Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

30. ÅklagarnaPDF-versio

Förklaring:Åklagarväsendets samhälleliga effektmål är följande:

Åklagarväsendet är en ansedd och tillförlitlig aktör som bidrar till bildandet av en allmän opinion som är negativ till brott. Rättssäkerheten förverkligas i praktiken, det straffrättsliga ansvaret realiseras effektivt samt brottsligheten och dess negativa följder minskar och säkerheten och känslan av säkerhet ökar.

För parterna centrala mätbara faktorer som påverkar kvaliteten och en jämlik behandling är det hur snabbt behandlingen sker och skillnaderna i åtalsprövningstiderna mellan åklagarämbetena.

Straffprocessens kvalitet och snabbhet förbättras genom att utveckla samarbetet mellan åklagaren och förundersökningsmyndigheten, åklagarnas kompetens och specialisering samt genom att använda det mest ändamålsenliga processförfarandet. Genom att förnya metoderna för handläggningen av brottmål strävar man efter en snabbare och enhetligare handläggning.

Till de lokala åklagarna inkom år 2017 sammanlagt 82 793 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 83 076. Dessutom avgjordes 33 329 strafförelägganden. Det totala antalet inkommande ärenden förväntas inte minska. Det förekommer säsongsvariationer i fråga om det totala antalet ärenden som kommer till åklagarna, vilket bland annat beror på förändringar i polisens resurser att göra undersökningar. Svårighetsgraden för de inkommande ärendena och den s.k. viktade arbetsmängden bedöms öka ytterligare på grund av att de rättsliga frågorna i samband med brottmål blir allt mer komplicerade, den brottslighetens internationalisering och digitaliseringen (cyberbrottslighet).

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till en reform av åklagarväsendets organisationsstrukturer. Syftet med reformen är att stärka åklagarväsendets förmåga att förverkliga straffansvaret i framtiden samt att förenhetliga åklagarpraxis på riksomfattande nivå.

Vid åklagarväsendet stärks bekämpningen av terroristbrott och förbättras beredskapen att hantera sådana brott. Inverkan av den nya lagen om föreläggande av böter och ordningsbot som trädde i kraft i slutet av 2016 och den ändring av lagens tillämpningsområde som träder i kraft den 1 juni 2019 på åklagarnas arbetsmängd följs upp.

Uppgifter om personalen

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Åklagarväsendet      
Årsverken 531 523 520
— varav åklagare1) 375 369 366
— varav lokala åklagare 357 351 348
Arbetstillfredsställelseindex 3,5 3,5 3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 6,2 7,0 7,0

1) Till åklagarna räknas också den konsultativa tjänstemannen, överinspektörerna och juristen vid riksåklagarens byrå (Riksåklagarämbetet).

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 761 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen med hänvisning till förklaringsdelen under moment 25.10.03 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2019:

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Behandlingstid      
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån. 1,9 2,0 2,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån. 2 401 2 200 2 000
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år 232 320 300
Produktivitet      
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1) 874 899 904
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare) 1 238 1 263 1 270
Resurshushållning      
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro 96,0 98,1 97,5

1) I den viktade arbetsmängden har beaktats att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vilkas arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 45 063 44 232 46 061
Bruttoinkomster 302 40 300
Nettoutgifter 44 761 44 192 45 761
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 11 056    
— överförts till följande år 11 043    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Riksåklagarens byrå 4 384
Regional verksamhet 37 248
Gemensamma utgifter 4 129
Sammanlagt 45 761

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Civilunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden 153
Mål gällande brott mot inreseförbud 138
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring till moment 25.01.05) 13
Utvidgning av tillämpningsområdet för strafförelägganden (regeringsprogr. 2015) -250
Ökning av Valtoris serviceavgifter 145
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -160
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -33
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Indexhöjning av hyresutgifterna 27
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -20
Lönejusteringar 1 383
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -206
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -125
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -12
Temporär sänkning av StPL-avgiften 369
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 207
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -12
Sammanlagt 1 569

2019 budget 45 761 000
2018 I tilläggsb. 850 000
2018 budget 44 192 000
2017 bokslut 44 748 000