Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            01. Inrikesministeriets omkostnader
            04. Beredskapen i Finland för civil krishantering
       10. Polisväsendet
       20. Gränsbevakningsväsendet
       40. Migration
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 104 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 190 000 euro av anslaget får användas till betalning av finansiella korrigeringar som utgör som kostnader för överföringsekonomin och gäller fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 till den del det är fråga om utgifter för finska statens slutbetalningar och sanktioner i samband med s.k. systemkorrigeringar.

Förklaring: I anslagsändringen har som tillägg beaktats 190 000 euro, som föranleds av ombudgetering av det anslag som i den tredje tilläggsbudgeten för 2017 beviljats för finansiella korrigeringar enligt beslut av Europeiska kommissionen, och som avdrag 86 000 euro i överföring till moment 26.01.04.


2019 I tilläggsb.104 000
2019 budget14 425 000
2018 I tilläggsb.163 000
2018 budget13 811 000
2017 bokslut13 802 000