväsendets verksamhetsmiljö har förändrats avsevärt. De viktigaste förändringarna i verksamhetsmiljön som inverkar på polisens verksamhet hänför sig till förändringar i den internationella och nationella säkerhetssituationen under en kort tid, kriminalitet som hänför sig till massinvandring och olaglig inresa, den snabba utvecklingen inom digitalisering och IKT samt nya hotbilder, bl.a. hybridpåverkan. Medlen för hybridpåverkan i statligt inflytande har ökat. Det krävs prioritering av verksamheten inom de ramar som de ekonomiska resurserna medger, och det blir alltmer utmanande att trygga tjänster i synnerhet inom glesbygdsområden (HARVA-projektet).

Genom digitalisering och tekniska lösningar ökas dels synligheten för polisens uppgifter när det gäller upprätthållandet av säkerheten, dels tillgången till polistjänster. Samtidigt säkerställer man för sin del att polisens kapacitet att bemöta behovet av brådskande hjälp förblir på nuvarande nivå. Snabba förändringar med avseende på säkerheten i den nuvarande verksamhetsmiljön förutsätter en förmåga att förbereda sig för svårförutsägbara situationer. Polisen reagerar på förändringar i verksamhetsmiljön genom förebyggande åtgärder och genom att tillsammans med andra aktörer inom säkerhetssektorn inrikta resurserna på sådana frågor som är kritiska med tanke på säkerheten genom analys av säkerhetsriskerna och genom kunskapsbaserad ledning och en bra lägesbild.

Digitaliseringen och IKT-utvecklingen erbjuder möjligheter att effektivisera verksamheten, men ökar även mängden cyberbrottslighet. Risken för enskilda våldsamma terrordåd har ökat i Finland. Polisens kapacitet motsvarar inte till alla delar de nuvarande hotbilderna, säkerhetsriskerna eller kraven i den förändrade verksamhetsmiljön. I beredskapen inför överraskande terrorattacker är det viktigaste att polisen har tillräckliga och effektiva resurser. Polisens funktions- och reaktionsförmåga i plötsliga och allvarliga situationer är direkt jämförbar med antalet poliser på fältet. Dessutom ska polisens inventarier, utrustning, taktiska kunnande och utbildning till alla delar motsvara dagens säkerhetshot och kraven i verksamhetsmiljön.

Skyddspolisen har till uppgift att bekämpa förehavanden och brott som kan äventyra stats- och samhällsskicket eller rikets inre eller yttre säkerhet samt att utföra undersökning av sådana brott. Skyddspolisen ska även upprätthålla och utveckla en allmän beredskap för att förebygga verksamhet som äventyrar rikets säkerhet. Samarbetet mellan skyddspolisen och den övriga polisverksamheten tryggas.

Polisens lagstadgade uppgifter är omfattande, men de största förväntningarna på polisverksamheten hänför sig till förbättrandet av människors säkerhet och känslan av trygghet. Exempelvis vissa uppgifter inom brottsbekämpningen belastar polisen mycket trots att utförandet av dem inte nämnvärt förbättrar säkerheten eller ökar känslan av trygghet.

Polisen sörjer för utvecklingen och upprätthållandet av ett internationellt polissamarbete genom att i omfattande grad delta i arbetet inom de bilaterala och multilaterala strukturer som skapats för det. Särskilt viktigt är samarbetet mellan Finland och Europeiska unionens medlemsstater, närområdena och Europol. Polisen har ett effektivt informationsbyte och annat aktivt operativt samarbete med andra länder och vissa internationella organisationer för att upprätthålla den inre säkerheten. Genom internationellt samarbete bekämpas internationell brottslighet och terrorism som riktar sig till eller utgår från Finland. Man strävar efter att den brottslighet som riktar sig till Finland ska bekämpas redan i utlandet. Under andra hälften av 2019 är Finland EU-ordförandeland och ansvarar för arbetet vid flera forum som är betydande med tanke på unionens inre säkerhet.

