Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migrationen

Statsbudgeten 2019

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 545 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Till ministeriets viktigaste uppgifter hör lagberedning och strategisk planering och styrning av verksamheten inom förvaltningsområdet samt internationella frågor.

Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för sin verksamhet:

  • — Den inre säkerheten utvecklas i enlighet med strategin genom att man stärker lägesbilden, klargör befogenheterna, tryggar krishanteringsförmågan, kärnfunktionerna och servicenivån, förutser utvecklingen av den internationella säkerhetssituationen och förändringar i den yttre säkerhetsmiljön och utvecklar prestationsförmågan när det gäller kraven i den förändrade säkerhetsmiljön
  • — En kontrollerad migration som stöder sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten förverkligas genom att man genomför migrationspolitikens riktlinjer och när det gäller EU-frågor och internationella frågor främjar hanteringen av migrationsströmmar och övervakningen av de yttre gränserna
  • — Styrningen av förvaltningsområdet stärks och ansvarsområdena klargörs som åtgärder inom projektet för utvecklande av styrningen
  • — Ministeriets kompetens utvecklas så att uppnåendet av målen och skötseln av ministeriets kärnfunktioner stöds Personalens välbefinnande i arbetet och arbetssäkerhet främjas systematiskt
  • — De verksamhetssätt och den riskhantering som hänför sig till ministeriets grundläggande uppgifter samt den rapportering som stöder ledningens beslutsfattande utvecklas med beaktande av digitaliseringens utveckling och utvecklingen av ny teknik.

Hantering av mänskliga resurser

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Årsverken 193,8 195 213
— varav årsverken under moment 26.01.01 182,3 185 185
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 9,1 8,0 6,7
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,7 3,8 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 786 14 611 14 845
Bruttoinkomster 647 800 300
Nettoutgifter 14 139 13 811 14 545
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 243    
— överförts till följande år 4 906    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -7
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring från moment 24.01.01) 176
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 34
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Lönejusteringar 539
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -106
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -47
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Temporär sänkning av StPL-avgiften 134
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 123
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt 734

2019 budget 14 545 000
2018 I tilläggsb. 163 000
2018 budget 13 811 000
2017 bokslut 13 802 000