Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       10. Miljö- och naturvård
       20. Samhällen, byggande och boende
            60. Överföring till statens bostadsfond

Statsbudgeten 2019

20. Samhällen, byggande och boendePDF-versio

60. Överföring till statens bostadsfond

Uppskov, skuldsaneringar och ackord

Motiveringen till momentet ändras så att när aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkningsunderlag eller om det är nödvändigt för att förhindra större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § och 16 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst 8 000 000 euro år 2019, dock så att beloppet av begränsningsackorden enligt 16 a § i aravabegränsningslagen uppgår till sammanlagt högst 3 000 000 euro.

Understöd

Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2019 får beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) till ett sammanlagt belopp av högst 105 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att år 2019 får det ur statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp av högst 5 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006).

Förklaring: Underutnyttjandet av statsstödda hyresbostäder har ökat i områden som tappar befolkning utanför tillväxtcentrumen. År 2019 har antalet ansökningar om rivningsackord och begränsningsackord varit stort och den fullmakt på 5 000 000 euro som anvisats för ackord räcker inte för att genomföra dem. Ackorden förebygger ekonomiska svårigheter i statsunderstödda hyreshussamfund särskilt i avfolkningsområden och möjliggör en utveckling av fastighetsbeståndet så att det motsvarar efterfrågan. Behovet av rivningsbidrag har ökat och fullmakten på 3 000 000 euro räcker inte längre. Rivningsbidragen ger hyreshussamfund i områden som tappar befolkning bättre möjligheter att utveckla sitt fastighetsbestånd och fortsätta bedriva verksamhet.

Investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov kan minskas med 5 000 000 euro.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut