Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 761 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen med hänvisning till förklaringsdelen under moment 25.10.03 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2019:

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Behandlingstid      
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån. 1,9 2,0 2,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån. 2 401 2 200 2 000
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år 232 320 300
Produktivitet      
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1) 874 899 904
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare) 1 238 1 263 1 270
Resurshushållning      
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro 96,0 98,1 97,5

1) I den viktade arbetsmängden har beaktats att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vilkas arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 45 063 44 232 46 061
Bruttoinkomster 302 40 300
Nettoutgifter 44 761 44 192 45 761
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 11 056    
— överförts till följande år 11 043    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Riksåklagarens byrå 4 384
Regional verksamhet 37 248
Gemensamma utgifter 4 129
Sammanlagt 45 761

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Civilunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden 153
Mål gällande brott mot inreseförbud 138
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring till moment 25.01.05) 13
Utvidgning av tillämpningsområdet för strafförelägganden (regeringsprogr. 2015) -250
Ökning av Valtoris serviceavgifter 145
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -160
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -33
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Indexhöjning av hyresutgifterna 27
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -20
Lönejusteringar 1 383
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -206
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -125
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -12
Temporär sänkning av StPL-avgiften 369
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 207
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -12
Sammanlagt 1 569

2019 budget 45 761 000
2018 I tilläggsb. 850 000
2018 budget 44 192 000
2017 bokslut 44 748 000