Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

02. TillsynPDF-versio

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 180 000 euro av att resurserna för styrning och tillsyn av tjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning stärks och 100 000 euro av att resurserna för övervakningen av småbarnspedagogiken stärks.


2019 I tilläggsb. 280 000
2019 budget 11 940 000
2018 II tilläggsb. 90 000
2018 I tilläggsb. 95 000
2018 budget 10 836 000
2017 bokslut 10 762 000

08. Omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till uppgörande av informationsbeskrivningar bl.a. över datainnehållet i de register som ingår i elektroniska tjänster och av hur registeruppgifterna lämpar sig för sitt ändamål

2) till en rådgivningstjänst för tillstånd att använda tillståndsmyndighetens uppgifter och utvecklande av tjänsten

3) till underhållet av en nationell elektronisk åtkomstportal och driften och utvecklandet av ett ärendehanteringssystem för tillståndsärenden

4) till en tjänst för användningstillstånd och meddelandet av beslut om användningstillstånd

5) till integrering i tillståndsprocessen av de etiska överväganden som tillståndsutredningarna förutsätter

6) till en tjänst för samkörning och utlämnande av uppgifter och utvecklande av den

7) till en förvaringstjänst för kodnycklar

8) till utvecklande och underhåll av en informationssäker teknisk anslutning för utlämnande av uppgifter

9) till utvecklande och underhåll av en informationssäker elektronisk användarmiljö för hantering av information som lämnats ut till sökande

10) till utvecklande av samarbetet mellan tillståndsmyndigheten och de personuppgiftsansvariga

11) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.

Anslaget används för utvecklande och underhåll av tillståndsmyndighetens basservice och infrastruktur. De som får användningstillstånd betalar en avgift för tillstånd och för de tjänster de behöver, såsom för insamling, samkörning, teknisk bearbetning och utlämnande av uppgifter med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt och de beslut som tillståndsmyndighetens styrgrupp fattat. Tillståndsmyndigheten ersätter den registeransvariga myndigheten för den andel av avgiften som tillkommer den.

Tillståndsmyndigheten är en separat enhet som finns i samband med Institutet för hälsa och välfärd. Social- och hälsovårdsministeriet ställer upp resultatmålen för tillståndsmyndigheten och dess verksamhet som en del av resultatstyrningen av Institutet för hälsa och välfärd.


2019 I tilläggsb. 2 500 000