Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       70. Utvecklande av statsförvaltningen
            05. Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen för
       80. Överföringar till landskapet Åland
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

70. Utvecklande av statsförvaltningenPDF-versio

05. Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen för (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras enligt följande så att anslaget får användas för

1) beredning och genomförande av produktivitetsfrämjande åtgärder enligt regeringsprogrammet

2) reformen av social- och hälsovården samt reformen av räddningsväsendet och för betalning av utgifter för riksomfattande utvecklingsprojekt och experimentella projekt i anslutning därtill

3) betalning av understöd till kommuner och samkommuner samt andra sammanslutningar för effektivisering av verksamheten och för projekt som stöder reformen av social- och hälsovården och av räddningstjänsten.

För integrationsforskning inom social- och hälsovården reserveras 4 000 000 euro.

Anslaget får även användas för avlönande av personal.

Förklaring: Anslaget används för de i regeringsprogrammet avsedda lednings-, styrnings- och samordningsuppgifter för reformer som gäller social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet. Anslaget används för samordning av informationssystem, riksomfattande IKT-beredning och annan finansiering som gäller utvecklingsarbete inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Anslaget används även för utvecklingsprojekt som anknyter till främjandet av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen, såsom effektivisering av lokalfrågor och upphandling samt utvecklande av platsoberoendet och servicenätet.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

Momentets rubrik har ändrats.


2019 II tilläggsb.
2019 budget211 015 000
2018 bokslut198 970 000
2017 bokslut53 300 000