Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2019

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 583 759 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av utvecklingssamarbetet

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter

3) till betalning av utgifterna för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt

4) till företag och andra sammanslutningar som verkar i Finland inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM, som administreras av Business Finland, i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. Anslaget får inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning i Finland som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

5) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer av sakkunniga som arbetar vid organisationerna

6) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast genom beslut av statsrådet om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om bistånd och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut

7) till betalning av utgifter som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av uppgifter som gäller utvecklingssamarbete enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989)

8) till betalning av stöd i förskott, om detta är nödvändigt med tanke på genomförandet av projektet.

Under momentet får beviljas statsunderstöd.

Anslaget under momentet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet betalas från förvaltningsområdets moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 171 956 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 149 044 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 73 900 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 32 489 000
5. Humanitärt bistånd 72 500 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 4 020 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 2 050 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 65 000 000
9. Räntestödsinstrument 12 800 000
Sammanlagt   583 759 000

1) Omfattar 6 700 000 euro i utgifter för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt.

Fullmakt

År 2019 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2019 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 416 353 000 euro.

Förklaring:

Uppskattad fördelning av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 207 490 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 126 350 000
3. Europeiska utvecklingsfonden -
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 16 600 000
5. Humanitärt bistånd 43 500 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet -
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet -
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 4 413 000
9. Räntestödsinstrument 18 000 000
Sammanlagt 416 353 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 2023– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
             
Utvecklingssamarbetsfullmakt            
Förbindelser som ingåtts före år 2019 443 942 394 632 313 597 208 483 410 395 1 771 049
Förbindelser 2019 - 72 994 66 236 67 509 209 614 416 353
Utgifter sammanlagt 443 942 467 625 379 833 275 991 620 009 2 187 402

De poster som betalas från momentet statistikförs och rapporteras i sin helhet som Finlands offentliga bistånd (Official Development Assistance, ODA) till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

1. Multilateralt utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 171 956 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 207 490 000 euro under åren efter år 2019.

En betydande del av anslagen används till Finlands betalningsandelar i tilläggsfinansieringen för Världsbanken och de regionala instituten för utvecklingsfinansiering. En annan kanal är de allmänna understöden till FN. Under punkten i dispositionsplanen kan man även finansiera det globala och tematiska utvecklingssamarbetet med de nämnda aktörerna samt deras medlemsavgifter och partnerskapsprogram.

Under punkten i dispositionsplanen betalas bl.a. Världsbanksgruppen, FN:s befolkningsfond (UNFPA), Afrikanska utvecklingsbankgruppen, FN:s barnfond (Unicef) och FN:s jämställdhetsorganisation (UN Women).

Finlands utvecklingssamarbete med de viktigaste multilaterala aktörerna bygger på de påverkansstrategier som har lagts upp som ram för resultatstyrningen av utvecklingssamarbetet. De viktigaste multilaterala aktörer som stöds av Finland använder sig av en resultatbaserad verksamhetsmodell.

2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner

För ändamålet föreslås anslag på 149 044 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 126 350 000 euro under åren efter 2019.

Grunden för allokeringen av anslagen är landprogrammen där samarbetet med partnerländerna anges. Finland bedriver bilateralt samarbete med följande partnerländer: Tanzania, Moçambique, Zambia, Etiopien, Kenya, Somalia, Afghanistan, Nepal och Myanmar. Finland stöder också följande länder och regioner: Mellanöstern (inkl. Irak, Syrien och närområdet), Palestinska området, Nordafrika, Ukraina och Centralasien. Under punkten i dispositionsplanen finansieras medlemsländernas gemensamma fonder för sektorprogram, sektorbudgetstöd för partnerländers regeringar, tematiskt utvecklingssamarbete mellan instituten för utvecklingsfinansiering och FN-aktörer gällande enskilda länder eller regioner, statsunderstöd för finländska eller internationella frivilligorganisationer samt för företag, forskningsinstitut, universitet och stiftelser.

Anslagen kan också användas av representationerna för lokala samarbetsprojekt.

Samarbetsresultaten utvärderas via projektutvärderingar och mekanismen för landsprogram.

3. Europeiska utvecklingsfonden

För ändamålet föreslås anslag på 73 900 000 euro.

Från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) finansieras det EU-utvecklingssamarbete och övriga utvecklingssamarbete med Afrika, Karibien och länderna i Stilla Havet (AVS-länderna) som grundar sig på Cotonou-avtalet. Stödet riktas i enlighet med europeisk utvecklingspolitisk konsensus och riktlinjerna i Cotonou-partnerskapsavtalet till samarbete med de utomeuropeiska länder och territorier som avses i fjärde delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

En del av medlen förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB). Via EIB är Finland i enlighet med det interna finansieringsavtalet garant för de lån som beviljas AVS-länderna. Utöver avgiftstaket för EUF-andelen bereder sig Finland för eventuella borgensavgifter.

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land

För ändamålet föreslås anslag på 32 489 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 16 600 000 euro under åren efter 2019.

Under punkten i dispositionsplanen finansieras utvecklingsinnovations- och företagspartnerskapsprogram, humanitär minröjning samt andra tematiska projekt inom organisationer, program, fonder och institut för utvecklingsfinansiering som lyder under FN än de som gäller enskilda länder eller regioner samt expertprogram inom internationella organisationer inklusive rekryteringsutgifter i samband med programmen.

Under punkten i dispositionsplanen beviljas stöd för högskoleprogram samt statsunderstöd till internationella civilsamhällesorganisationer (INGO).

