Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 51 168 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg och utbildning för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av statens pensionsavgift och kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den

3) till betalning av överföringsutgifter för sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av ekonomiskt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i

5) till betalning av utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner.

Dispositionsplan (euro)

     
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 985 000
05. Gemensamma utgifter 9 879 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 6 982 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 4 319 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 161 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 15 992 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 252 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 215 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 992 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 391 000
Sammanlagt   51 168 000

Förklaring:Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland planerar att delta i 2019. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till högst ca 500 årsverken 2019.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten. Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -6 831
Sammanlagt -6 831

2019 budget 51 168 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 57 999 000
2017 bokslut 58 429 000