Den reform av alkohollagen som trätt i kraft 2018 har beräknats öka polisens uppgifter. Dessutom har ändringarna i regleringen av trafiken och utvidgningen av tillämpningsområdet för böter inverkan på polisens uppgifter. Också verkställandet av den s.k. PNR-lagen1) som gäller användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet ökar polisens uppgifter och förutsätter att IKT-systemen förnyas.

Polisens målsättning är att bibehålla insatstiden på en god nivå. Polisen följer upp sin verksamhet och rapporterar om sina möjligheter att bibehålla tillgången och kvaliteten på basservicen med de resurser som står till förfogande. Polisens resurser inriktas i allt högre grad på polisens funktionella, prioriterade områden. Avsikten är att bibehålla tillgången till tillståndstjänster och kvaliteten på tjänsterna i form av elektroniska tjänster och i form av tjänster på kundserviceställen som kompletterar dessa genom att sörja för kostnadsmotsvarigheten för den offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamheten.

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 746 518 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009)

2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:

Övervaknings- och larmverksamhet samt trafiksäkerhet

Tillgången till brådskande utryckningstjänster ska hållas på nuvarande nivå. Finlands EU-ordförandeskap och de säkerhetsuppgifter som hänför sig till det förutsätter att polisens resurser omfördelas, vilket i sin tur medför utmaningar bl.a. när det gäller att behålla samma insatstider och nivå på larmtjänsterna, samt en minskning av den förebyggande verksamheten, eftersom man inte kan öka de resurser som anvisas för basservicen. Nivån på den övervakning som hänför sig till den allmänna ordningen och säkerheten utvärderas och beskrivs i en rapport. De ändringar som skett i verksamhetsmiljön förutsätter en uppdatering av polisens personliga skyddsutrustning, beväpning och fordon. Ändringen i alkohollagstiftningen inverkar också på polisens arbetsmängd och uppgiftsarrangemang. Man strävar efter att Finland ska ha situationen med olaglig inresa under kontroll även i framtiden. Åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva. Verkställandet av nekande asylbeslut ska fortsättningsvis vara effektivt till de delar polisen kan påverka dem.

Trafikövervakningen ska fortfarande vara effektiv trots att det blir nödvändigt att använda arbetstid som anvisats för trafikövervakning även till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt till brottsbekämpning. Betydande förändringar i trafikregleringen och påföljderna förutsätter personalutbildning i omfattande grad, vilket binder trafikövervakningens personalresurser 2019. Dessutom riktas trafikövervakningens resurser till säkerhetsarrangemang under EU-ordförandeskapsperioden. Dessa effekter försöker man kompensera genom att utveckla riktningen av övervakningen och öka den automatiska trafikövervakningen. Det beräknas att nivån i fråga om antalet fall av rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten som polisen avslöjar samt även i fråga om övervakningen av tung trafik kommer att sjunka en aning av ovan nämnda orsaker.

Övervakning 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (A-, B- och C-uppdrag/årsv.) 808 762 796
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv. 882 996 1 237
Resurshushållning      
Årsverken 1 305 1 359 1 357
Kostnader för övervakning, 1 000 euro 133 733 137 000 139 000
Resurshushållning (kostnader/A-, B- och C-uppdrag), euro 127 141 128,7
Serviceförmåga och kvalitet      
Ingripanden i våld i hemmen, medeltal minst, vitsord 1—4 - 3,0 -
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—4 - 3,08 -
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—4 - 3,0 -
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv. 524,3 492 4851)
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv. 44,1 40 38,0
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st. 552 755 590 000 600 000
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st. 3 770 3 300 3 100
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st. 4 380 5 100 4 500
Fall av rattfylleri, högst, st. 18 383 17 500 16 500
Prestationer      
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st. 1 055 295 1 000 000 1 080 000
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, % 36,7 30,0 33,0
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog) 9,1 8,0 9,0
       

1) Minskar på grund av uppgifter och utbildningsbehov under EU-ordförandeskapet, beaktat också i fråga om påföljder.

Larmverksamhet 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (A- och B-larmuppdrag, antal/årsv.) 274 283 280
Resurshushållning      
Årsverken 1 963 1 963 1 963
Kostnader för larmverksamheten, 1  000 euro 179 427 183 900 186 600
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro 334 341 339
Serviceförmåga och kvalitet      
Insatstiden för uppdrag i kategori A, min. 9,3 10,0 10,2
Insatstiden för uppdrag i kategori A och B, min. 18,3 18,5 19,3
Insatstid under 20 min (% av uppdrag A+B) 70,1 69,0 66,0
Insatstid under 45 min (% av uppdrag A+B) 91,8 88,0 85,0
Brådskande utryckningar, medeltal minst, vitsord 1—4 - 3,24 -
Prestationer      
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st. 26 089 26 000 26 800
Antal A- och B-larmuppdrag, högst, st. 537 079 540 000 550 000
Antal A-, B- och C-larmuppdrag, högst, st. 1 055 295 1 000 000 1 080 000
Brottsbekämpning

Med bekämpning av hot som orsakas av en förändrad säkerhetssituation avses inom brottsbekämpningen att satsa kraftigt på säkerställandet av kapaciteten för de undersökningar som gäller allvarliga brott mot liv och hälsa samt sexualbrott och brott som bryter sönder samhällets och näringslivets strukturer. Eftersom brotten till sin natur blir allt mer invecklade, krävs det mera resurser för att utreda dem. Dessutom kräver förändringen i verksamhetsmiljön att resurserna riktas till akuta och tidskrävande företeelser inom den förebyggande verksamheten, exempelvis till bekämpning av våldsbejakande radikalisering, extremism och hatpropaganda. Detta betyder oundvikligen att de tillgängliga resurserna för bekämpningen av vardagsbrott minskar. Den ökade narkotikabrottslighetens konsekvenser för polisens verksamhet utvärderas.

Brottsutredningsnivån för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott) beräknas hållas på nuvarande nivå. Den förlängningen av undersökningstiderna som redan varat flera år förväntas fortsätta. Resultaten av polisens brottsbekämpning förblir på nuvarande nivå, eftersom man genom att utveckla ett snabbare förfarande för förbehandling och undersökning av brott ökar brottsbekämpningens effektivitet. Polisens möjligheter att satsa på utredning av s.k. brott utan utredningsuppslag som kommit till polisens kännedom och som bl.a. förutsätter sammanlänkning utgör en allt större utmaning. Förutsättningarna för avslöjande av dold brottslighet bedöms bli sämre, vilket i framtiden kan synas framför allt i en minskning av avslöjandet om grova brott som bl.a. narkotikabrott. Polisen följer upp utvecklingen när det gäller utredningstiderna och utvecklingen av brottsutredningsnivån för brott och rapporterar dessa. Detta är viktigt för att kunna göra en klar bedömning av polisens kapacitet och möjligheter.

Det aktiva förebyggandet, avslöjandet och utredandet av brott och hatbrott som hänför sig till våldsamma extremiströrelser fortsätter 2019, och Ankarverksamheten, polisverksamheten i sociala medier samt utredningen av it-brott utvecklas. Dessutom fortsätter man att förbättra förmågan att känna igen allvarliga samt farliga tips och förbättra informationsgången i syfte att effektivt utnyttja tillgänglig information, möjliggöra noggrannare analyser och förbättra myndigheternas reaktionshastighet och förmåga att förebygga.

För att öka verkningsfullheten ska man inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten genom ett intensivare samarbete mellan polisen och åklagaren vid förundersökningar ännu mera än i dag sträva efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återtas. Också samarbetet mellan viktiga samarbetsparter och skatteförvaltningen, utsökning och boförvaltare ska utvecklas.

