Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2019

I tilläggsbudgetproposition för 2019PDF-versio

  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN 350 000
20. Riksdagens justitieombudsman 350 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag), tillägg 350 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 0
01. Förvaltning 0
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år) 0
10. Ägarstyrningen 0
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 374 000
10. Domstolar och rättshjälp 287 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 207 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 80 000
30. Åklagarna 87 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 87 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 873 000
01. Förvaltning 190 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 104 000
04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg 86 000
10. Polisväsendet 1 600 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 600 000
20. Gränsbevakningsväsendet 1 020 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 020 000
40. Migration 5 063 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 063 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 456 000
10. Militärt försvar 1 614 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -6 563 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg 8 177 000
30. Militär krishantering -158 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag -158 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 182 000
01. Förvaltningen 0
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
20. Tjänster för statssamfundet 0
88. Senatfastigheter 0
40. Statens regional- och lokalförvaltning 730 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 730 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 0
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 0
80. Överföringar till landskapet Åland -648 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag -648 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 8 100 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), tillägg 8 100 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 590 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 500 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 7 000 000
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 000 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg 6 000 000
80. Konst och kultur 1 790 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 790 000
90. Idrottsverksamhet 0
91. Ungdomsarbete 300 000
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg 300 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 0
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 0
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 650 000
20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation 1 650 000
01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 650 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 5 000 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 000 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 39 250 000
01. Förvaltning 21 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 21 000 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) 0
20. Närings- och innovationspolitik 18 000 000
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 18 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik -4 500 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag -7 500 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 0
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 4 500 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 9 400 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag -4 900 000
60. Energipolitik 0
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 0
70. Integration 250 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 503 000
01. Förvaltning 60 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 60 000
02. Tillsyn 2 780 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 280 000
08. Omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 2 500 000
03. Forskning och utveckling 250 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
40. Pensioner 20 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), tillägg 20 000
50. Stöd till veteraner 80 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag), tillägg 80 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 4 313 000
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 813 000
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten (reservationsanslag 3 år) 0
65. Ökat psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år) 500 000
Anslagens totalbelopp 81 228 000