Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migrationen

Statsbudgeten 2019

04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 480 000 euro.

Förklaring:Krishanteringscentret svarar under inrikesministeriets ledning för den operativa verksamheten inom civil krishantering. Krishanteringscentret utbildar, rekryterar och utrustar de sakkunniga som sänds ut för internationella uppgifter samt producerar en lägesbild och idkar forsknings- och utvecklingsverksamhet som hänför sig till området.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Avsikten är att Krishanteringscentret, som i dag är en enhet vid Räddningsinstitutet, administrativt ska flyttas i anslutning till inrikesministeriet vid ingången av 2019. Ändringen kräver ingen justering av budgeten.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2019:

  • — Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering
  • — Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer
  • — Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut är fortfarande högre än genomsnittet i Europeiska unionens medlemsstater
  • — Krishanteringscentret utvecklar samarbetet med andra krishanteringsaktörer för att stärka en övergripande strategi
  • — Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv.

Nyckeltal för verksamheten

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Kursdeltagardagar inom civil krishantering 1 543 1 750 1 400
Pris per kursdeltagardag 407 375 375
Sakkunniga som godkänts/föreslagits 0,4 0,3 0,3
Kvinnornas andel inom uppgifter för civil krishantering 0,4 0,4 0,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 698 1 799 1 540
Bruttoinkomster 63 60 60
Nettoutgifter 1 635 1 739 1 480
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 232    
— överförts till följande år 36    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bemötande av förändringar i den säkerhetspolitiska miljön, bortfall av en post av engångsnatur -300
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Lönejusteringar 41
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1
Sammanlagt -259

2019 budget 1 480 000
2018 I tilläggsb. 13 000
2018 budget 1 739 000
2017 bokslut 1 439 000