Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       30. Internationellt utvecklingssamarbete
            66. Egentligt utvecklingssamarbete
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att man år 2019 får ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2019 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 516 353 000 euro.

Förklaring: Tillägget på 100 000 000 euro i fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal för multilateralt utvecklingssamarbete föranleds av Finlands stöd för tilläggsfinansieringen till Gröna klimatfonden (Green Climate Fund, GCF).

Det huvudsakliga syftet med Gröna klimatfonden är stödjande av en koldioxidsnål och klimatsäker utveckling i utvecklingsländerna. Fonden är en annan operativ enhet inom den officiella finansieringsmekanismen för klimatkonventionen, i likhet med Globala miljöfonden (GEF).

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2019 II tilläggsb.
2019 budget583 759 000
2018 bokslut563 441 227
2017 bokslut528 195 000