När det gäller bekämpning av it-relaterad brottslighet genomförs de åtgärdsförslag i den nationella cyberstrategin som inte ännu har genomförts, i synnerhet när det gäller förebyggande verksamhet. Man deltar i arbetet med beredningen av den nya nationella cyberstrategin och dess genomförandeprogram. När resurserna och funktionsförmågan stärks för centralen för bekämpning av cyberbrottresurser försvåras verksamhetsmöjligheterna i fråga om allvarlig och organiserad it-relaterad brottslighet. Man deltar i internationella och nationella cyberövningar för att utveckla samarbetet mellan polisen och andra myndigheter.

Brottsbekämpning 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (uppklarade strafflagsbrott/årsv.) 73 71 74
Resurshushållning      
Årsverken 3 605 3 707 3 716
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro 332 234 340 800 346 000
Resurshushållning (kostnader/uppklarade strafflagsbrott), euro 1 254 1 302 1 254
Serviceförmåga och kvalitet      
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst 49,8 50,0 50,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn 125 126 129,0
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst 37,1 37,0 37,0
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst 97,8 85,0 90,0
Anhängighetstiden för uppklarade ekonomiska brott, medeltal, dygn, högst 439 455 430
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 3,06 -
Utredning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,76 -
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,91 -
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,85 -
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,77 -
Utredning av hatbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,89 -
Utredning av IT-relaterad brottslighet, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,79 -
Årsverken som använts för utredning av it-brott 41 40 41
Prestationer      
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser 632 405 756 000 756 000
Uppklarade strafflagsbrott, antal 264 895 276 000 276 000
Återtagande av vinningen av alla brott (netto), mn euro 20,9 18,0 20,0
Återtagande av vinningen av ekonomiska brott (netto), mn euro 15,7 15,0 17,0
Antal uppklarade ekonomiska brott, st. 2 097 2 100 2 150
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st. 2 488 2 500 2 400
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st. 848 1 000 1 000
Antal brott mot liv och hälsa, st. 36 019 35 000 35 000
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal 1 004 950 1 000

1) Källa: Polisbarometern

Tillståndsförvaltning

Polisens tillståndsförvaltning har i och med det administrativa beslutsfattandet och genom olika övervakningsmetoder en förebyggande effekt på brott samt en tryggande effekt på allmän ordning och allmän säkerhet i ett samhälle där säkerhetsläget håller på att förändras. Polisen säkerställer en tillräcklig servicenivå, effektiva förfaranden och motsvarande resurser inom den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen och sörjer för kostnadsmotsvarigheten. Funktioner och processer inom tillståndsförvaltningen förnyas så att administrationen blir lättare. Polisen sörjer för tillhandahållandet och utvecklandet av elektroniska tillståndstjänster och ärendehantering så att tjänsterna är kundvänliga, utnyttjar den tekniska utvecklingen ändamålsenligt och är funktionellt sett effektiva. Det främsta sättet att tillhandahålla tjänster är elektroniska tjänster, och utnyttjandegraden av e-tjänster hålls planmässigt på en hög nivå. Kundserviceställena kompletterar de elektroniska tjänsterna. Personalens kompetens när det gäller kärnuppgifterna inom tillståndsförvaltningen förbättras.

Polisens tillståndsförvaltning producerar tillståndstjänster på ett totalekonomiskt och kostnadseffektivt sätt. Genom den resursmall som togs i bruk vid ingången av 2017 säkerställer man att personalresurserna dimensioneras rätt i förhållande till tillståndsförvaltningens uppgifter. Åren 2017—2018 har tillståndsförvaltningens resurser minskats enligt resursmallen. Enligt principerna om resursmallen ska resursernas rätta nivå alltid bedömas när konsekvenser av utvecklingsarbete planeras. Med anledning av ändringen i böteslagen behandlar polisen från och med den 1 juni 2019 alla körförbud, vilket innebär ca 17 000 nya körförbudsärenden per år.

