Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 9 939 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på inkomstskattelagen (1535/1992). Under momentet inflyter den skatt på förvärvsinkomster som fysiska personer betalar till staten enligt en progressiv inkomstskatteskala och skatt på kapitalinkomst, för vilken det sedan 2012 har funnits en skatteskala med två steg. Under momentet inflyter dessutom källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga samt rundradioskatt för personer.

Den senast verkställda beskattningen, dvs. beloppet av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster skatteåret 2016, har använts som grund för skatteinkomstprognosen. Prognosen för skatteintäkterna för 2019 grundar sig på uppgifterna om skatteutfallet för 2017 och 2018 samt på prognosen för utvecklingen av de skattepliktiga inkomsterna 2017—2019. I prognosen beaktas de ändringar i beskattningsgrunderna som gjorts 2017 och 2018 och som föreslås 2019 samt förhandsuppgifter om den slutliga beskattningen 2017.

Den mest betydande posten bland förvärvsinkomsterna är löneinkomsterna, vars utveckling påverkas av utvecklingen i fråga om sysselsättningen och inkomstnivån. En annan viktig förvärvsinkomstpost är pensionsinkomsterna, som uppskattas öka snabbare än löneinkomsterna i och med att antalet personer som de närmaste åren går i pension ökar och den genomsnittliga pensionsinkomsten ökar. Kapitalinkomster är bl.a. överlåtelsevinster, utdelningsinkomster, hyresinkomster, inkomster av virkesförsäljning och kapitalinkomstandelen av företagsinkomsten. De mest betydande är utdelningsinkomsterna och överlåtelsevinsterna, som uppkommer bl.a. vid värdepappers- och fastighetshandel och vars utveckling är beroende av utvecklingen av förmögenhetsvärdena.

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

Skattepliktiga inkomster, nivå och förändring 2017
prognos
mn €
% 2018
prognos
mn €
% 2019
prognos
mn €
%
             
Förvärvsinkomster, varav 129 187 1,8 133 364 3,2 137 588 3,2
— löneinkomster 85 636 2,3 89 233 4,2 92 356 3,5
— pensionsinkomster 30 956 2,8 31 974 3,3 33 066 3,4
Kapitalinkomster, varav 12 079 7,7 12 836 6,3 13 374 4,2
— överlåtelsevinster 4 263 17,3 4 564 7,1 4 759 4,3
— utdelningsinkomster 3 871 2,3 4 096 5,8 4 260 4,0

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva. I överensstämmelse med programmet för statsminister Sipiläs regering föreslås det i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster på alla inkomstnivåer en indexjustering som motsvarar ändringen i förtjänstnivåindex 2019. Beskattningen av förvärvsinkomst föreslås att lindras med sammanlagt 130 miljoner euro genom en höjning av arbetsinkomstavdraget, grundavdraget vid kommunalbeskattningen och pensionsinkomstavdraget vid stats- och kommunalbeskattningen. Lindringen uppskattas minska statens intäkter av skatt på förvärvs- och kapitalinkomst med 42 miljoner euro på årsnivå (resten av lindringen minskar intäkterna av kommunalskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringens sjukvårdspremie). Lindringen riktas främst till löntagare, pensionstagare och mottagare av dagpenning med små inkomster. Det föreslås att maximibeloppet av avdraget för bostad på arbetsorten höjs. Det föreslås att tillämpningsområdet för skattefria resekostnadsersättningar för frivilligarbetare utvidgas och att maximibeloppet av skattefria kilometerersättningar höjs. Konsekvenserna för skatteintäkterna beräknas vara små. Begränsningen av rätten att dra av ränta på bostadslån fortsätter i överensstämmelse med regeringsprogrammet. Enligt gällande lagstiftning begränsas avdragsrätten åren 2016—2019 med 10 procentenheter per år så att 25 procent av räntorna på bostadslån är avdragsgilla 2019. Intäkterna av skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 2019 ökar också på grund av den tidsmässiga faktorn av engångsnatur i samband med det s.k. Valmis-projektet. Vid verkställandet av beskattningen för 2018 övergår man till en flexibelt färdigställande, vilket leder till att inflödet av kvarskatt tidigareläggs. Detta ökar 2019 tillfälligt kassainflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomster. De effekter som ändringarna har på statens skatteintäkter av förvärvsinkomster och kapitalinkomster anges i tabellen nedan.

