Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

03. BilskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 959 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Sedan ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts utifrån bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån fordonets allmänna konsumentpris, och skatteandelen varierar mellan 3,3 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa.

Bilbeskattningen lindras stegvis med sammanlagt ca 182 miljoner euro under regeringsperioden. De första skattelättnaderna trädde i kraft vid ingången av 2016, 2017 och 2018 och den sista träder i kraft vid ingången av 2019. Syftet med att skattelättnaden införs stegvis är att dämpa beteendeeffekterna och undvika störningar på bilmarknaden och en plötslig nedgång i lagervärden på grund av en stor skatteförändring av engångsnatur. Man vill också undvika effekter som är orättvisa för konsumenterna.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. En faktor som i hög grad påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 124 000 nya personbilar ska beskattas 2018. År 2019 antas anskaffningen av nya bilar öka med några tusen bilar jämfört med 2018.

Bilskattetabellerna anpassas till det nya sättet att mäta utsläpp, WLTP, genom en ändring som träder i kraft den 1 september 2018 och där de höjda koldioxidutsläppsvärdena till följd av det nya sättet att mäta utsläpp beaktas. De anpassade skattetabellerna motsvarar i genomsnitt den nuvarande skattenivån, och förändringen uppskattas vara neutral med tanke på intäkterna av bilskatten. Den nya skattetabellen föreslås träda i kraft den 1 september 2018. Den skattetabell som träder i kraft den 1 januari 2019 har anpassats på samma sätt.

Bilskattestödet för vanliga taxibilar slopas stegvis före 2023. I juli 2019 minskar skatteutgiften från 3 000 euro till 2 400 euro per bil, vilket uppskattas öka intäkterna av bilskatten med cirka en miljon euro på årsnivå.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

  2017 2018 prognos 2019 prognos
  st. genomsnittl.
skatt, euro
st. genomsnittl.
skatt, euro
st. genomsnittl.
skatt, euro
             
Nya personbilar 116 300 6 500 124 000 6 100 127 000 5 800
Nya paketbilar 15 600 4 500 16 000 4 300 17 000 4 100

År 2017 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar ca 118 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat i jämn takt sedan 2008. Minskningen i de genomsnittliga utsläppen minskar skatteutfallet då skatteprocenten fastställs enligt utsläppen. Intäkterna av bilskatten har under de senaste åren också påverkats av återbäringar som hänför sig till bilskatten på införda begagnade bilar.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
prognos
       
Personbilar 894 809 860
Paketbilar 82 79 75
Motorcyklar 10 11 11
Andra fordon 9 12 13
Återbetalning av bilskatt -18 - -
Sammanlagt 977 911 959

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det uppskattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 55 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 86 miljoner euro 2019.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

  2017
bokslut
2018
prognos
2019
prognos
       
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning 4 - -
Skatteutgifter som gäller taxibilar 7 9 7
Skatteutgifter som gäller invalidbilar 3 3 3
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, tillgängliga taxibilar, husbilar och andra fordon 75 76 76
Sammanlagt 89 88 86

2019 budget 959 000 000
2018 I tilläggsb. 65 000 000
2018 budget 911 000 000
2017 bokslut 977 138 446