Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2019

I tilläggsbudgetproposition för 2019PDF-versio

 euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN350 000
20. Riksdagens justitieombudsman350 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag), tillägg350 000
23. STATSRÅDETS KANSLI0
01. Förvaltning0
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)0
10. Ägarstyrningen0
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE374 000
10. Domstolar och rättshjälp287 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg207 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg80 000
30. Åklagarna87 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg87 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 873 000
01. Förvaltning190 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg104 000
04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg86 000
10. Polisväsendet1 600 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 600 000
20. Gränsbevakningsväsendet1 020 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 020 000
40. Migration5 063 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander (reservationsanslag 2 år), tillägg5 063 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 456 000
10. Militärt försvar1 614 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-6 563 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg8 177 000
30. Militär krishantering-158 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag-158 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE8 182 000
01. Förvaltningen0
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
20. Tjänster för statssamfundet0
88. Senatfastigheter0
40. Statens regional- och lokalförvaltning730 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg730 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen0
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)0
80. Överföringar till landskapet Åland-648 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-648 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen8 100 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), tillägg8 100 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 590 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet500 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet7 000 000
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg6 000 000
80. Konst och kultur1 790 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg790 000
90. Idrottsverksamhet0
91. Ungdomsarbete300 000
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE0
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi0
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 650 000
20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation1 650 000
01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 650 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster5 000 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg5 000 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE39 250 000
01. Förvaltning21 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg21 000 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)0
20. Närings- och innovationspolitik18 000 000
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg18 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik-4 500 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag-7 500 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet0
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik4 500 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg9 400 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag-4 900 000
60. Energipolitik0
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)0
70. Integration250 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 503 000
01. Förvaltning60 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg60 000
02. Tillsyn2 780 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg280 000
08. Omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)2 500 000
03. Forskning och utveckling250 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
40. Pensioner20 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), tillägg20 000
50. Stöd till veteraner80 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag), tillägg80 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård4 313 000
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg813 000
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)3 000 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten (reservationsanslag 3 år)0
65. Ökat psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år)500 000
Anslagens totalbelopp 81 228 000