Effekterna på statens skatteintäkter av de föreslagna ändringarna i beskattningsgrunderna vid förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen 2019 och på årsnivå (mn euro)

  Effekter
2019
Effekten på årsnivå
     
Indexjustering i beskattningen av förvärvsinkomster -214 -233
Höjning av arbetsinkomstavdraget -18 -20
Höjning av pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen -20 -22
Begränsning av rätten att dra av ränta på bostadslån 16 17
Höjning av maximibeloppet av avdraget för bostad på arbetsorten -1 -1
— Valmis-projektet, tidsmässig faktor av engångsnatur i samband med tidpunkten för skatteuppbörden 74 -
Sammanlagt -163 -259
— varav åtgärder som ökar skatteintäkterna 90 17
— varav åtgärder som minskar skatteintäkterna -253 -276

Skatten på förvärvs- och kapitalinkomster för respektive skatteår inflyter under flera kalenderår, och det influtna beloppet under momentet består därmed av redovisningen av skatter som debiterats under olika skatteår. De medel som inflyter under momentet påverkas också av skattetagarnas utdelning och eventuella rättelser av utdelningen som tillämpas vid redovisningen av skatterna. Det redogörs närmare för tidsplanen för de förvärvs- och kapitalinkomster som inflyter samt för utdelningen och dess betydelse i inkomstprognosen i finansministeriets promemoria Förfarandena för sammanställning av budgetekonomins inkomstposter vid finansministeriet (www.vm.fi).

Debiterat skattebelopp (mn euro) under skatteåren 2016—2019

  2016
utfall
2017
prognos
2018
prognos
2019
prognos
         
Progressiv inkomstskatt 5 831 5 582 5 671 5 856
Skatt på kapitalinkomster 2 517 2 888 3 109 3 244
Rundradioskatt 485 486 490 500

Uppskattning av inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomst till staten 2019 (mn euro)

   
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 9 049
Källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga 390
Rundradioskatt 500
Sammanlagt 9 939

De osäkerhetsfaktorer som hänför sig till prognosen för skatteinkomsterna från förvärvs- och kapitalinkomster föranleds till stor del av osäkerheten i prognosen för kapitalinkomsterna samt eventuella rättelser i utdelningen. Också intäkterna av källskatten har varierat på ett oförutsägbart sätt, främst på grund av återbäringar av källskatt som betalats tidigare år. Kapitalinkomsternas utveckling är ojämnare än förvärvsinkomsternas, och kapitalinkomsterna reagerar kraftigare på de ekonomiska konjunkturerna än förvärvsinkomsterna. Dessutom försvåras prognostiseringen av kapitalinkomsterna av att det innan beskattningen har slutförts finns relativt få uppgifter om utfallet. När budgetpropositionen för 2019 bereds är de nyaste uppgifterna om kapitalinkomsterna som fåtts genom den senast slutförda beskattningen från 2016. Rättelser som gäller utdelningen under budgetåret och det föregående skatteåret kan leda till att det belopp som flyter in under momentet förändras med flera tiotals, eller rentav hundratals miljoner euro. Särskilt vid konjunktursvängningar är det svårt att förutse dessa förändringar.

Det har definierats 54 olika skatteutgifter inom förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen. För 39 av dessa skatteutgifter kan beloppet uppskattas. Effekterna har bedömts schematiskt och har inte inbegripit effekterna av de övriga skatteutgifterna, och strykandet av en skatteutgift ökar inte nödvändigtvis skatteinkomsterna med motsvarande belopp. En del av skatteutgifterna inom förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen är till sin karaktär snarare avdrag som påverkar den allmänna beskattningsnivån än skatteutgifter som riktas till en begränsad grupp. Dylika avdrag är exempelvis förvärvsinkomstavdraget och arbetsinkomstavdraget med hjälp av vilka man reglerar skattebelastningen på arbete samt pensionsinkomstavdragen med hjälp av vilka beskattningsnivån för pensioner regleras. Ett specialfall är skatteutgifter som utgörs av skattefrihet för kalkylerad bostadsinkomst, som snarare är teoretiska skatteutgifter än en egentlig lättnad som beviljas vid beskattningen.

Det beräknas att skatteutgifterna inom förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen minskar alla skattetagares skatteintäkter med sammanlagt knappt 18,5 miljarder euro 2019 (inklusive de skatteutgifter som utgörs av skattefrihet för kalkylerad bostadsinkomst, ca 3,9 miljarder euro). Av detta är effekten på statsskatterna ca 9,5 miljarder euro.

Tyhjä elementti, POISTA

Uppskattning av skatteutgifterna i samband med förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen 2017—2019 (mn euro, alla skattetagare sammantaget)

  2017 2018 2019
       
Avdragsgillhet för lagstadgade pensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings- och sjukförsäkringspremier 3 300 3 660 4 010
Arbetsinkomstavdrag 2 910 3 160 3 210
Hushållsavdrag 415 425 430
Avdragsgillhet för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer 185 200 205
Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen 285 250 290
Avdragsgillhet för frivillig pensionsförsäkringspremie 85 85 85
Skattefrihet för barnbidrag 480 500 500
Skattefrihet för vissa andra sociala förmåner 990 1 055 1 060
Avdragsgillhet för räntor på bolån 130 100 80
Skattefrihet för kalkylerad bostadsinkomst 3 700 3 800 3 900
Skattefrihet för vinst vid försäljning av egen bostad (uppskattning) 1 400 1 400 1 400
Övriga 3 212 3 367 3 367
Sammanlagt 17 092 18 002 18 537

2019 budget 9 939 000 000
2018 budget 9 511 000 000
2017 bokslut 9 053 746 530