Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2019

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Utrikesförvaltningen betjänar hela statsförvaltningen, privatpersoner, företag, organisationer, medierna och andra samarbetspartner. Utrikesförvaltningen stöder sig på ett omfattande nätverk av beskickningar. En omvärld i snabb förändring kräver att utrikesförvaltningen har effektiv framsyn, kommunicerar, följer upp, analyserar, delar information och använder resurserna smidigt. Mångsidig kompetens gör det möjligt att främja Finlands mål och bättre hantera risker som en del av den övergripande säkerheten i en omvärld som kan förändras mycket snabbt. Fokus ligger på att stärka Finlands och utrikesförvaltningens egen kristålighet. Verksamheten styrs av utrikesförvaltningens värden: samarbete, kreativitet och resultatrik verksamhet.

Verksamhetens resultat

Utrikesförvaltningen sätter för 2019 följande preliminära resultatmål, som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Utrikesförvaltningens mål är ett enat, starkt och handlingskraftigt EU som fokuserar på tillväxt och säkerhet; konkreta resultat eftersträvas framför allt genom en fördjupad inre marknad, främjande av multilateral, regelbaserad handel, stärkande av EU:s yttre åtgärder och försvarssamarbetet och genom hantering av migrationsströmmarna. Utrikesförvaltningen utnyttjar fullskaligt de möjligheter som Finlands EU-ordförandeskap 2019 erbjuder för att stärka EU:s handlingsförmåga och globala inflytande
 • — Utrikesförvaltningen arbetar för Östersjöområdets stabilitet, säkerhet och välfärd. Utrikesförvaltningen fördjupar samarbetet särskilt med Sverige
 • — Utrikesförvaltningen utvecklar samarbetet mellan Finland och Nato på ett övergripande sätt
 • — Utrikesförvaltningen främjar politiskt och ekonomiskt samarbete med Förenta staterna och satsar på sitt påverkansarbete
 • — Stabiliteten och den ekonomiska potentialen i den arktiska regionen främjas i samarbete med staterna i regionen; ordförandeskapet i Arktiska rådet 2017—2019 utnyttjas både för att etablera rådets ställning och för att driva Finlands nationella intressen
 • — Utrikesförvaltningen fortsätter att aktivt påverka utformningen av EU:s gemensamma Rysslandspolitik och östpolitik i vidare mening. Sanktionsåtgärderna mot Ryssland kvarstår tills förutsättningarna för att upphäva dem uppfylls. Samtidigt upprätthåller utrikesförvaltningen en dialog med Ryssland utifrån gemensamma intressen, i syfte att stärka Finlands och EU:s säkerhet
 • — Utrikesförvaltningen stärker fredsmedling och dialog som prioriteringar i utrikes- och säkerhetspolitiken och deltar i arbetet för att lösa konflikter och återuppbygga samhällen med hjälp av krishantering, fredsbyggande och utvecklingssamarbete
 • — Utrikesförvaltningen deltar i det internationella samarbetet för att bekämpa terrorism och göra växtunderlaget för extrema rörelser svagare. Utrikesförvaltningen arbetar för att bekämpa hybrid- och cyberhot och främjar stabilitet, säkerhet och fritt umgänge i den digitala miljön
 • — Utrikesförvaltningen arbetar för ett sådant fördragsbaserat internationellt system som Finlands säkerhet och det finländska samhällets, däribland företagens, verksamhetsförutsättningar grundar sig på. Finland arbetar också för att försvara och vidareutveckla internationell rätt och de mänskliga rättigheterna. Utrikesförvaltningen intensifierar arbetet för att stärka flickors och kvinnors ställning och rättigheter. Finlands fokus under ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2018—2019 är att stärka det europeiska människorätts- och rättsstatssystemet
 • — Utrikesförvaltningen stöder åtgärder som stärker EU:s ekonomiska tillväxt och sysselsättning genom att ingå och verkställa handelsavtal. Utrikesförvaltningen främjar Finlands export genom att påverka företagsklimatet samt genom att stödja finländska företags deltagande i internationella värdekedjor och partnerskap som baserar sig på innovativt kunnande. Team Finland-aktörernas gemensamma kommunikation och praktiska kompetens när det gäller exportfrämjande utvecklas i samarbete med Business Finland, inbegripet beskickningschefernas roll som landschefer för Team Finland
 • — Utrikesförvaltningen bidrar till att Finlands utrikespolitik främjar hållbar utveckling i överensstämmelse med FN:s mål för hållbar utveckling och stärker konsekvensen och samordningen i verksamheten; utrikesförvaltningen främjar verkställigheten av klimatavtalet och deltar i det internationella samarbetet för att begränsa klimatförändringen och främja anpassningen till den
 • — De konsulära tjänster som utrikesförvaltningen erbjuder utvecklas med beaktande av lagen om konsulära tjänster, som ska ses över, och med beaktande av beskickningarnas behov, samtidigt som det säkerställs att de tjänster som hör till utrikesförvaltningens uppgifter är en positiv faktor i konkurrensen om internationella talanger.

