Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

30. JustitiekanslersämbetetPDF-versio

Förklaring:Målet är att den laglighetsövervakning som utövas av justitiekanslersämbetet är verkningsfull, högklassig, snabb och rättidig. I den högsta laglighetsövervakning som justitiekanslern utövar används och kombineras olika verksamhetsformer på ett ändamålsenligt sätt, varvid de olika metoderna för laglighetsövervakning utgör en enhetlig och konsekvent helhet.

Varje vecka granskas samtliga ärenden som finns upptagna på föredragningslistorna för statsrådets allmänna sammanträde och föredragningen för republikens president. År 2017 granskades 1 841 ärenden på föredragningslistorna. Man strävar efter att varje år avgöra åtminstone lika många klagomål som det har kommit in.

Klagomål

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
inkomna 2 346 2 200 2 200
avgjorda 2 381 2 200 2 200

Antalet klagomål har varierat i hög grad från år till år. År 2017 var mediantiden för behandlingen av klagomål 3,2 veckor och medeltalet 8,7 veckor. År 2017 träffades avgöranden som ledde till påföljder i 10 % av de klagomål som krävt utredning.

Egna initiativ och granskningar

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
initiativ 10 15 15
granskningar och övervakningsbesök 3 30 35

De egna initiativen och gransknings- och övervakningsbesöken föranledde sammanlagt 9 påföljder år 2017.

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Granskning av straffdomar 4 279 5 000 5 000

Rättsregistercentralen sänder ett urval av straffdomarna enligt givna anvisningar för granskning. År 2017 inleddes behandling av 52 ärenden på grund av granskning av straffdomar.

Tillsynen över advokater, offentliga rättshjälpsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
inkomna 631 800 800
undersökta 674 800 800

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 490 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Lönejusteringar 102
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -30
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -18
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 29
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 13
Sammanlagt 85

2019 budget 3 490 000
2018 I tilläggsb. 31 000
2018 budget 3 405 000
2017 bokslut 3 467 000