Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 56 358 000 euro.

Förklaring:I anslaget ingår anställningskostnader och andra personalkostnader, resekostnader och mobiltelefonkostnader för ledamotsassistenter som är anställda vid riksdagens kansli till ett belopp av sammanlagt 4 440 000 euro. Dessutom kan anslaget användas för underhåll och anskaffning av lokaler, inventarier och utrustning som behövs i riksdagsgruppernas verksamhet samt för personalens företagshälsovård enligt vad kanslikommissionen bestämmer.

Regeringen har till riksdagen lämnat en proposition med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen (RP 199/2017 rd). I propositionen ingår ett förslag om ett underrättelsetillsynsutskott som utövar parlamentarisk kontroll av underrättelseverksamheten. Inrättandet av ett nytt utskott kräver att riksdagens arbetsordning ändras, vilket föreslås genom ett separat förslag av talmanskonferensen (TKF 1/2018 rd). Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 185 000 euro för inrättandet av underrättelsetillsynsutskottet.

För bidrag till gruppkanslierna för assistenter som är anställda av riksdagsgrupperna finns moment 21.10.51.

Fastighetsbyråns och säkerhetsavdelningens driftsutgifter med anledning av den grundliga renoveringen betalas under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Engångsutgifter för Finlands EU-ordförandeskapsperiod 1 800
Engångsutgifter för regeringsförhandlingarna 180
Inrättande av ett underrättelsetillsynsutskott 185
Ny hårdvara 2019 800
Lönejusteringar 1 300
Nivåförändring -1 301
Sammanlagt 2 964

2019 budget 56 358 000
2018 budget 53 394 000
2017 bokslut 50 999 709