Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2019

  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN 350 000
20. Riksdagens justitieombudsman 350 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag), tillägg 350 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 0
01. Förvaltning 0
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år) 0
10. Ägarstyrningen 0
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 374 000
10. Domstolar och rättshjälp 287 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 207 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 80 000
30. Åklagarna 87 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 87 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 873 000
01. Förvaltning 190 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 104 000
04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg 86 000
10. Polisväsendet 1 600 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 600 000
20. Gränsbevakningsväsendet 1 020 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 020 000
40. Migration 5 063 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 063 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 456 000
10. Militärt försvar 1 614 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -6 563 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg 8 177 000
30. Militär krishantering -158 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag -158 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 182 000
01. Förvaltningen 0
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
20. Tjänster för statssamfundet 0
88. Senatfastigheter 0
40. Statens regional- och lokalförvaltning 730 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 730 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 0
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 0
80. Överföringar till landskapet Åland -648 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag -648 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 8 100 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), tillägg 8 100 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 590 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 500 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 7 000 000
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 000 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg 6 000 000
80. Konst och kultur 1 790 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 790 000
90. Idrottsverksamhet 0
91. Ungdomsarbete 300 000
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg 300 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 0
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 0
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 650 000
20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation 1 650 000
01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 650 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 5 000 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 000 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 39 250 000
01. Förvaltning 21 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 21 000 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) 0
20. Närings- och innovationspolitik 18 000 000
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 18 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik -4 500 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag -7 500 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 0
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 4 500 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 9 400 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag -4 900 000
60. Energipolitik 0
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 0
70. Integration 250 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 503 000
01. Förvaltning 60 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 60 000
02. Tillsyn 2 780 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 280 000
08. Omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 2 500 000
03. Forskning och utveckling 250 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
40. Pensioner 20 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), tillägg 20 000
50. Stöd till veteraner 80 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag), tillägg 80 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 4 313 000
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 813 000
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten (reservationsanslag 3 år) 0
65. Ökat psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år) 500 000
Anslagens totalbelopp 81 228 000