Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

08. PunktskatterPDF-versio

01. Punktskatt på tobak

Under momentet beräknas inflyta 1 126 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 58,00 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 248,00 euro per 1 000 stycken. I punktskatt på cigarrer och cigariller tas det ut 0,015 euro per styck och därtill 34 % av detaljhandelspriset, dock minst 0,25 euro per styck. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 51,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 39,00 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 151,00 euro per kilogram. För andra produkter som innehåller tobak och för cigarettpapper tas det därtill ut 60 % av detaljhandelspriset. Punktskatten på vätskor för elektroniska cigaretter är 0,30 euro per milliliter.

Tobaksskatten höjs i överensstämmelse med statsminister Sipiläs regeringsprogram stegvis åren 2016—2019. Höjningarna görs halvårsvis och den senaste skattehöjningen trädde i kraft den första juli 2018. I enlighet med gällande lagstiftning höjs tobaksskatten även 2019 två gånger, den 1 januari 2019 och den 1 juli 2019. Sedan ingången av 2017 omfattas även vätskor som används i elektroniska cigaretter av punktskatten på tobak. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har konsumtionen av skattebelagda tobaksprodukter minskat med ca 20 % från 2008 till 2017.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
       
Cigaretter 841 915 984
Övriga tobaksprodukter 113 127 142
Sammanlagt 954 1 042 1 126

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2019 budget 1 126 000 000
2018 budget 1 042 000 000
2017 bokslut 953 811 217

04. Punktskatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas inflyta 1 520 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 47,85 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter (21 volymprocent) är på motsvarande sätt 34,19 euro och punktskatten på viner (12,5 volymprocent) 30,64 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundraprocentig alkohol är 35,55 euro.

Alkoholskatten höjdes med i genomsnitt 10 procent vid ingången av 2018. Regeringen lämnar i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker. I propositionen föreslås det att alkoholskatten höjs med 30 miljoner euro på årsnivå.

Den uppskattade konsumtionen av alkoholdrycker baserar sig på prognoser om alkoholkonsumtionen som finansministeriet har gjort upp i samarbete med olika aktörer.

Skatteintäkterna av skatten på alkohol och alkoholdrycker minskar till följd av skattelättnaden för små bryggerier, som uppgår till ca 13 miljoner euro 2019.


2019 budget 1 520 000 000
2018 budget 1 487 000 000
2017 bokslut 1 337 320 081

05. Punktskatt på läskedrycker

Under momentet beräknas inflyta 175 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010). Skatt tas ut på alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd alkohol, och beloppet av den skatt som tas ut är 11 eller 22 cent per liter färdig dryck beroende på dryckens sockerhalt. Punktskatten på sötsaker och glass slopades vid ingången av 2017.

Regeringen lämnar i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker. I propositionen föreslås det att punktskatten på läskedrycker höjs med 25 miljoner euro på årsnivå.

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
       
Sötsaker 5 - -
Glass 1 - -
Läskedrycker 145 151 175
Sammanlagt 151 151 175

Skattefriheten för livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat och kosttillskott minskar i form av skatteutgift det belopp som inflyter under momentet. Skatteutgiftens belopp beräknas vara ringa i förhållande till skatteintäkterna.


2019 budget 175 000 000
2018 budget 151 000 000
2017 bokslut 150 879 023

07. Energiskatter

Under momentet beräknas inflyta 4 678 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

I prognosen för energiskatteintäkterna utnyttjas i stor utsträckning den energibalansräkning som utarbetas vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Vid utarbetandet av energibalansräkningen används konjunkturprognoser som finansministeriet och olika forskningsinstitut har gjort upp för dels hela samhällsekonomin, dels de olika branscherna.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i energiskattebasen (%)

  2017
bokslut
2018
prognos
2019
prognos
       
Förbrukning av motorbensin -2,4 -1½ -2½
Förbrukning av dieselolja -0,7 ½ ½
Elförbrukning 1,4 3 ½

Skattenivåerna för uppvärmningsbränslen har under denna regeringsperiod höjts 2016, 2017 och 2018. Skattenivåerna för drivmedel höjdes vid ingången av 2017. Dessutom återinfördes skatteutgifterna inom gruvdriften vid ingången av 2017.

