Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migrationen

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet genomför i enlighet med regeringsprogrammet de strategiska linjedragningarna och de funktionella resultatmålen för verksamheten inom polisväsendet, Skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, Nödcentralsverket samt migrationsförvaltningen. För dessa redogörs det närmare i motiveringarna till de olika kapitlen under huvudtiteln.

Informationsförvaltning

Inrikesministeriet informationsförvaltning främjar de gemensamma uppgifter inom förvaltningsområdet som gäller frekvens, informationsförvaltning, informationssäkerhet och digitalisering samt svarar för utförandet och främjandet av den offentliga sektorns helhetsarkitektur och utvecklandet av förvaltningsområdets informationssystem och teknik. Dessutom sörjer informationsförvaltningen för den allmänna styrningen och utvecklandet av dokumentförvaltningen inom förvaltningsområdet samt för det samarbete med statsrådets kansli som anknyter till informationstjänster, dokumentförvaltning, dataförvaltning och säkerhetsfrågor.

EU:s fonder

Under EU:s programperiod 2014—2020 har det inrättats två fonder inom området för inrikesfrågor: asyl-, migrations- och integrationsfonden samt fonden för inre säkerhet, som indelas i finansieringsinstrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (ISF-B) samt finansieringsinstrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (ISF-P). Genom fonderna strävar man efter att utveckla EU:s område för frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen och övervakningen av fonderna.

Genom asyl-, migrations- och integrationsfonden stöder man åtgärder i syfte att stärka och utveckla det gemensamma asylsystemet i Europa, stödja integrering och laglig invandring av tredjelandsmedborgare samt utveckla återvändandestrategier. Utöver medlemsstatens grundläggande finansieringsandel omfattar fonden även ett separat anslag för ett vidarebosättningsprogram som betalas ut till medlemsstaten utifrån antalet vidarebosatta personer.

Med finansieringsinstrument ISF-B stöds åtgärder där man vid genomförandet tillämpar en kontrollmodell i fyra nivåer när det gäller inresa. Modellen omfattar åtgärder i tredjeländer, samarbete med grannländerna, åtgärder vid yttre gränsen och kontrollåtgärder inom området för fri rörlighet. Med finansieringsinstrumentet främjas utvecklandet av ett samordnat kontrollsystem för Europas yttre gränser för att säkerställa en enhetlig och högklassig kontroll av de yttre gränserna samt underlätta laglig gränsövergång. Med finansieringsinstrumentet stöds även nationella åtgärder och samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om visumpolitik och andra åtgärder som ska genomföras före kontrollerna vid de yttre gränserna. Med finansieringsinstrumentet ISF-P stöds polissamarbete och förebyggande och bekämpande av brottslighet. Finansieringsinstrumentets verksamhetsområde omfattar utöver förbättrandet av informationsutbyte och tillgång till uppgifter även bekämpning och förebyggande av gränsöverskridande samt allvarlig och organiserad brottslighet, terrorism, korruption, narkotikahandel, människohandel, olaglig vapenhandel, utnyttjande av olaglig inresa, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi, it-relaterad brottslighet och penningtvätt. Finansieringsinstrumentets verksamhetsområde omfattar dessutom skyddande av medborgarna och kritisk infrastruktur från farliga situationer samt främjande av effektiv hantering av risker och kriser som hänför sig till säkerheten.

Civil krishantering

Inrikesministeriet ansvarar för att Finland har beredskap att delta i internationell civil krishantering. Beredskapen för civil krishantering i hemlandet utvecklas och upprätthålls så att deltagarnivån och sakkunskapen hos de experter som skickas ut motsvarar prioriteringarna i Finland. I den civila krishanteringsverksamheten främjas helhetssynen genom samarbete som gäller användningen av militära och civila resurser. Genom ett omfattande samarbete med intressentgrupper förbättras kommunikationen och informationsutbytet mellan förvaltningsområdena och frivilligorganisationerna i den civila krishanteringen.

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 545 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Till ministeriets viktigaste uppgifter hör lagberedning och strategisk planering och styrning av verksamheten inom förvaltningsområdet samt internationella frågor.

Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för sin verksamhet:

 • — Den inre säkerheten utvecklas i enlighet med strategin genom att man stärker lägesbilden, klargör befogenheterna, tryggar krishanteringsförmågan, kärnfunktionerna och servicenivån, förutser utvecklingen av den internationella säkerhetssituationen och förändringar i den yttre säkerhetsmiljön och utvecklar prestationsförmågan när det gäller kraven i den förändrade säkerhetsmiljön
 • — En kontrollerad migration som stöder sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten förverkligas genom att man genomför migrationspolitikens riktlinjer och när det gäller EU-frågor och internationella frågor främjar hanteringen av migrationsströmmar och övervakningen av de yttre gränserna
 • — Styrningen av förvaltningsområdet stärks och ansvarsområdena klargörs som åtgärder inom projektet för utvecklande av styrningen
 • — Ministeriets kompetens utvecklas så att uppnåendet av målen och skötseln av ministeriets kärnfunktioner stöds Personalens välbefinnande i arbetet och arbetssäkerhet främjas systematiskt
 • — De verksamhetssätt och den riskhantering som hänför sig till ministeriets grundläggande uppgifter samt den rapportering som stöder ledningens beslutsfattande utvecklas med beaktande av digitaliseringens utveckling och utvecklingen av ny teknik.

Hantering av mänskliga resurser

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Årsverken 193,8 195 213
— varav årsverken under moment 26.01.01 182,3 185 185
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 9,1 8,0 6,7
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,7 3,8 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 786 14 611 14 845
Bruttoinkomster 647 800 300
Nettoutgifter 14 139 13 811 14 545
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 243    
— överförts till följande år 4 906    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -7
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring från moment 24.01.01) 176
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 34
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Lönejusteringar 539
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -106
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -47
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Temporär sänkning av StPL-avgiften 134
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 123
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt 734

2019 budget 14 545 000
2018 I tilläggsb. 163 000
2018 budget 13 811 000
2017 bokslut 13 802 000

04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 480 000 euro.

Förklaring:Krishanteringscentret svarar under inrikesministeriets ledning för den operativa verksamheten inom civil krishantering. Krishanteringscentret utbildar, rekryterar och utrustar de sakkunniga som sänds ut för internationella uppgifter samt producerar en lägesbild och idkar forsknings- och utvecklingsverksamhet som hänför sig till området.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Avsikten är att Krishanteringscentret, som i dag är en enhet vid Räddningsinstitutet, administrativt ska flyttas i anslutning till inrikesministeriet vid ingången av 2019. Ändringen kräver ingen justering av budgeten.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2019:

 • — Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering
 • — Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer
 • — Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut är fortfarande högre än genomsnittet i Europeiska unionens medlemsstater
 • — Krishanteringscentret utvecklar samarbetet med andra krishanteringsaktörer för att stärka en övergripande strategi
 • — Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv.

Nyckeltal för verksamheten

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Kursdeltagardagar inom civil krishantering 1 543 1 750 1 400
Pris per kursdeltagardag 407 375 375
Sakkunniga som godkänts/föreslagits 0,4 0,3 0,3
Kvinnornas andel inom uppgifter för civil krishantering 0,4 0,4 0,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 698 1 799 1 540
Bruttoinkomster 63 60 60
Nettoutgifter 1 635 1 739 1 480
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 232    
— överförts till följande år 36    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bemötande av förändringar i den säkerhetspolitiska miljön, bortfall av en post av engångsnatur -300
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Lönejusteringar 41
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1
Sammanlagt -259

2019 budget 1 480 000
2018 I tilläggsb. 13 000
2018 budget 1 739 000
2017 bokslut 1 439 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 017 000 euro.

Anslaget får användas

1) till åtgärder som främjar säkerheten inom inrikesförvaltningen

2) till utvecklande av digitaliseringen

3) till övergripande arkitekturarbete

4) till utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning

5) till utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nätavgifter (S-TUVE) 7 900 000
Övriga gemensamma informationsförvaltningsutgifter för inrikesministeriets förvaltningsområde 117 000
Sammanlagt 8 017 000

2019 budget 8 017 000
2018 budget 8 017 000
2017 bokslut 8 517 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 20 165 000 euro.

Anslaget får användas

1) till genomförande av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020

2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 16 årsverken, samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det

4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna

5) till betalning av Finlands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007–2013 och som följer av artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen

6) till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 21 h, 47—49 i Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 och av Finlands åtaganden som dessa föranleder, som hänför sig till genomförandet av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet.

Förklaring:Under programperioden 2014—2020 finns två fonder inom området för inrikes frågor i EU, dvs. fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden. Medlemsstatens skyldigheter i anknytning till fonderna bestäms i förordningen för respektive fond (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513/2014, 515/2014 och 516/2014) och i den horisontella förordningen som gäller förvaltning (Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014). Inrikesministeriet ansvarar för samordningen av fonderna nationellt och är utsedd som ansvarig myndighet och revisionsmyndighet för fonderna.

För genomförande av projekt och åtgärder som finansieras med medel ur fonderna ska det i regel finnas nationell finansiering för att verkställa dem.

Teknisk hjälp används i regel för kostnader som föranleds de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fonderna.

Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att balansera mot slutet av programmen.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (1 000 euro)

Fonder1)  
   
Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF, grunddelen 26 041
AMIF anslag för vidarebosättning 42 000
AMIF omplaceringar 12 468
AMIF nödfinansiering 7 600
AMIF syrier som vidarebosätts från Turkiet 6 727
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för yttre gränser och visering, grunddelen ISF-B2) 37 295
ISF-B Anskaffning av havsgående båtar3) 8 100
ISF-B MTR-tilläggsfinansiering4) 6 082
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering ISF-P 17 861
Sammanlagt 164 174

1) AMIF-finansieringen (exkl. grunddelen) är helt bunden till beslut på EU-nivå och genomförandet av dem på såväl EU- som medlemsstatsnivå. Den slutliga finansieringsandelen kommer att utformas i enlighet med tillgängliga mekanismer för särskild finansiering.

2) Medlemsstaterna kan använda högst 40 procent av grunddelen för finansiering av driftsstöd. Instrumentet omfattar finansiering för särskilda åtgärder till Frontex-instrument (0,36 miljoner euro).

3) Finansiering för särskilda åtgärder för anskaffning av tre havsgående båtar som används i Frontex-insatser.

4) Tilläggsfinansiering som allokerats till Finland som ett resultat av halvtidsöversynen av fonderna (Mid-Term Review, MTR).

Produktion och kvalitetsledning

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2019:

 • — Aktivt deltagande i beredningen av följande fleråriga finansieringsprogramperiod i fråga om inrikesfrågor
 • — Man säkerställer att fondernas nationella verkställighet är effektiv och gör fonderna mera kända.

Beräknade utbetalningar ur fonderna 2019 (1 000 euro)

   
AMIF grunddel 3 000
AMIF anslag för vidarebosättning (inkl. kvot) 5 670
ISF-B grunddel 7 195
ISF-B Anskaffning av havsgående båtar 1 000
ISF-B MTR-tilläggsfinansiering 2 000
Tekniskt bidrag 1 300
Sammanlagt 20 165

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av havsgående båtar 1 000
Beräknade utgifter -1 390
Halvtidsöversyn av ISF-B-fonden, tilläggsfinansiering som anvisats Finland 2 000
Tilläggsfinansiering till AMIF- och ISF-P-fonderna -4 000
Sammanlagt -2 390

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 20 165 000
2018 I tilläggsb. -3 680 000
2018 budget 22 555 000
2017 bokslut 32 424 000

25. Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av oljeskador och kemikalieskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel, inklusive utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs, samt vidtagande av bekämpningsåtgärder och utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador

2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av olje- och kemikalieskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten.

Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser.

Under momentet får ersättningarna ur oljeskyddsfonden och från dem som orsakat skadorna nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd).

År 2019 uppskattas det inte inflyta intäkter i form av ersättningar ur oljeskyddsfonden eller från dem som orsakat skador.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (från moment 35.10.20) 5 500
Sammanlagt 5 500

2019 budget 5 500 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -409
Sammanlagt -409

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 100 000 000
2018 budget 100 409 000
2017 bokslut 117 824 753

50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 225 000 euro.

Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet och för betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram.

Dispositionsplan (euro)

   
Finlands Sjöräddningssällskap 204 000
Ålands Sjöräddningssällskap 11 000
Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 10 000
Sammanlagt 225 000

2019 budget 225 000
2018 budget 225 000
2017 bokslut 225 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 017 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATF1), IGC2), IOM, ICMPD3), COSPAS-SARSAT4) och ICAO PKD5)) samt till betalning föranledda av motsvarande förpliktelser.

Förklaring:Inom det internationella polisiära samarbetet och utvecklandet av det ligger huvudvikten särskilt på det polisiära samarbetet inom EU både när det gäller lagstiftning och praktisk verksamhet. Uppmärksamhet ägnas också den utveckling som gäller polissektorn och som sker i närområdessamarbetet, FN och Europarådet samt i andra internationella organisationer.

Inom IGC behandlas alla betydande frågor som anknyter till hanteringen av de internationella migrationsströmmarna. Internationella migrationsorganisationen (IOM) är en mellanstatlig organisation som bedriver övergripande verksamhet med anknytning till migration. ICMPD är ett oberoende mellanstatligt forskningsinstitut. Institutet strävar efter att främja en hållbar migrationspolitik och koncentrerar sig på migrationsfrågor som är viktiga för Väst- och Östeuropa samt utgör sekretariat för Budapestprocessen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Interpol 516 000
FATF 40 000
IGC 120 000
IOM 265 000
ICMPD 5 000
COSPAS-SARSAT 45 000
ICAO PKD 26 000
Sammanlagt 1 017 000

2019 budget 1 017 000
2018 budget 1 017 000
2017 bokslut 824 653