Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       10. Ägarstyrningen
            88. Aktieförvärv

Statsbudgeten 2019

10. ÄgarstyrningenPDF-versio

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sin fordran till den del som Forest BTL Oy:s, som har trätt i likvidation, medel inte räcker till för att täcka borgenärernas fordringar, under förutsättning att statens och de andra gäldenärernas relativa ställning inte ändras.

Förklaring:Staten har år 2012 beviljat det statsägda bolaget Vapo Oy:s dotterbolag Forest BTL Oy ett konverteringslån på 5 000 000 euro för att finansiering av utvecklingsarbetet i det så kallade Feed-skedet som anknyter till byggandet av en produktionsanläggning som utnyttjar produktionstekniken för träbaserat biodiesel. Senare förföll projektet och Forest BTL Oy har försatts i likvidation. Statens fordran i bolaget är det ursprungliga lånekapitalet jämte räntor. För att undvika bolagets konkurs och de merkostnader som en konkurs skulle medföra, är det ekonomiskt sett ändamålsenligt att staten tillsammans med de andra huvudborgenärerna avstår från sin fordran till den del som bolagets tillgångar inte räcker till för att täcka fordringarna. Fordran har ursprungligen finansierats med ett anslag som beviljats under momentet.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget 5 700 000
2018 II tilläggsb.
2018 budget 5 700 000
2017 bokslut 13 900 000