Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 201 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda

2) till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar

3) till utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde

4) till anskaffning av landhöjningsmark till ett belopp av högst 50 000 euro.

Under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget delar ut till delägarna samt inkomster av virkesförsäljning i samband med skogsvårdsåtgärder i park- och skogsområdena på Gullranda och Talludden.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster i huvudsak av uthyrning av bostäder samt virkesförsäljning i samband med odlingsverksamhet och skogsvård på Gullranda.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 6 897 8 125 8 271
Bruttoinkomster 114 70 70
Nettoutgifter 6 783 8 055 8 201
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 481    
— överförts till följande år 1 000    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 146
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -41
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -13
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 41
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 14
Sammanlagt 146

2019 budget 8 201 000
2018 I tilläggsb. 45 000
2018 budget 8 055 000
2017 bokslut 6 301 881