Den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen (tillståndstjänster) 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen/avgiftsbelagda tillståndsårsverken) 2 809 2 545 2 619
Resurshushållning      
Årsverken (avgiftsbelagda) 377 402 402
Tillståndsförvaltningens intäktsprognos/uppskattning, 1 000 euro 46 843 48 300 48 300
Kostnader för tillståndstjänster, (avgiftsbelagda) 1 000 euro 46 391 48 300 48 300
Resurshållning (kostnader/avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen), euro 44 43 45
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, % 99,7 100 100
Serviceförmåga och kvalitet      
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—41) - 3,37 -
Utfall för elektronisk ärendehantering (%) 33 39 40
Beläggningsgraden av e-tjänster (%) 67 70 70
Beläggningsgraden av tidsbokning (antal tidsbokningar/antal kundbesök), %2) 44 50 55
Kundserviceställenas kundantal 764 000 797 000 648 000
Prestationer      
Avgiftsbelagda tillståndsärenden som behandlats av polisen sammanlagt, st. 1 059 007 1 023 000 1 053 000

1) Källa: Polisbarometern

2) Antal tidsbokningar/antal kundbesök

Avgiftsfri tillståndsförvaltning (inkl. övervakning av tillstånd) 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Resurshushållning      
Årsverken1) 213 200 200
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfria tillståndstjänster), 1 000 euro 19 618 20 100 20 300
Prestationer      
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st. (inkl. beslut om körrätt, beslut om indragning och varning i fråga om vapenlicens samt indragning och varning i fråga om ordningsvaktkort och väktarkort) 86 753 65 000 85 000

1) Lagändringens inverkan på anvisningen av resurser för polisens tillståndsförvaltning har inte beaktats i detta sammanhang.

Polisutbildning

Polisens personal- och kompetensbehov tillgodoses genom yrkesutbildning och fortbildning. Det förslås att antalet studerande som börjar studera för polisexamen (yrkeshögskoleutbildning) år 2019 ska vara minst 400. Polisutbildningen ges fortsättningsvis på båda nationalspråken. I utbildningen betonas en sådan yrkesskicklighet som det internationella polissamarbetet och den kulturella mångfalden kräver. Utbildningens produktivitet förbättras genom att användningen av webbundervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan producerar forskningsdata för utvecklandet av polisverksamheten, den inre säkerheten och undervisningen vid läroanstalten.

Polisutbildning 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktivitet      
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsverken 475 500 600
Resurshushållning      
Polisyrkeshögskolans totala kostnader, 1 000 euro 25 966 26 000 26 000
Årsverken 187 189 189
Polis (yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro 255 230 200
Polis (högre yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro 358 230 200
Serviceförmåga och kvalitet      
Polis (yrkeshögskoleutbildning) - utexaminerade inom målsatt tid, % 91 95 93
Polis (yrkeshögskoleutbildning) - uppnående av kompetensmål för praktik inom examensutbildningen 3,4 3,4 3,5
Prestationer      
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal sökande per nybörjarplats 10 10 10
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal studerande som inlett studierna 337 400 400
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal utexaminerade 239 227 351
Publikationer st. 27 38 38

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1)      
Resurshushållning      
Årsverken 1 476 1 469 1 440
       
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2)      
Resurshushållning      
Årsverken 710 711 704
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro 63 385 64 900 65 800

1) Stödfunktioner = ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster, styrfunktioner

2) Övriga uppgifter = vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden, särskilda funktioner inom tillståndsförvaltningen

Mänskliga resurser

Polisen anpassar sin verksamhet enligt ramen för det anslag som beviljats i enlighet med sin anpassningsplan. Sparåtgärderna inriktas bl.a. på centraliserad finansiering samt på utvecklingsprojekt. Avsikten är att genom denna fördelning dämpa minskningarna i årsverken i fråga om polisens personal och alldeles särskilt i fråga om polismännen. Antalet anställda vid polisen anpassas till de ekonomiska villkoren.

Mänskliga resurser 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Årsverken1) 9 649 9 811 9 782
Kvinnor, % 29,1 29,5 29,4
Polismän, årsv. 7 149 7 250 7 200
Kvinnor, % 16,8 16,3 16,8
Studerande, årsv.2) 182 253 278
Kvinnor, % 30,7 30,0 30,5
Övrig personal, årsv. 2 319 2 308 2 304
Kvinnor, % 67,8 68 68
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå 11,8 11,2 11,8
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,4 9,9 9,5
Arbetstillfredsställelseindex - - 3,5

1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2017 tot. 9 601,5 årsv., andel anställda under övriga moment tot. 47,8 årsv. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2018 och 2019 tot. 40 årsverken.

2) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 773 979 784 198 809 064
Bruttoinkomster 64 811 58 046 62 546
Nettoutgifter 709 168 726 152 746 518
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 35 344    
— överförts till följande år 22 854    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 54 181 51 006 55 506
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 53 564 51 006 55 506
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 617 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 101 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -470
Förebyggande arbete för bekämpning av terrorism -500
Förortspoliser och polisens förebyggande verksamhet 2 500
I områden som är utmanande med tanke på polisens servicenivå och i glesbygden 3 300
Nivåhöjning som behövs för tryggande av kärnverksamheten (7 200 polismän) 18 044
Polisstyrelsens projekt för multibiometrisk identifiering (finansieringen 2019) (överföring från moment 28.70.20) 2 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) -3 000
Säkerhetskostnader för EU-ordförandeskapsperioden 2019 2 500
Tryggande av verksamheten/höjning av nivån -5 000
Utvidgning av strafforderområdet (regeringsprogr. 2015) -1 000
Ökad utrustning och förbättrande av den operativa kapaciteten och funktionsförmågan i fråga om cyberbrottsbekämpning -9 000
Överföring från moment 26.10.02 335
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -2 733
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -529
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -89
Indexhöjning av hyresutgifterna 427
Lönejusteringar 17 821
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -4 142
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3 495
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1 613
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -161
Temporär sänkning av StPL-avgiften 5 026
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 322
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -177
Sammanlagt 20 366

2019 budget 746 518 000
2018 I tilläggsb. 9 225 000
2018 budget 726 152 000
2017 bokslut 696 678 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 279 000 euro.

Anslaget får även användas till föreskrivna ersättningar till teleföretag.

Förklaring:Regeringen har lämnat en proposition som har samband med budgetpropositionen till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning (RP 202/2017 rd).

Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Skyddspolisens verksamhet:

Skyddspolisens centrala mål är att förebygga sådana gärningar och förehavanden som kan utgöra hot mot den nationella säkerheten. Dessutom producerar ämbetsverket sådan underrättelsedata som är viktig och ger en grund för statsförvaltningens beslutsfattande och som främjar säkerheten i samhället.

Skyddspolisens verksamhetsmiljö i anknytning till den nationella säkerheten förändras snabbare än någonsin förut, och ingenting visar på att takten skulle hålla på att avta. Man strävar efter att bemöta denna utveckling genom att säkerställa Skyddspolisens verksamhetsförutsättningar och utveckla prestationsförmågan. Den nya lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning kommer att hjälpa ämbetsverket att bemöta nya utmaningar. Underrättelseinhämtning är ofta det bästa sättet att få den första informationen om hot.

I den nya lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning föreslås det att Skyddspolisen ska ha till uppgift att trygga den nationella säkerheten. Efter att lagstiftningen trätt i kraft arbetar Skyddspolisen allt tydligare som en kombinerad säkerhetstjänst i hemlandet och en underrättelsetjänst i fråga om utlandet som ska inhämta information om hot som gäller den nationella säkerheten oberoende om det är fråga om brott eller inte. Grunderna i informationssökning och verksamhetens tidsmässiga och regionala dimension förändras och utvidgas från nuvarande. Syftet med ändringen i lagstiftningen är att å ena sidan skapa förutsättningar för att i ett så tidigt skede som möjligt avvärja hot mot den nationella säkerheten, och å andra sidan förbättra den högsta statsledningens tillgång till information om de förändringar som sker i Finlands säkerhetspolitiska miljö.

