Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2019

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd). Regeringens proposition om tilläggsbudgeten för 2019 överlämnades till riksdagen den 22 februari 2019, och finansutskottet har ännu inte gett sitt betänkande om den.

Föreslagna ändringar

För stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt föreslås ett tilläggsanslag av engångskaraktär på 1,4 miljoner euro. Anslaget är avsett att användas för att slutföra vandringsfiskprojekten inom åtgärd 3 (Vandrande och utrotningshotade fiskbestånd återetableras) i spetsprojektet Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa, som ingår i det strategiska målet för bioekonomi och ren teknik.

Det föreslås att 1,4 miljoner euro av den spetsprojektfinansiering (Kretsloppsekonomin slår igenom, vattendragen iståndsätts) som anvisats för främjande av naturresurs- och bioekonomi och som ingår i det strategiska målet för bioekonomi och ren teknik återtas.

Ramen för valperioden

Efter den kompletterande budgetpropositionen till tilläggsbudgetpropositionen är nivån för de utgifter som hänförs till ramen 44 153 miljoner euro.

Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramnivån 2019 till 44 413 miljoner euro. Den ofördelade reserven blir därmed ca 260 miljoner euro år 2019.

Balans

Det föreslås att anslaget höjs med 1,4 miljoner euro, vilket ökar behovet av statens nettoupplåning. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 1,9 miljarder euro år 2019.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2019, den tilläggsbudgetproposition som är under behandling i riksdagen och den nu föreslagna kompletterande tilläggsbudgetpropositionen, euro

  Inkomstposter
(exkl. nettoupplåning
och skuldhantering)
Nettoupplåning och skuldhantering Anslag
       
Ordinarie budgeten 53 840 445 000 1 655 024 000 55 495 469 000
Tilläggsbudget -144 160 000 225 388 000 81 228 000
Kompletterande tilläggsbudgetpropositionen - 1 400 000 1 400 000
Sammanlagt 53 696 285 000 1 881 812 000 55 578 097 000