Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

19. Övriga inkomster av skattenaturPDF-versio

(03.) Banskatt

Förklaring:Det föreslås att momentet och inkomstposten under det slopas i budgeten.


2018 budget 4 870 000
2017 bokslut 4 771 409

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas inflyta 21 726 000 euro.

Förklaring:Informationssamhällsavgiften, 4 000 000 euro, och tillsynsavgiften på televisions- och radioverksamhet, 930 000 euro, grundar sig på informationssamhällsbalken (917/2014). Tillsynsavgiften för postverksamhet, 1 300 000 euro, grundar sig på postlagen (415/2011). Certifikatavgiften, 240 000 euro, grundar sig på lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). De nämnda avgifterna beräknas inflyta till ett sammanlagt belopp av 6 470 000 euro. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.

Koncessionsavgiften, sammanlagt 13 456 000 euro, grundar sig på lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009). Transport- och kommunikationsverket tar ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljas koncession för frekvensområdet 700 megahertz utifrån auktionen 2016. Koncessionsavgifterna intäktsförs i jämna poster under de fem första åren av koncessionsperioden. Transport- och kommunikationsverket tar likaså ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljats koncession utifrån auktionen 2009. Under momentet beräknas dessutom inflyta marknadsbaserade frekvensavgifter som tas ut med stöd av 288 § i informationssamhällsbalken (917/2014) till ett belopp av 1 800 000 euro.


2019 budget 21 726 000
2018 budget 20 369 000
2017 bokslut 42 041 944

05. Vissa avgifter för trafiken

Under momentet beräknas inflyta 25 985 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken.

Tillsynsavgiften för flygtrafiken, 11 332 000 euro, grundar sig på lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005). Tillsynsavgiften för besiktningstrafiken, 6 903 000 euro, grundar sig på lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (960/2013). Tillsynsavgiften för spårbunden stadstrafik, 40 000 euro, grundar sig på lagen om spårbunden stadstrafik (1412/2015). Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01. Trafiksäkerhetsavgiften, 7 710 000 euro, grundar sig på lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016). Utgifterna för denna verksamhet har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.41.


2019 budget 25 985 000
2018 I tilläggsb. -1 390 000
2018 budget 28 900 000
2017 bokslut 27 830 502

06. Farledsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 48 400 000 euro.

Förklaring:Farledsavgiften grundar sig på lagen om farledsavgift (1122/2005), enligt vilken det för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde ska betalas farledsavgift till staten.

Halveringen av farledsavgiften fortsätter 2019—2020. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om farledsavgift. Uppskattningen av intäkterna av farledsavgiften 2019 baserar sig på det uppskattade utfallet för 2018, nämligen 47,9 miljoner euro. Utöver detta har trafiken 2019 beräknats öka med 2,2 %, vilket ökar intäkterna med ca 1,1 %.


2019 budget 48 400 000
2018 budget 47 400 000
2017 bokslut 47 366 426

08. Oljeavfallsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Avgiften grundar sig på lagen om oljeavfallsavgift (894/1986). Avgiften är 5,75 cent/kg smörjolja. Motsvarande utgifter som finansieras med oljeavfallsavgiften har budgeterats under moment 35.10.60 och 35.10.65.


2019 budget 4 000 000
2018 budget 4 000 000
2017 bokslut 3 767 616

09. Övriga skatteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs alla sådana skatter och inkomster av skattenatur för vilka det inte har ansetts nödvändigt med ett särskilt inkomstmoment på grund av att det belopp som inflyter är litet. Under momentet inflyter närmast skatter och avgifter enligt de beskattningsgrunder som gällde före 2014.

Under momentet intäktsförs även de inkomster som baserar sig på lagen om tillsynsavgift för stiftelser (1048/2013) och lagen om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer (1512/2015). Utgifter som finansieras med dessa avgifter har beaktats under moment 32.40.03.


2019 budget 6 000 000
2018 budget 6 000 000
2017 bokslut 4 611 230

10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken

Under momentet beräknas inflyta 3 830 000 euro.

Förklaring:El- och naturgasnätsavgifterna grundar sig på lagen om el- och naturgasnätsavgifter (950/2012). Utgifter som finansieras med nätavgifterna har beaktats under moment 32.60.01.

Den vindkraftsavgift som tas ut inom vindkraftsområdet vid Bottenviken baserar sig på lagen om kompensationsområden för vindkraft (490/2013).


2019 budget 3 830 000
2018 budget 3 795 000
2017 bokslut 3 756 601

11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet

Under momentet beräknas inflyta 3 953 000 euro.

Förklaring:Avgiften grundar sig på lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet (1197/2014). Som intäkter tas under momentet upp de förvaltningsavgifter som verket tar ut hos kreditinstitut och värdepappersföretag och genom vilka kostnaderna för verkets verksamhet täcks.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.03.


2019 budget 3 953 000
2018 budget 2 947 000
2017 bokslut 2 277 876

12. Skatt för strålningsverksamhet

Under momentet beräknas inflyta 2 271 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna består av tillsynsavgifter som avses i strålningslagen.

De tillsynsavgifter av skattenatur som Strålsäkerhetscentralen tar ut baserar sig på en kostnadskalkyl som utgår från de faktiska kostnaderna i tillsynsverksamheten. Skattebeloppet justeras vid behov när kostnadsnivån förändras.


2019 budget 2 271 000