För att de mål som ställts för effektfullheten hos lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning ska uppnås kommer det att krävas tilläggsresurser för ämbetsverkets verksamhet. Kostnader uppkommer både av genomförandet av befogenheterna i hemlandet och genomförandet av lagen om underrättelseinhämtning som avser datatrafik och av utlandsbefogenheterna.

Avsikten är inte att uppgifter ska överföras från Skyddspolisen till andra myndigheter då lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning träder i kraft.

Inhämtande av information samt underrättelsekapacitet

Den kraftiga förändringen i verksamhetsmiljön för bekämpningen av terrorism ställer speciella och större krav än förut på ämbetsverkets verksamhet som helhet. Terroristattackerna i Europa och Finland och det ökade antalet målpersoner för terrorismbekämpning i Finland har lett till att Skyddspolisen har uppdaterat sin strategi och prioriterar sin operativa verksamhet för terrorismbekämpning. Fokus inom terrorismbekämpningen ligger på att förebygga terroristiska projekt.

Syftet med kontraunderrättelsen är att upptäcka hot mot Finland som gäller olaglig underrättelseverksamhet, hybridpåverkan, ekonomisk säkerhet och massförstörelsevapen och förhindra att dessa förverkligas med hjälp av den egna informationssökningen och nationellt och internationellt informationsutbyte och samarbete.

Underrättelseprioriteringarna styr myndighetens informationssökning och rapportering. Inrikesministeriet utvecklar fastställandet av underrättelseprioriteringarna och tillsättandeprocessen i samarbete med Skyddspolisen och centrala samarbertsparter. Vid fastställandet av underrättelseprioriteringarna bör man beakta den nya lagstiftningen om underrättelseinhämtning efter att den trätt i kraft.

Fungerande partnerskap

Skyddspolisen utvecklar samarbete med sina samarbetspartner för att skapa bättre förutsättningar än tidigare för den operativa verksamheten. Skyddspolisens rapportering producerar betydande data och aktuella analyser för statsledningen som stöd för det utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattandet.

Säkerhetsarbetet

Skyddspolisen förbättrar säkerhetsutredningsförfarandenas effektfullhet genom att följa med förändringar i omvärlden, ta med centrala organisationer i utredningsförfarandet och utveckla bakgrundsgranskningar t.ex. i fråga om utlandsbindningar. Användningen av säkerhetsutredningsregistret effektiviseras och utvidgas.

Reformer

Förändringar i omvärlden, den föreslagna nya lagstiftningen och nya uppgifter kommer att förutsätta nya verksamhetssätt och en förnyad verksamhetskultur. I och med den nya underrättelselagstiftningen borde tyngdpunkten i Skyddspolisens verksamhet i allt större grad att ligga på underrättelseverksamheten. Skyddspolisen har bildat en projektorganisation för att planera genomförandet av reformerna.

Genom ett projekt för teknisk utveckling utvecklas ämbetsverkets informationshantering och kapacitet i enlighet med det resultatavtal som ingåtts med finansministeriet.

Mänskliga resurser

Skyddspolisen förverkligar sin nya personalstrategi som ska säkerställa ämbetsverkets verksamhetsförutsättningar i situationer som förändras snabbt. Ämbetsverket betonar utvecklingen av personalens kunnande, rekrytering och introduktion. Man sörjer för personalens välbefinnande under förändringsprocessen.

