Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

02. SamfundsskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 4 428 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på inkomstskattelagen (1535/1992). Skatten är 20 % av den beskattningsbara inkomsten. Under momentet inflyter statens andel av samfundens inkomstskatt och rundradioskatten för samfund under året. Skattetagare när det gäller samfundsskatten är staten och kommunerna.

Prognosen för samfundsskatten bygger på de färskaste uppgifterna om utfallet och på uppskattningar av den slutliga skatten för respektive skatteår. Prognosen för samfundsskatten skatteåret 2019 görs upp utifrån företagens uppskattade resultatutveckling från 2017 till 2019. Uppskattningen av den slutliga samfundsskatten för skatteåret 2019 baserar sig på förhandsuppgifter från den slutliga beskattningen skatteåret 2017 och på uppgifter om de belopp som influtit skatteåret 2018. Företagens resultatutveckling beräknas främst med hjälp av förändringen i rörelseöverskottet enligt nationalräkenskaperna. Företagens resultatutveckling följer inte helt förändringen i rörelseöverskottet. I synnerhet under kraftiga konjunkturväxlingar kan den bild rörelseöverskottet ger av företagens resultat avvika betydligt från verkligheten. När prognosen görs upp erbjuder rörelseöverskottet likväl en naturlig utgångspunkt för en granskning av hur intäkterna från samfundsskatten utvecklats i förhållande till den tillväxtprognos som beskriver hela den ekonomiska aktiviteten. Prognosen för samfundsskatten kompletteras vid behov utifrån företagens resultatuppgifter och uppgifter om influtna belopp. Samfundsskatten är en av de skatteformer som är mest känsliga för konjunkturer, och intäkterna från den har varierat mer än intäkterna från andra skatteformer. Förändringar i den ekonomiska tillväxten och i företagens resultatutsikter kan snabbt leda till stora förändringar i intäkterna från samfundsskatten.

Den uppskattade utvecklingen av rörelseöverskottet, företagens resultatutveckling och den slutliga samfundsskatten

  2016 2017
prognos
2018
prognos
2019
prognos
         
Förändring i rörelseöverskottet, % 6,3 13,2 9,0 5,2
Skatteårets slutliga skatt, mn euro 5 544 5 587 6 089 6 414
— statens andel av intäkterna från samfundsskatten, % 69,08 69,66 68,65 68,70

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av regleringen av begränsning av ränteavdrag. Det beräknas öka statens intäkter av samfundsskatten med ca 4 miljoner euro år 2019 och debiteringen av samfundsskatten med ca 10 miljoner euro per år på årsnivå. I överensstämmelse med regeringsprogrammet kompenseras kommunerna för effekterna på skatteintäkterna av ändringarna i beskattningsgrunderna. Enligt regeringens proposition genomförs kompensationen genom att utdelningen av samfundsskatten ändras så att skatteintäkten är neutral för kommunerna.

Från och med 2013 har man genom en årlig skatt som ska betalas till staten samlat in de medel som behövs för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Rundradioskatten för samfund inbringar något över 20 miljoner euro på årsnivå.

Skatten under skatteåret flyter in under loppet av flera kalenderår, och därför utgörs inflödet under momentet av samfundsskatt som redovisats under olika skatteår. Av den slutliga samfundsskatten för ett skatteår inflyter ca 80 % som förskott under samma år. Beloppet av de ytterligare förskott som betalas på eget initiativ efter utgången av skatteåret och innan beskattningen har slutförts varierar betydligt från år till år. Förskott återbetalas också till företag på ansökan innan beskattningen har slutförts. Efter att beskattningen har slutförts inflyter kvarskatt, och inflödet minskas av de förskottsåterbäringar som betalas ut. År 2019 inflyter det ännu skatt från skatteåren 2018 och 2017.

Prognos för inflödet av samfundsskatt år 2019

   
Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår, mn euro  
— skatteåret 2020 392
— skatteåret 2019 5 402
— skatteåret 2018 618
— tidigare skatteår 35
Sammanlagt 6 446
— varav statens andel 4 428

Inom näringsbeskattningen finns det ett flertal skatteutgifter. De viktigaste av dessa är skatteutgifter inom avskrivningssystemet för lösa anläggningstillgångar, ca 674 miljoner euro, och skattefrihet för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar, ca 331 miljoner euro. Beloppen av de ovannämnda skatteutgifterna är endast uppskattningar. Dessutom kan beloppet av skatteutgiften till följd av skattefriheten för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar i hög grad variera från år till år beroende på antalet aktieköp.


2019 budget 4 428 000 000
2018 budget 4 194 000 000
2017 bokslut 4 237 946 869