Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       10. Trafiknätet
            20. Bastrafikledshållning
            36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt
            77. Utveckling av trafikledsnätet
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 70 935 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal

1) i anslutning till projektet för att förbättra banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 98 000 000 euro

2) i anslutning till projektet elektrifiering av banavsnittet Idensalmi—Ylivieska och triangelspåret i Idensalmi så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 55 000 000 euro

3) i anslutning till projektet för att förbättra bangården i Joensuu så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 74 000 000 euro

4) i anslutning till projektet rv 3 Tavastkyro omfartsväg så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 64 000 000 euro

5) i anslutning till projektet rv 8 Åbo—Björneborg, Virmo och Luvia omfartsväg så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 30 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till projektet havsfarleden till Uleåborg så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 27 500 000 euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2017 återtas 8 035 000 euro.

Förklaring: Av tillägget föranleds 3 000 000 euro av användning av fullmakten för projektet Kouvola—Kotka/Fredrikshamn, 500 000 euro av användning av fullmakten för projektet elektrifiering av banavsnittet Ylivieska—Idensalmi, 1 000 000 euro av användning av fullmakten för projektet för att förbättra bangården i Joensuu, 2 400 000 euro av användning av fullmakten för projektet rv 3 Tavastkyro omfartsväg och 30 000 000 euro av användning av fullmakten för projektet rv 8 Åbo—Björneborg samt 11 000 000 euro av planeringen av utvecklande av huvudbanan Helsingfors—Tammerfors och 23 035 000 euro av tilläggsfinansiering för byggandet av havsfarleden till Uleåborg, varav 15 000 000 euro är tillägg och 8 035 000 euro återbudgetering av anslag som återtagits.

Som motivering till de nya projekten föreslås

Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn

Syftet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och förmedlingskapacitet och att trygga en säker trafik. I projektet rustas banan upp, görs reparationer av områden för våt mark och bro- och trumreparationer samt förnyas säkerhetsanordningarna. Dessutom utvidgas bangården i Kotolahti och förmedlingskapaciteten förbättras bland annat på mötesspåren.

Kostnadsförslaget för projektet är 98,0 miljoner euro.

Elektrifiering av banavsnittet Ylivieska—Idensalmi och triangelspåret i Idensalmi

Syftet med projektet är att förbättra transporteffektiviteten på banavsnittet och också att effektivisera transporterna mellan Kontiomäki och hamnarna på västkusten. Banavsnitten mellan Ylivieska och Idensalmi samt mellan Siilinjärvi och Ruokosuo elektrifieras, förändringar i säkerhetsanordningarna görs och triangelspåret i Idensalmi byggs.

Kostnadsförslaget för projektet är 55,0 miljoner euro.

Förbättring av bangården i Joensuu

Syftet med projektet är att förbättra servicenivån och säkerheten i trafiken samt passagerarnas säkerhet. I projektet ersätts de nuvarande trafiklednings- och säkerhetsanordningarna med ett modernt system. Samtidigt förnyas den bantekniska strukturen så att den betjänar och klarar av den nuvarande trafiken. Plattformarna höjs och en bro byggs till mellanplattformen.

Kostnadsförslaget för projektet är 77,0 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130, 2010=100) varav statens andel är 74,0 miljoner euro och Joensuu stads andel är 3,0 miljoner euro.

Rv 3 Tavastkyro omfartsväg

Syftet med projektet är att förbättra smidigheten och säkerheten i trafiken och vid transporter samt att möjliggöra den planerade markanvändningen. I projektet byggs en smal fyrfilig omfartsväg med mitträcke, planskilda anslutningar, arrangemang för den lätta trafiken och andra vägarrangemang. Dessutom byggs bland annat ett nytt övergångsställe för djur och konstruktioner för bullerbekämpning.

Kostnadsförslaget för projektet är 65,4 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130, 2010=100), varav statens andel är 64 miljoner euro. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 1,37.

Komplettering av omfartsvägarna på rv 8 Åbo—Björneborg

Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och främja en jämn färdhastighet. I projektet byggs ett omkörningsfilpar mellan Euraåminne och Luvia samt söder om Letala. Dessutom kompletteras omkörningsfilerna norr om Virmo med ett mitträcke, korsningarna byggs om till förskjutna korsningar och grundvattenskydd byggs.

Kostnadsförslaget för projektet är 30 miljoner euro och förhållandet nytta/kostnad för förbindelsesträckan rv 8 är 1,32.

Planering av utvecklande av huvudbanan Helsingfors—Tammerfors

Med tanke på huvudbanan Helsingfors—Tammerfors har banavsnittet Riihimäki—Tammerfors en central betydelse för hela bannätets funktionsduglighet. Banan hör till TEN-T-stomnätet. Syftet med utredningsplanen för huvudbanan är att förbättra förmedlingskapaciteten på förbindelsesträckan Riihimäki—Tammerfors i syfte att öka tågavgångarna inom fjärrtrafiken, utveckla närtrafiken och trygga verksamhetsförutsättningarna inom godstrafiken. Kostnadsförslaget för utredningsplanen för sträckan Jokela—Riihimäki är 1,5 miljoner euro och syftet med planen är att förverkliga byggandet av tilläggsspår på sträckan. Kostnadsförslaget för planeringen av omkörningsställen mellan Riihimäki och Tammerfors är 1,5 miljoner euro. Utredningsplanen för ett tredje spår på sträckan och miljökonsekvensbedömningen baserar sig på en behovsutredning som Trafikverket gjorde åren 2017—2018. Kostnadsförslaget för planeringen är 8 miljoner euro.

Justering av fullmakten för projekt enligt tidigare beslut:

Havsfarleden till Uleåborg

Projektet har beviljats ett anslag på 12,5 miljoner euro i den första tilläggsbudgeten för 2017. För projektet föreslås en höjning av fullmakten och en anslagsökning på 15 miljoner euro samt att de anslag som inte längre kan användas efter utgången av 2019 förnyas till beloppet av 8 035 000 euro. Höjningen av fullmakten föranleds av ett betydligt högre pris än väntat på installationsutrustningen för projektet. Att tiden för anslaget går ut beror på att det finns installationsarbeten som ännu inte har utförts.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2019 II tilläggsb.70 935 000
2019 budget298 150 000
2018 bokslut363 850 000
2017 bokslut308 100 000