5. Humanitärt bistånd

För ändamålet föreslås anslag på 72 500 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 43 500 000 euro under åren efter 2019.

Det humanitära biståndet kanaliseras via FN-organisationer, Internationella federationen Röda korset och Röda halvmånen samt inhemska humanitära biståndsorganisationer som certifierats av Europeiska kommissionen.

Under punkten i dispositionsplanen finansieras allmänna understöd till internationella humanitära organisationer, t.ex. till FN:s flyktingorganisation (UNHCR), FN:s biståndsorgan för palestinska flyktingar (UNRWA), FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA), FN:s centrala nödhjälpsfond (CERF) och FN:s internationella strategi för katastrofriskreducering (UNISDR). Av anslaget finansieras även Internationella rödakorskommittén (ICRC). Utöver de allmänna understöden under punkten i dispositionsplanen stöds också landsspecifika och regionala hjälpinsatser.

Resultaten av det humanitära biståndet följs med hjälp av nyckeltal som biståndsorganisationerna använder för att utvärdera sitt resultat och med hjälp av påverkansstrategierna.

6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 4 020 000 euro.

Anslagen under punkten i dispositionsplanen används till bl.a. utveckling av informationssystemen inom utvecklingssamarbetet och av den övriga utvecklingssamarbetsförvaltningen, anskaffning av sakkunnigtjänster som stöd för utvecklingen, utbildning för personalen inom utvecklingssamarbetet, utvecklingskommunikation och utvecklingsfostran, utvecklingspolitisk planering och forskning samt till advokatkostnader och vid misstanke om missbruk till övriga utgifter för utredning av ärendet.

Anslagen under punkten i dispositionsplanen används också till frivillig finansiering av arbete som lyder under OECD:s biståndskommitté och statistikkommitté, till finansiering av initiativ i fråga om sådan koherens mellan olika politikområden som främjar öppenheten, arbetet mot korruption samt utvecklingen inom det internationella utvecklingssamarbetet, till den utvecklingsforskning som administreras av Finlands Akademi samt till projekt som stöder branschspecifik utveckling.

7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 2 050 000 euro.

Målet för evalueringsverksamheten är att beslutsfattandet ska grunda sig på ett kunskapsunderlag. Funktionen för evaluering av utvecklingssamarbetet är systematisk och omfattar alla former av utvecklingssamarbete och samtliga finansieringskanaler. Under punkten i dispositionsplanen finansieras centrala evalueringar av utvecklingssamarbetet och utvecklingen av databasen för evaluering.

Utvecklingssamarbetets interna revision svarar för den interna kontrollen och utvärderingen av riskhanteringen.

8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 65 000 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 4 413 000 euro under åren efter 2019.

Syftet med det bidrag som kanaliseras via frivilligorganisationerna till utvecklingsländerna är ett vitalt samhälle som främjar aktivt medborgarskap och som grundar sig på mångfald och rättsstatsprincipen. Stöd kan beviljas projekt som uppfyller kvalitetskriterierna och som främjar uppnåendet av Finlands utvecklingspolitiska mål.

Största delen av anslagen inriktas via finländska partnerskapsorganisationer i form av programstöd. Under punkten i dispositionsplanen finansieras också övriga finländska frivilligorganisationers projekt. Anslagen under punkten i dispositionsplanen kan också användas till frivilligorganisationernas utvecklingskommunikation och globaluppfostran som sker i Finland. Dessutom beviljas stöd till internationella frivilligorganisationer (INGO) och till nationella andelar av EU-finansierade projekt samt till utvecklingssamarbete inom den kommunala sektorn.

Av dem som ansöker om de statsunderstöd som beviljas under punkten i dispositionsplanen krävs det i regel en självfinansieringsandel på 15 procent.

9. Räntestödsinstrument

För ändamålet föreslås anslag på 12 800 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 18 000 000 euro under åren efter 2019.

Anslagen fördelas till stöd för utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling i enlighet med OECD:s s.k. konsensusavtal om exportkrediter och räntestödskrediter. Bestämmelser om räntestödskrediter som beviljas utvecklingsländer finns i lagen om räntestödskrediter till utvecklingsländer (1114/2000). Anslaget under punkten i dispositionsplanen kan även användas för uppföljning och övervakning av användningen av beviljade krediter, för beredning och utvärdering av förslag till projekt samt för stödjande av tekniskt bistånd i anslutning till projekt. Anslag riktas också till ett nytt investeringsstöd till utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF).

Av det gamla räntestödsinstrument som drogs in 2012 återstår åtta projekt. Betalningarna av bidragsdelen infaller 2018—2019. Räntestöd betalas för 52 projekt vars sammanräknade återstående lånekapital 2019 kommer att uppgå till 337 miljoner euro. Sju PIF-projekt har tagits till fortsatt beredning. Deras sammanräknade finansieringsvolym är 145,6 miljoner euro, och den finansiering som behövs från utrikesministeriet är 55,4 miljoner euro. Den slutliga finansieringsvolymen beror på projektländerna, räntenivån 2019 och valutakursernas utveckling.

Inkomsterna från samarbetsprojekten har antecknats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Exportfrämjande åtgärder -2 000
Faciliteten för flyktingar i Turkiet; Finlands nationella finansieringsandel 3 253
Programmet för företagspartnerskap 1 500
Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring till moment 24.01.01) -204
Utgifter för samarbetsprojekt 700
Utvecklingssamarbete ursprungsregioner -5 000
Nivåförändring 35 264
Sammanlagt 33 513

2019 budget 583 759 000
2018 I tilläggsb. 8 696 000
2018 budget 550 246 000
2017 bokslut 528 195 000