Regeringen lämnar till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning. Enligt förslaget ändras beskattningen av uppvärmningsbränslen så att bränslenas genomsnittliga livscykelutsläpp beaktas i beräkningsgrunderna för bränslenas koldioxidskatt. Dessutom höjs skatten på torv och ändras skatteutgiften för kombinerad produktion av el och värme så att halveringen av koldioxidskatten ersätts med en sänkning av energiinnehållsskatten. Bestämmelserna om beskattningen av el ändras så att dubbel beskattning av el i regel inte förekommer i situationer där el lagras och matas tillbaka till elnätet för att senare frisläppas för konsumtion. Förslaget ökar skatteinkomsterna med 38 miljoner euro brutto.

  Gällande skattenivå
   
Motorbensin, cent/l 70,25
Dieselolja, cent/l 53,02
Lätt brännolja, cent/l 24,39
Tung brännolja, cent/kg 28,92
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh 2,253
El II (industrin, växthus och datorhallar), cent/kWh 0,703
Stenkol, €/t 203,87
Naturgas, €/MWh 19,864
Flytgas, cent/kg 28,43
Bränntorv, €/MWh 1,90

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
       
Motorbensin1) 1 304 1 259 1 257
Diesel1) 1 378 1 408 1 380
Elström 1 181 1 179 1 226
Övriga 728 837 815
Sammanlagt 4 591 4 683 4 678

1) Omfattar ersättande biobränslen.

I inkomsterna av energiskatten ingår 11 skatteutgifter. Skatteutgifterna består av sänkta skattesatser, och beloppet av skatteutgiften har ansetts vara skillnaden mellan referensnivån och den sänkta skattesatsen. Referensnivån är den nivå som överensstämmer med den allmänna skattestrukturen. Utöver de viktigaste energiskatteutgifterna som anges i tabellen nedan finns det andra skatteutgifter som hänför sig till momentet. Till dem hör skattesatser som är lägre än normen för elström och naturgas som används i trafiken samt skattefriheten i fråga om fasta och gasformiga biobränslen och elström för spårtrafik.

De viktigaste skatteutgifterna (mn euro)

  2017 2018 2019
       
Lägre skattesats för dieselbränsle1) 763 766 769
Lägre skattesats än för diesel för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner 434 426 422
Lägre skattesats för torv2) 157 177 189
Lägre skattesats för el inom industri och växthus samt lägre skattesats för el i datorhallar 590 599 603
Halverad CO2-skatt för CHP-anläggningar / sänkt energiinnehållsskatt 108 116 96
Övriga 18 18 18

1) I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas som en skattesanktion.

2) Skatten på torv följer inte den nuvarande energiskattemodellen.

Till energiskatteutgifterna hör dessutom energiskattestöd till jordbruket, vars belopp är ca 55 miljoner euro, och skatteåterbäring till energiintensiva företag till ett belopp av ca 230 miljoner euro 2019. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 och minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.


2019 budget 4 678 000 000
2018 budget 4 683 000 000
2017 bokslut 4 590 841 600

08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta 16 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004). Punktskatt ska betalas för dryckesförpackningar av olika material avsedda för alkoholdrycker, läskedrycker, vatten och vissa andra drycker som dricks som sådana, med undantag för förpackningar framställda av vätskekartong. Punktskattefria är däremot dryckesförpackningar som är återanvändbara och ingår i ett pantbaserat retursystem. Punktskatten på dryckesförpackningar för engångsbruk som inte ingår i ett godkänt retursystem är 51 cent per liter. Mängden skattebelagda förpackningar antas 2019 hålla sig på nästan samma nivå som 2018.


2019 budget 16 000 000
2018 budget 15 000 000
2017 bokslut 15 570 330