Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

07. FordonsskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 182 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). Det belopp som tas ut i fordonsskatt per dag består av en grundskatteandel utökad med en drivkraftsskatteandel.

Grundskatt tas ut för personbilar och paketbilar. Grundskatten bestäms fr.o.m. 2011 utifrån fordonets koldioxidutsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonsregistret, ska skatten basera sig på fordonets största tillåtna totalmassa. Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin. Skatt uppbärs endast för de dagar under vilka fordonet har anmälts för användning i trafik.

Syftet med drivkraftsskatten är att jämna ut skillnaden i skattebelastning till följd av att beskattningen av olika bränslen och drivkraft varierar. Detta gäller personbilar. Eftersom drivkraftsskatten är fast medan bränslebeskattningen är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan skattebördan utjämnas utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar har fiskala och EU-rättsliga grunder.

Fordonsskattens grundskatt anpassas till det nya sättet att mäta utsläpp, WLTP, genom en ändring som träder i kraft den 1 januari 2019 och där de höjda koldioxidutsläppsvärdena till följd av det nya sättet att mäta utsläpp beaktas. De anpassade skattetabellerna motsvarar i genomsnitt den nuvarande skattenivån, och förändringen uppskattas vara neutral med tanke på intäkterna av fordonsskatten. Den nya skattetabellen tillämpas på nya bilar från och med skattedagarna den 1 januari 2020. Innan den nya skattetabellen träder i kraft beräknas intäkterna av fordonsskatten öka med ca 2 miljoner euro.

Regeringen lämnar i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen. Det föreslås att fordonsskatten för de skattedagar som inleds efter ingången av år 2020 sänks med 50 miljoner euro på årsnivå. Eftersom fordonsskatten tas ut på förhand för en skatteperiod på 12 månader kommer höjningen att inverka redan på skatteintäkterna för 2019.

Intäkterna från fordonsskatten fördelade på grundskatt och drivkraftsskatt enligt fordonsslag (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
       
Grundskatt      
— personbilar 648 654 640
— paketbilar 119 125 118
— lastbilar - - -
Drivkraftsskatt      
— personbilar 302 297 318
— paketbilar 30 30 32
— lastbilar 56 55 59
Tillägg för betalningssätt 14 13 15
Sammanlagt 1 169 1 174 1 182

Den viktigaste skatteutgiften inom fordonsbeskattningen är befrielse från fordonsskattens grundskatt för personer med funktionsnedsättning. Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna uppskattas till 16 miljoner euro.


2019 budget 1 182 000 000
2018 budget 1 174 000 000
2017 bokslut 1 169 155 429