Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              25. Sunda lokaler 2028
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 125 584 000 euro.

Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.

Av anslaget har dessutom reserverats 1 500 000 euro för arbetet vid en sannings- och försoningskommission för samer och för främjande av sannings- och försoningsprocessen.

Förklaring:

Verksamhetens resultat

Statsrådets kanslis samhälleliga effektmål och de preliminära resultatmål som ska stödja det 2019 beskrivs i motiveringen till huvudtitel 23, statsrådets kansli.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 128 603 123 797 126 584
Bruttoinkomster 2 552 500 1 000
Nettoutgifter 126 051 123 297 125 584
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 16 237    
— överförts till följande år 14 314    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Arbetet vid en sannings- och försoningskommission för samer och främjande av processen 1 500
Avskrivning av investeringen i den grundliga renoveringen av Statsrådets festvåning (Smolna) -1 400
Fördröjning av den grundliga renoveringen av Statsrådsborgen 1 352
Förenhetligande av säkerhetsnivån i statsrådets byggnader 280
Grundlig renovering av Sjöekipaget 350
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01) 80
Projektet för elektronisk distribution av EU-handlingar (EU-R) -300
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -980
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 510
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -3 200
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 1 800
Regeringens särskilda behov (överföring från moment 23.01.03 och 04) 500
Statsrådets hybridanalysfunktion 120
Utgifter för lokaler (av engångsnatur) 2 902
Utgifter för säkerhetsanordningar (av engångsnatur) 800
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet till ministeriernas omkostnadsmoment (24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01) -574
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -2 099
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -85
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -17
Indexhöjning av hyresutgifterna 243
Lönejusteringar 1 140
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -720
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -145
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -106
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
Temporär sänkning av StPL-avgiften 290
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 92
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -34
Nivåförändring -1
Sammanlagt 2 287

2019 budget 125 584 000
2018 I tilläggsb. 4 157 000
2018 budget 123 297 000
2017 bokslut 124 128 000