Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning och forskning
       20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
            46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

20. Jordbruk och livsmedelsekonomiPDF-versio

46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 117 000 euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2017 återtas 2 200 000 euro.

Förklaring: År 2019 införs från och med den 1 augusti ett nytt stöd för biodling (tidigare främjande av produktionen och marknadsföringen av honung), som delvis finansieras av EU. Med anslagsökningen på 117 000 euro täcks kostnaderna för Finlands biodlingsprogram 1.8—31.12.2019, varav EU:s medfinansiering uppgår till 50 %.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 Budget 2019
sammanlagt
Tilläggsbudget-
propositionen
Sammanlagtvarav EU:s andel
     
Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen, (EU) nr 1144/20142 200 000 2 200 0002 200 000
Främjande av produktionen och marknadsföringen av honung, (EU) nr 1308/2013205 000117 000322 000161 000
Producentorganisationernas verksamhetsprogram, (EU) nr 1308/20132 800 000 2 800 0002 800 000
Systemet med utdelning i skolan, (EU) nr 1308/20135 430 000 5 430 0005 430 000
— varav systemet med utdelning i skolan för läsåret 2019/20204 930 000 4 930 0004 930 000
— varav kompletterande åtgärder500 000 500 000500 000
Sammanlagt10 635 000117 00010 752 00010 591 000

Av det av EU delfinansierade anslag som i budgeten för 2017 anvisats för utvecklande av livsmedelskedjan återtas sammanlagt 2 200 000 euro, av vilket EU-andelen är 100 %. Anslaget har inte kunnat användas till fullt belopp, eftersom det inte tillkommit nya, av EU delfinansierade informationsprogram och konsumtionsfrämjande program i förväntad utsträckning.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2019 II tilläggsb.117 000
2019 budget10 635 000
2018 bokslut5 705 000
2017 bokslut5 105 000