Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              25. Sunda lokaler 2028
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2019

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet och samordning av försöksverksamhet

3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.

Anslaget får användas till betalning av löneutgifter för personal vid statsrådets kansli motsvarande högst åtta årsverken, av vilka högst två årsverken får användas till samordning av försök som gäller främjandet av regeringens strategiska mål. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 80 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:De innehållsliga fokusområdena i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet samt berednings- och styrningsansvaren för projekten fastställs årligen i statsrådets utrednings- och forskningsplan. Med hjälp av planen styrs utrednings- och forskningsverksamheten in på sådana av regeringen utvalda horisontella fokusområden som svarar mot regeringens och ministeriernas informationsbehov i den praktiska verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten syftar till att bredda regeringens och ministeriernas informationsunderlag vid beslutsfattandet, bekräfta regeringens och ministeriernas kunskapsbaserade verksamhetspolitik och stärka den strategiska helhetssynen. Med anslaget under momentet stärks dessutom försökens ställning som en del av kunskapsbasen för beslutsfattandet. Även samordningen i anslutning till verksamheten samt samarbetet utvecklas.

Det uppskattas att 200 000 euro av anslaget under momentet används till samordning av försöksverksamhet.


2019 budget 11 400 000
2018 budget 11 400 000
2017 bokslut 11 300 000