Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       10. Militärt försvar
            01. Försvarsmaktens omkostnader
            18. Anskaffning av försvarsmateriel
       30. Militär krishantering
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 177 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 355 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2018 samt som tillägg 10 532 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2018.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.


2019 I tilläggsb.8 177 000
2019 budget774 456 000
2018 II tilläggsb.27 743 000
2018 I tilläggsb.19 999 000
2018 budget478 100 000
2017 bokslut499 355 000