Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migrationen

Statsbudgeten 2019

25. Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av oljeskador och kemikalieskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel, inklusive utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs, samt vidtagande av bekämpningsåtgärder och utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador

2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av olje- och kemikalieskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten.

Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser.

Under momentet får ersättningarna ur oljeskyddsfonden och från dem som orsakat skadorna nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd).

År 2019 uppskattas det inte inflyta intäkter i form av ersättningar ur oljeskyddsfonden eller från dem som orsakat skador.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (från moment 35.10.20) 5 500
Sammanlagt 5 500

2019 budget 5 500 000