Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2019

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Förklaring:

Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Målet är att effektivisera Finlands insatser i den internationella miljöpolitiken, vilket eftersträvas bland annat genom att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer genomförs i utvecklingsländer och övriga länder. Utrikesministeriet ansvarar för Finlands bilaterala projekt inom mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM).

Samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen

Deltagandet i det regionala samarbetet är viktigt för Finland för att främja stabiliteten, säkerheten, den hållbara utvecklingen och de ekonomiska samarbetsmöjligheterna i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. Centrala mekanismer för samarbete är de regionala råden (Arktiska rådet, Barents euroarktiska råd och Östersjöstaternas råd) och partnerskapen inom den nordliga dimensionen. Dessutom stöder man verkställandet av regeringens Rysslandspolitik. Finlands deltagande i det multilaterala regionala samarbetet styrs av Finlands arktiska strategi, Finlands strategi för Östersjöregionen, Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen och politiken för den nordliga dimensionen.

Kapitlets finskspråkiga rubrik har ändrats.

50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 541 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:De statsunderstöd som beviljas under momentet ska anknyta till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella åtaganden samt allmänt till utrikesministeriets ansvarsområde. Tyngdpunkten ligger på regelbaserat internationellt samarbete, konfliktförebyggande och fredsmedling, mänskliga rättigheter och demokrati i utrikes- och säkerhetspolitiken samt på det transatlantiska samarbetet. Avsikten är att 570 000 euro av anslaget reserveras för civilsamhällesorganisationernas Europainformation. Av detta reserveras 100 000 euro för information i samband med Europaparlamentsvalet. Det ordnas separata ansökningsomgångar för statsunderstöden.

På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Civilsamhällesorganisationernas Europainformation, information i samband med valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet 100
Finlands EU-ordförandeskap; civilsamhällesorganisationernas Europainformation 100
Sammanlagt 200

2019 budget 1 541 000
2018 budget 1 341 000
2017 bokslut 1 337 720

51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 45 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster (498/1999) är nödställda

2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan

3) till betalning av understöd utomlands.


2019 budget 45 000
2018 budget 45 000
2017 bokslut 30 690

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 76 060 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget 26 510 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget 8 756 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor 17 959 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN 2 816 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) 310 000
Medlemsavgift till Europarådet 3 510 000
Medlemsavgift till OECD 3 232 000
Medlemsavgift till WTO 794 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar 5 285 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader 515 000
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 1 150 000
Övriga medlemsavgifter och finansiella bidrag 5 223 000
Sammanlagt 76 060 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 24.01.74 500
Sparbeslut -10 000
Nivåförändring -4 486
Sammanlagt -13 986

2019 budget 76 060 000
2018 budget 90 046 000
2017 bokslut 86 992 000

67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (fast anslag)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnader som hänför sig till Finlands bilaterala projekt inom mekanismen för ren utveckling

2) till stöd för övriga åtgärder som hänför sig till instrumenten för kolmarknaden.

Förklaring:Utrikesministeriet ansvarar för projekten inom mekanismen för ren utveckling och för utsläppsenheter som skaffas via dem.

Anslaget under momentet har ombildats till ett fast anslag.


2019 budget 100 000
2018 budget 100 000
2017 bokslut 100 000

68. Samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen

2) till betalning av utgifter för projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

3) till betalning av utgifter för projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer av sakkunniga som arbetar vid organisationerna

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik

7) till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst åtta årsverken för projekt som genomförs av statliga ämbetsverk och inrättningar till stöd för Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet.

Förklaring:Med anslaget främjas Finlands nationella mål för samarbetet i fråga om Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. Finlands ställning som arktisk aktör stärks. Målet är att arbeta för att internationell finansiering styrs till projekt som är viktiga för Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samarbete inom den arktiska regionen och Barentsregionen 2 200 000
Samarbete inom Östersjöområdet och den nordliga dimensionen 700 000
Verkställandet av Rysslandspolitiken 500 000
Sammanlagt 3 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 1 600
Sammanlagt 1 600

2019 budget 3 400 000
2018 budget 1 800 000
2017 bokslut 1 800 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som används inom staten och de officiella dagskurser som används i bankerna

2) till att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta.


2019 budget 1 000 000
2018 budget 1 000 000
2017 bokslut 6 650