Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

07. EnergiskatterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 4 678 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

I prognosen för energiskatteintäkterna utnyttjas i stor utsträckning den energibalansräkning som utarbetas vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Vid utarbetandet av energibalansräkningen används konjunkturprognoser som finansministeriet och olika forskningsinstitut har gjort upp för dels hela samhällsekonomin, dels de olika branscherna.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i energiskattebasen (%)

  2017
bokslut
2018
prognos
2019
prognos
       
Förbrukning av motorbensin -2,4 -1½ -2½
Förbrukning av dieselolja -0,7 ½ ½
Elförbrukning 1,4 3 ½

Skattenivåerna för uppvärmningsbränslen har under denna regeringsperiod höjts 2016, 2017 och 2018. Skattenivåerna för drivmedel höjdes vid ingången av 2017. Dessutom återinfördes skatteutgifterna inom gruvdriften vid ingången av 2017.

Regeringen lämnar till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning. Enligt förslaget ändras beskattningen av uppvärmningsbränslen så att bränslenas genomsnittliga livscykelutsläpp beaktas i beräkningsgrunderna för bränslenas koldioxidskatt. Dessutom höjs skatten på torv och ändras skatteutgiften för kombinerad produktion av el och värme så att halveringen av koldioxidskatten ersätts med en sänkning av energiinnehållsskatten. Bestämmelserna om beskattningen av el ändras så att dubbel beskattning av el i regel inte förekommer i situationer där el lagras och matas tillbaka till elnätet för att senare frisläppas för konsumtion. Förslaget ökar skatteinkomsterna med 38 miljoner euro brutto.

  Gällande skattenivå
   
Motorbensin, cent/l 70,25
Dieselolja, cent/l 53,02
Lätt brännolja, cent/l 24,39
Tung brännolja, cent/kg 28,92
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh 2,253
El II (industrin, växthus och datorhallar), cent/kWh 0,703
Stenkol, €/t 203,87
Naturgas, €/MWh 19,864
Flytgas, cent/kg 28,43
Bränntorv, €/MWh 1,90

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
       
Motorbensin1) 1 304 1 259 1 257
Diesel1) 1 378 1 408 1 380
Elström 1 181 1 179 1 226
Övriga 728 837 815
Sammanlagt 4 591 4 683 4 678

1) Omfattar ersättande biobränslen.

I inkomsterna av energiskatten ingår 11 skatteutgifter. Skatteutgifterna består av sänkta skattesatser, och beloppet av skatteutgiften har ansetts vara skillnaden mellan referensnivån och den sänkta skattesatsen. Referensnivån är den nivå som överensstämmer med den allmänna skattestrukturen. Utöver de viktigaste energiskatteutgifterna som anges i tabellen nedan finns det andra skatteutgifter som hänför sig till momentet. Till dem hör skattesatser som är lägre än normen för elström och naturgas som används i trafiken samt skattefriheten i fråga om fasta och gasformiga biobränslen och elström för spårtrafik.

De viktigaste skatteutgifterna (mn euro)

  2017 2018 2019
       
Lägre skattesats för dieselbränsle1) 763 766 769
Lägre skattesats än för diesel för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner 434 426 422
Lägre skattesats för torv2) 157 177 189
Lägre skattesats för el inom industri och växthus samt lägre skattesats för el i datorhallar 590 599 603
Halverad CO2-skatt för CHP-anläggningar / sänkt energiinnehållsskatt 108 116 96
Övriga 18 18 18

1) I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas som en skattesanktion.

2) Skatten på torv följer inte den nuvarande energiskattemodellen.

Till energiskatteutgifterna hör dessutom energiskattestöd till jordbruket, vars belopp är ca 55 miljoner euro, och skatteåterbäring till energiintensiva företag till ett belopp av ca 230 miljoner euro 2019. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 och minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.


2019 budget 4 678 000 000
2018 budget 4 683 000 000
2017 bokslut 4 590 841 600