Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

10. Övriga skatterPDF-versio

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta 959 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Sedan ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts utifrån bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån fordonets allmänna konsumentpris, och skatteandelen varierar mellan 3,3 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa.

Bilbeskattningen lindras stegvis med sammanlagt ca 182 miljoner euro under regeringsperioden. De första skattelättnaderna trädde i kraft vid ingången av 2016, 2017 och 2018 och den sista träder i kraft vid ingången av 2019. Syftet med att skattelättnaden införs stegvis är att dämpa beteendeeffekterna och undvika störningar på bilmarknaden och en plötslig nedgång i lagervärden på grund av en stor skatteförändring av engångsnatur. Man vill också undvika effekter som är orättvisa för konsumenterna.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. En faktor som i hög grad påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 124 000 nya personbilar ska beskattas 2018. År 2019 antas anskaffningen av nya bilar öka med några tusen bilar jämfört med 2018.

Bilskattetabellerna anpassas till det nya sättet att mäta utsläpp, WLTP, genom en ändring som träder i kraft den 1 september 2018 och där de höjda koldioxidutsläppsvärdena till följd av det nya sättet att mäta utsläpp beaktas. De anpassade skattetabellerna motsvarar i genomsnitt den nuvarande skattenivån, och förändringen uppskattas vara neutral med tanke på intäkterna av bilskatten. Den nya skattetabellen föreslås träda i kraft den 1 september 2018. Den skattetabell som träder i kraft den 1 januari 2019 har anpassats på samma sätt.

Bilskattestödet för vanliga taxibilar slopas stegvis före 2023. I juli 2019 minskar skatteutgiften från 3 000 euro till 2 400 euro per bil, vilket uppskattas öka intäkterna av bilskatten med cirka en miljon euro på årsnivå.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

  2017 2018 prognos 2019 prognos
  st. genomsnittl.
skatt, euro
st. genomsnittl.
skatt, euro
st. genomsnittl.
skatt, euro
             
Nya personbilar 116 300 6 500 124 000 6 100 127 000 5 800
Nya paketbilar 15 600 4 500 16 000 4 300 17 000 4 100

År 2017 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar ca 118 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat i jämn takt sedan 2008. Minskningen i de genomsnittliga utsläppen minskar skatteutfallet då skatteprocenten fastställs enligt utsläppen. Intäkterna av bilskatten har under de senaste åren också påverkats av återbäringar som hänför sig till bilskatten på införda begagnade bilar.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
prognos
       
Personbilar 894 809 860
Paketbilar 82 79 75
Motorcyklar 10 11 11
Andra fordon 9 12 13
Återbetalning av bilskatt -18 - -
Sammanlagt 977 911 959

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det uppskattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 55 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 86 miljoner euro 2019.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

  2017
bokslut
2018
prognos
2019
prognos
       
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning 4 - -
Skatteutgifter som gäller taxibilar 7 9 7
Skatteutgifter som gäller invalidbilar 3 3 3
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, tillgängliga taxibilar, husbilar och andra fordon 75 76 76
Sammanlagt 89 88 86

2019 budget 959 000 000
2018 I tilläggsb. 65 000 000
2018 budget 911 000 000
2017 bokslut 977 138 446

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta 840 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om överlåtelseskatt (931/1996). År 2019 är överlåtelseskatten 4 % av köpesumman för fastigheter. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag eller fastighetsbolag är 2 % av köpesumman eller av värdet av annat vederlag. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i andra än bostads- och fastighetsbolag är 1,6 % av köpesumman eller av värdet av annat vederlag.

Den största delen av intäkterna från överlåtelseskatten inflyter från bostads- och fastighetshandeln. Intäkterna från överlåtelseskatten varierar betydligt från år till år bl.a. till följd av variationer i antalet företagsarrangemang som omfattas av skatten, liksom även till följd av konjunkturväxlingarna på bostads- och fastighetsmarknaden. I budgetpropositionen har man utgått från antagandet att 2019 ökar värdet på bostadshandeln med 3,2 % och värdet på fastighetshandeln med 2,2 %. Överlåtelseskatten ska betalas inom 2—6 månader, i fråga om nya bostadsaktier t.o.m. senare än så, vilket innebär att förändringar i bostads- och fastighetshandeln syns i intäkterna från överlåtelseskatten med upp till ett års fördröjning.