Skyddspolisen 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Verksamhetens resultat      
Utarbetade rapporter 102 120 140
Informationsmöten om säkerheten 278 200 200
Säkerhetsutredningar, st. 61 448 53 100 53 100
— Utländska bindningar - 7 100 7 100
— Normala eller omfattande 20 888 21 000 21 000
— Begränsade 40 560 25 000 25 000
— Avgiftsfria, % 3,4 5 5
Prestationer/årsv. 1 750 1 500 1 500
Oförvitlighetskontroll, st/årsv. - 320 320
Utländska bindningar, st/årsv. - 444 444
Utlåtanden i ärenden som gäller medborgarskap 38 100 100
Utlåtanden i ärenden som gäller uppehålls- och arbetstillstånd 360 400 400
Utlåtanden om viseringsansökningar 3 126 2 500 2 500
Utlåtanden om asyl 594 600 600
Hantering av resurser      
Finansiering av omkostnader 25 935 33 341 42 279
Årsverken 309 412 500
Poliser, årsv. 164 211 250
Övrig personal, årsv. 145 201 250
— övrig personal av andelen underrättelselagstiftn. - 13 94
— övrig personal av andelen Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga 8 11 10
— övrig personal av andelen HVK 8 8 8
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6,3 7,5 7,5
Arbetstillfredsställelseindex 3,49 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 30 458 37 451 46 389
Bruttoinkomster 4 523 4 110 4 110
Nettoutgifter 25 935 33 341 42 279
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 416    
— överförts till följande år 4 072    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effektivisering av prestationsförmågan, bekämpning av terrorism -2 500
Lagstiftningen om den civila underrättelsen, ekonomiska konsekvenser för Skyddspolisen 10 000
Skyddspolisens projekt för verksamhetslokaler samt tilläggslokaler och tillfälliga lokaler -100
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -4 389
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 5 074
Säkerhetskostnader för EU-ordförandeskapsperioden 2019 60
Tryggande av kärnverksamheten 2 500
Ökad beredskap inom den civila underrättelsen och utrustningsinvesteringar i anslutning till bekämpningen av terrorism (engångsutgift) -2 000
Överföring till moment 26.10.01 -335
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -30
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Indexhöjning av hyresutgifterna 20
Lönejusteringar 712
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -88
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -59
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Temporär sänkning av StPL-avgiften 85
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -4
Sammanlagt 8 938

2019 budget 42 279 000
2018 I tilläggsb. 1 536 000
2018 budget 33 341 000
2017 bokslut 27 591 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 168 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande ur landet av personer som polisen ansvarar för

2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande och dem som ska avlägsnas ur landet

3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland

4) till utgifter för identifiering av personer som ska avlägsnas ur landet och för anskaffning av nödvändiga resedokument

5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Transporter för avlägsnande ur landet 4 868 000
Tolknings- och översättningstjänster 1 750 000
Transporter i samband med hämtning 250 000
Identitetskontroll 300 000
Användning av beredskapsgrupp 2 000 000
Sammanlagt 9 168 000

2019 budget 9 168 000
2018 budget 9 168 000
2017 bokslut 6 307 087

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas inget anslag.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för anskaffning av ett fältledningssystem inte användes 2018, får förbindelser för den oanvända delen ingås 2019.

Förklaring:Syftet med projektet för ett gemensamt fältledningssystem (KEJO) för polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten och Tullen är att ta i bruk ett gemensamt fältledningssystem för de centrala säkerhetsmyndigheter som deltar i projektet och att integrera det med myndigheternas gemensamma elektroniska system för behandling av händelser och den nätverksbaserade nödcentralsmodellen.

De viktigaste målen för myndigheternas gemensamma fältledningssystem är en effektivisering av myndigheternas verksamhet och myndighetssamarbetet, möjliggörande av en gemensam lägesbild för myndigheterna, införande av nya arbetsprocesser i fältförhållanden, en effektivisering av informationsutbytet och kommunikationen i realtid mellan fältledningen och myndigheterna samt den kostnadseffektivitet som ett gemensamt fältledningssystem för myndigheterna medför. Projektet infaller 2013—2020 och finansministeriet finansierar projektet med sammanlagt 20 miljoner euro med anslag som är avsedda för främjande av produktiviteten i enlighet med samarbetsprotokollet och dess specificerande avtal för de ministerier som deltar i KEJO-projektet (inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet och finansministeriet). Genomförandet av projektet stöds dessutom med EU-finansiering för 1,5 miljoner euro ur ISF-P-fonden.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
       
Säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältledningssystem      
Förbindelser som ingåtts före år 2019 3 600 400 4 000
Utgifter sammanlagt 3 600 400 4 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -1 000
Sammanlagt -1 000

2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget 1 000 000
2017 bokslut 5 792 000