Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

10. KrishanteringPDF-versio

Förklaring:I överensstämmelse med prioriteringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen fortsätter Finland att delta aktivt i den internationella krishanteringen. I krishanteringen betonas helheten och den militära och civila krishanteringsrollen. Deltagande i internationell militär krishantering stärker även den nationella försvarsförmågan och färdigheterna. Enligt uppskattning kommer det att finnas högst ca 500 avlönade anställda i militära krishanteringsinsatser 2019. Enligt uppskattning anställs 2019 ca 120 sakkunniga för civil krishantering.

När det gäller deltagandet i militär krishantering ligger de regionala prioriteringarna på Libanon (Unifil), Irak (Operation Inherent Resolve, OIR) och Afghanistan (Resolute Support, RS), men Finland deltar också i insatser på andra områden, bl.a. i Kosovo, Medelhavsområdet och Afrika. I Finlands verksamhet betonas stödjandet av krisområdenas egna säkerhetsstrukturer och rättsstatsutvecklingen samt utbildningen av säkerhetsaktörer. Vid sidan om deltagandet i insatserna satsar man också på att exportera kompetens inom utbildning för krishantering. Målet är att stärka utvecklingsländernas egen krishanteringsförmåga, också i Afrika.

När det gäller deltagandet i civil krishantering ligger de regionala prioriteringarna på Ukraina, Irak, Kosovo och Georgien. Finland deltar i FN:s fredsbevarande operationer med 20—30 poliser. Finlands deltagande koncentreras till de insatser som har störst betydelse med tanke på de utrikes- och säkerhetspolitiska målen och där man genom Finlands insats kan uppnå särskilt mervärde och verkningsfullhet. Finlands deltagande i civil krishanteringsverksamhet sker huvudsakligen genom EU:s insatser. En ny öppning i den civila krishanteringen är Finlands deltagande med fem polisutbildare från och med februari 2018 i den polisutbildning i Baghdad som ordnas av koalitionen mot IS.

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 51 168 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg och utbildning för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av statens pensionsavgift och kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den

3) till betalning av överföringsutgifter för sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av ekonomiskt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i

5) till betalning av utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner.

Dispositionsplan (euro)

     
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 985 000
05. Gemensamma utgifter 9 879 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 6 982 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 4 319 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 161 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 15 992 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 252 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 215 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 992 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 391 000
Sammanlagt   51 168 000

Förklaring:Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland planerar att delta i 2019. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till högst ca 500 årsverken 2019.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten. Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -6 831
Sammanlagt -6 831

2019 budget 51 168 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 57 999 000
2017 bokslut 58 429 000

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)

Under momentet beviljas 15 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet

2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörsverksamhet

3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen

4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering

5) till utgifter för sådan fredsförmedlingsverksamhet som Finland deltar i, och till stärkande av kapaciteten i anslutning till denna verksamhet

6) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering och fredsförmedling.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Civil krishantering 14 610 000
02. Valobservatörer 250 000
03. Fredsförmedling 500 000
Sammanlagt 15 360 000

Förklaring:Finland har under de senaste åren deltagit i civil krishantering med 100—150 sakkunniga varje år. På nuvarande anslagsnivå kan Finland årligen sända ca 120 sakkunniga till insatserna.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till inrikesministeriet. Den nationella beredskapen inom civil krishantering budgeteras under moment 26.01.04 i inrikesministeriets huvudtitel.

På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Inkomsterna från organisationerna har budgeterats under moment 12.24.99.


2019 budget 15 360 000
2018 budget 15 360 000
2017 bokslut 15 847 234