Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltningen
            88. Senatfastigheter

Statsbudgeten 2019

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

88. Senatfastigheter

2. Investeringar

Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 300 miljoner euro år 2019.

4. Fullmakter

Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta

  • — de tomter på sammanlagt ca 10 350 m2 som bildas av fastighet 92-61-209-1 i kvarter 61209 i Vanda stad, till bolaget Peab Oy, till det eller de bolag som Peab Oy bildar enskilt eller tillsammans med andra aktörer eller till Peab Oy:s befintliga dotterbolag, till ett pris av minst 886,733 €/m2 våningsyta för fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder och till ett pris av minst 200 €/m2 våningsyta för byggrätten för affärsbyggnader samt till ett pris av minst 200 €/m2 våningsyta för byggrätten för daghem, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer
  • — de tomter på sammanlagt ca 3 700 m2 som bildas av fastighet 92-61-209-1 i kvarter 61209 i Vanda stad, till bolaget A-Kruunu Oy, till det eller de bolag som A-Kruunu Oy bildar enskilt eller tillsammans med andra aktörer eller till ett befintligt dotterbolag till A-Kruunu Oy, till åtminstone det pris som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA har fastställt, dock till minst 390 €/m2 våningsyta, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.

Förklaring:I Senatfastigheters investeringsfullmakt (290 miljoner euro) görs en inbesparing på åtminstone 15 miljoner euro, eftersom det finns ett mindre behov av fastighetsarrangemang i stationsområden än vad man tidigare antagit. Samtidigt finns det ett tryck på att höja investeringsfullmakten med 25 miljoner euro på grund av omedelbara investeringar som gäller inomhusförhållanden och för att genomföra flera centrala investeringsprojekt som länge skjutits upp. Därför föreslås en investeringsfullmakt på 300 miljoner euro.

Den fastighetsförmögenhet som försäljningsfullmakten gäller är belägen i Vanda stad i stadsdelen Dickursby.

Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet konkurrensförfarande, var det högsta och valda anbudet för fastighetsförmögenheten, som är avsedd för fritt finansierad produktion av hyres- eller ägarbostäder, byggrätt för affärsutrymmen samt byggrätt för daghem, 886,733 €/m2 våningsyta när det gäller fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder, 200 €/m2 våningsyta när det gäller byggrätten för affärsbyggnader och 200 €/m2våningsyta när det gäller byggrätten för daghem. Priserna per m2 våningsyta motsvarar egendomens verkliga värde.

I kvarteret har man dessutom planlagt ett hyresbostadsprojekt som byggs med statligt räntestöd. Projektet genomförs av bolaget A-Kruunu Oy, som är ett statsägt bolag med specialuppgifter. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA fastställer priset per kvadratmeter för den bostadsproduktion som får statligt räntestöd. För denna bostadsproduktion säljs byggrätten enligt den prisnivå som ARA har fastställt, dock till ett pris på minst 390 €/m2 våningsyta.

Den slutliga våningsytan, tomtarealerna samt placeringen av tomterna klarnar när den nya planen har fastställts. Beräknat enligt den gällande referensplanen säljer Senatfastigheter till Peab Oy fritt finansierad produktion av hyres- eller ägarbostäder, byggrätt för affärsbyggnader och byggrätt för daghem för en köpesumma på sammanlagt ca 16,5 miljoner euro. Till A-Kruunu Oy säljer Senatfastigheter byggrätt för en köpesumma på sammanlagt ca 3,0 miljoner euro.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut