Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta 18 796 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på mervärdesskattelagen (1501/1993). Den största delen av mervärdesskattebasen utgörs av hushållens konsumtion, som står för ca 65 % av mervärdesskatteintäkterna. Mervärdesskatt inflyter också från skattefria sektorer och branscher. Dessa har inte rätt att dra av skatten, vilket innebär att de mervärdesskatter som ingår i köp ökar statens skatteintäkter. Mervärdesskatt inflyter därmed av insatsförbrukningen och investeringarna inom den statliga sektorn och i de socialskyddsfonder som hänför sig till den offentliga sektorn. Också på kommunernas och samkommunernas insatsförbrukning och investeringar tas det ut mervärdesskatt, men eftersom den skatt som tagits ut återbetalas till lokalförvaltningen ökar skatten inte de mervärdesskatteintäkter som anges i statsbudgeten.

Mervärdesskatt inflyter också av s.k. insatsförbrukning och investeringar i fråga om annan skattefri verksamhet. Till dessa hör finansierings- och försäkringsverksamhet, ägande och uthyrning av bostäder samt privat hälso- och sjukvård och socialservice. Mervärdesskatt inflyter också bl.a. genom insatsförbrukning inom icke-vinstsyftande sammanslutningar som betjänar hushållen samt genom dessa sammanslutningars investeringar.

Förändringen i centrala poster som ingår i mervärdesskattebasen, %

  2017 2018
prognos
2019
prognos
       
Skattebasen för hushållens skattepliktiga konsumtionsutgifter 1,6 3,3 2,9
Insatsförbrukning inom den statliga sektorn och socialskyddsfonderna -1,6 3,1 1,2
Insatsförbrukning inom övrig skattefri verksamhet 3,6 5,0 3,5

Inflödet av mervärdesskatt består av mervärdesskatt som Skatteförvaltningen och Tullen tar ut och av belopp som övriga statliga räkenskapsverk bokför under mervärdesskattemomentet. Tidigare år har Tullen i sin helhet tagit ut mervärdesskatten på import från områden utanför Europeiska unionen, men från ingången av 2018 är det Skatteförvaltningen som tar ut mervärdesskatten på import av dem som finns i registret över mervärdesskatteskyldiga. Tullens uppgift är främst att ta ut mervärdesskatt på import av privatpersoner, vilken står för endast ca 1 % av mervärdesskatten på import från områden utanför EU.

De återbäringar som dras av från det totala inflödet av mervärdesskatt består av skatter som återbetalas till mervärdesskattepliktiga på grund av deklarationer, ansökningar och ändringar. Utöver egentlig skatt ingår i återbäringarna den mervärdesskatt som återbetalas till kommunerna, vilket under de senaste åren har uppgått till i genomsnitt ca 2,5 miljarder euro per år.

Influten mervärdesskatt (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
       
Skatteförvaltningens bruttoutfall 28 325 30 991 34 014
Tullverkets nettoutfall 2 691 30 80
Mervärdesskatteutfallet från övriga statliga räkenskapsverk 19 49 37
Skatteförvaltningens återbäringar -13 488 -13 159 -15 335
Influten mervärdesskatt sammanlagt 17 547 17 911 18 796

Hur väl mervärdesskatteprognosen slår in beror i avgörande grad på hur väl man kan förutse utvecklingen i konsumtionens totala värde och inriktning. Förändringar i konsumtionen inverkar inte bara på den nuvarande konsumtionen utan också på den förväntade framtida konsumtionen och därigenom på den förväntade mervärdesskattebasen.

I intäktsprognosen har man beaktat skatteutgifter som hänför sig till mervärdesskatten och som består av sänkta skattesatser. Som skatteutgifter definieras även vissa poster som avviker från EU:s mervärdesskattedirektiv samt den lättnad som hänför sig till den nedre gränsen för mervärdesskatten. År 2019 finns det 20 olika skatteutgifter inom mervärdesbeskattningen. Det totala beloppet av dem beräknas vara 3,2 miljarder euro.

Skatteutgifter inom mervärdesbeskattningen (mn euro)

  2017 2018 2019
       
Reducerad mervärdesskattesats för livsmedel och foder (14 %) 1 204 1 234 1 265
Reducerad mervärdesskattesats för restaurangservice och måltidsservice (14 %) 537 556 576
Reducerad mervärdesskattesats för läkemedel (10 %) 340 348 356
Reducerad mervärdesskattesats för persontransporter (10 %) 256 265 274
Reducerad mervärdesskattesats för logiservice (10 %) 98 101 105
Övriga skatteutgifter 581 594 606
Skatteutgifter sammanlagt 3 016 3 098 3 182

2019 budget 18 796 000 000
2018 I tilläggsb. 109 000 000
2018 budget 17 911 000 000
2017 bokslut 17 547 147 195

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 795 900 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966). Avsikten är att försäkringsanstalterna primärt ska ta ut skatten och överföra den på försäkringstagarna. Till exempel personförsäkringar är dock helt befriade från skatt. Försäkringspremieskatten kompletterar mervärdesskatten, eftersom försäkringstjänsterna inte omfattas av mervärdesbeskattningen. Försäkringspremieskattesatsen har följt utvecklingen av den allmänna mervärdesskattesatsen. År 2019 är skatten 24 % av det skattefria värdet av försäkringspremien.


2019 budget 795 900 000
2018 budget 813 000 000
2017 bokslut 767 635 691

03. Apoteksskatt

Under momentet beräknas inflyta 194 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter enligt apoteksskattelagen (770/2016).

Avsikten är att justera den tabell som ingår i apoteksskattelagen så att justeringen grundar sig på den faktiska ändringen i den totala omsättningen från 2016 till 2017. Den justerade apoteksskattetabellen tillämpas 2019 på den apoteksskatt som fastställs på basis av omsättningen 2018.


2019 budget 194 000 000
2018 budget 171 700 000
2017 bokslut 180 920 773