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 224 836 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2019 (euro)

   
Ministeriet 74 663 000
Omkostnader 14 100 000
Personalkostnader 60 563 000
   
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen1) 135 823 000
Omkostnader 66 480 000
Personalkostnader 69 343 000
   
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 14 350 000
Informationsförvaltning 12 000 000
Fastighetsförvaltning 550 000
Säkerhet 1 800 000
Sammanlagt 224 836 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen.

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för de nämnda ansvarsområdena såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna, och de anges som en del av beskickningarnas nettobudgeterade omkostnader.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2017
utfall
2018
prognos
2019
mål
       
Årsverken 2 341 2 349 2 417
— Utrikesministeriet 869 881 873
— Utrikesrepresentationen 535 551 610
— Lokalt anställda 937 917 934
Arbetstillfredsställelseindex 3,6 3,7 3,7
Pensioneringsålder 65,3 65,6 66
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 5,8 5,0 5,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 235 431 232 959 237 144
Bruttoinkomster 11 771 13 471 12 308
Nettoutgifter 223 660 219 488 224 836
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 30 303    
— överförts till följande år 27 403    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 137 7 656 6 334
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) 28 814 26 500 27 249
Intäkter sammanlagt 34 951 34 156 33 583
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 10 130 10 055 10 933
— andel av samkostnader 14 911 11 982 14 972
Kostnader sammanlagt 25 041 22 037 25 905
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 9 910 12 119 7 678
Kostnadsmotsvarighet, % 140 155 130

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Exportfrämjande -1 500
Finansattaché vid Finlands ständiga representation i EU (överföring från moment 28.01.01) 202
Förstärkning av nätverket Team Finland med handelsekonomiskt sakkunniga 1
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -19
Kommunikation för att motverka radikalisering och terrorism -150
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföreningar) 140
Kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid Nödcentralsverket (överföring till moment 26.30.02) -694
Medlemskap i ILO:s förvaltningsråd; en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring från moment 32.01.01) 4
Specialsakkunniga inom livsmedelsexport i beskickningsnätet (3 årsv.) 1 000
Specialsakkunnig inom livsmedelsbranschen vid Finlands ambassad i Peking (överföring till moment 30.20.47) -26
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU (överföring från moment 26.30.01) 192
Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring från moment 24.30.66) 204
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring till moment 26.01.01) -176
Team Finland Knowledge-sakkunniga vid Finlands ambassader i Washington, Singapore, Buenos Aires, Pretoria, New Delhi och Moskva (överföring från moment 29.40.20, 29.40.50 och 29.40.55) 1 239
Tilläggsresurser för handläggningen av ansökningar om utförseltillstånd 82
Tilläggsresurser för pilotprojektet för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina; sakkunnig, olaglig inresa (1 årsv.) 72
Tilläggsresurser för pilotprojektet för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina; visumhandläggare 200
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 171
Återöppnande av beskickningen i Bagdad 1 200
Överföring från moment 24.01.74 500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -24
Lönejusteringar 3 451
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -730
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 172
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -314
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -31
Temporär sänkning av StPL-avgiften 989
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 585
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -48
Sammanlagt 5 348

2019 budget 224 836 000
2018 I tilläggsb. 2 001 000
2018 budget 219 488 000
2017 bokslut 220 760 000

20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 952 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands

2) till betalning av investeringsutgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Av staten ägda kultur- och vetenskapsinstitutsfastigheter utomlands är Villa Lante och bostaden i Rom, Finlands institut i Frankrike, den nordiska paviljongen (en tredjedel) och Finlands Aaltopaviljong på Biennalområdet i Venedig samt Finlands Ateninstitut och dess gästhus. Fastigheterna har hyrts ut till finländska kultur- och vetenskapsinstitut för deras verksamhet utomlands.

Hyresinkomsterna från institutfastigheterna har budgeterats under moment 12.24.20.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -30
Sammanlagt -30

2019 budget 952 000
2018 budget 982 000
2017 bokslut 2 282 000

21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 155 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.

Momentets finskspråkiga rubrik har ändrats.


2019 budget 1 155 000
2018 budget 1 155 000
2017 bokslut 1 155 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 059 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete.

Förklaring:Enligt mervärdesskattelagen är de tjänster i anslutning till utvecklingssamarbete som ministerierna köper i Finland mervärdesskattepliktiga. För att Finlands utvecklingssamarbete inte ska belastas med mervärdesskatt budgeteras mervärdesskatteutgifterna separat.

Momentets finskspråkiga rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 16 059 000
2018 budget 16 059 000
2017 bokslut 12 494 320

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 270 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler

2) till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Grundlig renovering av fastigheten i New Delhi -50
Kostnader som föranleds av flyttningen av kanslierna i New York -1 960
Nödvändiga reparationsbehov 1 270
Renovering av tjänstebostaden för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen -460
Överföring till moment 24.01.01 -500
Överföring till moment 24.90.66 -500
Nivåförändring 1 000
Sammanlagt -1 200

2019 budget 6 270 000
2018 I tilläggsb. 5 100 000
2018 budget 7 470 000
2017 bokslut 7 860 000