Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              25. Sunda lokaler 2028
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 125 584 000 euro.

Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.

Av anslaget har dessutom reserverats 1 500 000 euro för arbetet vid en sannings- och försoningskommission för samer och för främjande av sannings- och försoningsprocessen.

Förklaring:

Verksamhetens resultat

Statsrådets kanslis samhälleliga effektmål och de preliminära resultatmål som ska stödja det 2019 beskrivs i motiveringen till huvudtitel 23, statsrådets kansli.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 128 603 123 797 126 584
Bruttoinkomster 2 552 500 1 000
Nettoutgifter 126 051 123 297 125 584
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 16 237    
— överförts till följande år 14 314    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Arbetet vid en sannings- och försoningskommission för samer och främjande av processen 1 500
Avskrivning av investeringen i den grundliga renoveringen av Statsrådets festvåning (Smolna) -1 400
Fördröjning av den grundliga renoveringen av Statsrådsborgen 1 352
Förenhetligande av säkerhetsnivån i statsrådets byggnader 280
Grundlig renovering av Sjöekipaget 350
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01) 80
Projektet för elektronisk distribution av EU-handlingar (EU-R) -300
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -980
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 510
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -3 200
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 1 800
Regeringens särskilda behov (överföring från moment 23.01.03 och 04) 500
Statsrådets hybridanalysfunktion 120
Utgifter för lokaler (av engångsnatur) 2 902
Utgifter för säkerhetsanordningar (av engångsnatur) 800
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet till ministeriernas omkostnadsmoment (24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01) -574
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -2 099
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -85
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -17
Indexhöjning av hyresutgifterna 243
Lönejusteringar 1 140
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -720
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -145
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -106
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
Temporär sänkning av StPL-avgiften 290
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 92
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -34
Nivåförändring -1
Sammanlagt 2 287

2019 budget 125 584 000
2018 I tilläggsb. 4 157 000
2018 budget 123 297 000
2017 bokslut 124 128 000

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 510 000 euro.

Anslaget får användas till löneutgifter för ministrar, politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare.

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas arvoden till ministrar (lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet 1096/2006), och löner jämte bikostnader till politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare. Antalet anställda under momentet är 63, varav 17 är medlemmar av statsrådet, 4 statssekreterare och 42 specialmedarbetare.


2019 budget 6 510 000
2018 budget 6 510 000
2017 bokslut 5 692 692

03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 750 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner

2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen

3) till ett belopp av högst 240 000 euro för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen.

Förklaring:Momentets egentliga användningsändamål är löneutgifter för Europeiska unionens nationella experter. Förvaltningsområdena kan under sina lämpliga omkostnadsanslag komplettera finansieringen av nationella experter, om den centraliserade finansieringen inte är tillräcklig för att täcka alla kostnader för de experter som anses nödvändiga.

Under momentet kan det också anställas personal motsvarande tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen. Uppgifterna är centrala med tanke på säkerställandet av Finlands EU-inflytande.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Regeringens särskilda behov (överföring till moment 23.01.01) -250
Sammanlagt -250

2019 budget 750 000
2018 budget 1 000 000
2017 bokslut 1 000 000

04. Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 617 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av säkerhetsvakter och personer som direkt bistår dem

2) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministerns och de övriga ministrarnas i statsrådets kansli statssekreterare och specialmedarbetare och som hänförs till statsrådets kanslis ansvarsområde

3) till betalning av utgifter som föranleds av Europeiska rådets möten

4) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde.

Förklaring:Ersättningar som beviljas av Europeiska unionens råd för reseutgifter under momentet intäktsförs under detta moment. Inkomsterna beräknas uppgå till 400 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Regeringens särskilda behov (överföring till moment 23.01.01) -250
Sammanlagt -250

2019 budget 617 000
2018 budget 867 000
2017 bokslut 867 000

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet och samordning av försöksverksamhet

3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.

Anslaget får användas till betalning av löneutgifter för personal vid statsrådets kansli motsvarande högst åtta årsverken, av vilka högst två årsverken får användas till samordning av försök som gäller främjandet av regeringens strategiska mål. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 80 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:De innehållsliga fokusområdena i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet samt berednings- och styrningsansvaren för projekten fastställs årligen i statsrådets utrednings- och forskningsplan. Med hjälp av planen styrs utrednings- och forskningsverksamheten in på sådana av regeringen utvalda horisontella fokusområden som svarar mot regeringens och ministeriernas informationsbehov i den praktiska verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten syftar till att bredda regeringens och ministeriernas informationsunderlag vid beslutsfattandet, bekräfta regeringens och ministeriernas kunskapsbaserade verksamhetspolitik och stärka den strategiska helhetssynen. Med anslaget under momentet stärks dessutom försökens ställning som en del av kunskapsbasen för beslutsfattandet. Även samordningen i anslutning till verksamheten samt samarbetet utvecklas.

Det uppskattas att 200 000 euro av anslaget under momentet används till samordning av försöksverksamhet.


2019 budget 11 400 000
2018 budget 11 400 000
2017 bokslut 11 300 000

24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 60 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till löneutgifter för och ersättningar till nödvändig visstidsanställd extra personal motsvarande högst 220 årsverken i anknytning till Finlands EU-ordförandeskap samt till övriga konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på förberedelserna inför EU-ordförandeskapet

2) till utgifter för planering och genomförande av möten som ordnas under ordförandeskapet och av andra motsvarande tillställningar som direkt anknyter till Finlands EU-ordförandeskap.

Dispositionsplan (euro)

   
1. Lönekostnader för fler anställda samt andra konsumtionsutgifter 35 500 000
2. Mötesutgifter 24 500 000
Sammanlagt 60 000 000

Förklaring:Finland är ordförande för Europeiska unionens råd 1.7—31.12.2019. Av anslaget betalas centraliserat de utgifter som orsakas av ordförandeskapet och förberedelserna inför ordförandeskapet, såsom personal- och utbildningsutgifter, reseutgifter samt utgifter som orsakas av planering och genomförande av möten och andra tillställningar som anknyter till EU-ordförandeskapet.

De extrauppgifter i anslutning till tryggande av säkerheten som orsakas polisen och Gränsbevakningsväsendet under Finlands ordförandeskap betalas av anslaget under respektive moment under inrikesministeriets huvudtitel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finlands EU-ordförandeskapsperiod 53 200
Sammanlagt 53 200

2019 budget 60 000 000
2018 budget 6 800 000
2017 bokslut 200 000

25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst sex årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet.

Förklaring:Syftet med åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat. Under den tioåriga programperioden genomförs åtgärder för att i normal fastighetsskötsel etablera ett tillvägagångssätt där man regelbundet ser över byggnadernas tillstånd, hur väl de lämpar sig för sitt syfte samt användarnas erfarenheter. Situationen bedöms i ett multiprofessionellt samarbete. Anslaget ska användas till stöd för genomförandet av åtgärdsprogrammet, såsom samordning, interaktion, kommunikation och utredningar vid statsrådets kansli och vid ministerierna.


2019 budget 700 000
2018 I tilläggsb. 500 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 457 000 euro.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 19 457 000
2018 budget 19 457 000
2017 bokslut 15 663 802