Till överlåtelseskatten hänför sig 12 olika skatteutgifter. För fyra av dessa är det möjligt att beräkna ett värde. De viktigaste skatteutgifter som hänför sig till överlåtelseskatten beror på att överlåtelseskatt inte behöver betalas vid köp av första bostad samt på att handeln med värdepapper som är föremål för offentlig handel inte omfattas av överlåtelseskatten.

De viktigaste skatteutgifterna vid överlåtelsebeskattningen (mn euro)

  2017 2018 2019
       
Befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första bostad 95 95 95
Befrielse från överlåtelseskatt för offentligt noterade värdepapper 2 000 2 000 2 000
Sammanlagt 2 095 2 095 2 095

2019 budget 840 000 000
2018 budget 786 000 000
2017 bokslut 775 097 440

06. Lotteriskatt

Under momentet beräknas inflyta 236 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lotteriskattelagen (552/1992). Skatten är 12 % av avkastningen från lotterier som anordnas med ensamrätt och från totospel. Skatten inflyter nästan helt från lotterier som anordnas med ensamrätt. Skatten tas ut på skillnaden mellan penninginsatsernas belopp och de vinster som betalats ut.


2019 budget 236 000 000
2018 budget 235 000 000
2017 bokslut 227 056 868

07. Fordonsskatt

Under momentet beräknas inflyta 1 182 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). Det belopp som tas ut i fordonsskatt per dag består av en grundskatteandel utökad med en drivkraftsskatteandel.

Grundskatt tas ut för personbilar och paketbilar. Grundskatten bestäms fr.o.m. 2011 utifrån fordonets koldioxidutsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonsregistret, ska skatten basera sig på fordonets största tillåtna totalmassa. Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin. Skatt uppbärs endast för de dagar under vilka fordonet har anmälts för användning i trafik.

Syftet med drivkraftsskatten är att jämna ut skillnaden i skattebelastning till följd av att beskattningen av olika bränslen och drivkraft varierar. Detta gäller personbilar. Eftersom drivkraftsskatten är fast medan bränslebeskattningen är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan skattebördan utjämnas utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar har fiskala och EU-rättsliga grunder.

Fordonsskattens grundskatt anpassas till det nya sättet att mäta utsläpp, WLTP, genom en ändring som träder i kraft den 1 januari 2019 och där de höjda koldioxidutsläppsvärdena till följd av det nya sättet att mäta utsläpp beaktas. De anpassade skattetabellerna motsvarar i genomsnitt den nuvarande skattenivån, och förändringen uppskattas vara neutral med tanke på intäkterna av fordonsskatten. Den nya skattetabellen tillämpas på nya bilar från och med skattedagarna den 1 januari 2020. Innan den nya skattetabellen träder i kraft beräknas intäkterna av fordonsskatten öka med ca 2 miljoner euro.

Regeringen lämnar i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen. Det föreslås att fordonsskatten för de skattedagar som inleds efter ingången av år 2020 sänks med 50 miljoner euro på årsnivå. Eftersom fordonsskatten tas ut på förhand för en skatteperiod på 12 månader kommer höjningen att inverka redan på skatteintäkterna för 2019.

Intäkterna från fordonsskatten fördelade på grundskatt och drivkraftsskatt enligt fordonsslag (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
       
Grundskatt      
— personbilar 648 654 640
— paketbilar 119 125 118
— lastbilar - - -
Drivkraftsskatt      
— personbilar 302 297 318
— paketbilar 30 30 32
— lastbilar 56 55 59
Tillägg för betalningssätt 14 13 15
Sammanlagt 1 169 1 174 1 182

Den viktigaste skatteutgiften inom fordonsbeskattningen är befrielse från fordonsskattens grundskatt för personer med funktionsnedsättning. Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna uppskattas till 16 miljoner euro.


2019 budget 1 182 000 000
2018 budget 1 174 000 000
2017 bokslut 1 169 155 429

08. Avfallsskatt

Under momentet beräknas inflyta 11 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på avfallsskattelagen (1126/2010). År 2017 höjdes avfallsskatten från 55 till 70 euro per ton avfall. Avfallsskattens skattebas har minskat med ungefär 90 % sedan ändringen av skatten 2011.


2019 budget 11 000 000
2018 budget 16 000 000
2017 bokslut 12 143 271