Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2019

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2019.

Övervakningen inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken

För stärkande av resurserna för styrning och tillsyn av äldreomsorgen och tjänsterna för personer med funktionsnedsättning föreslås för regionförvaltningsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och för social- och hälsovårdsministeriet ett tilläggsanslag på sammanlagt 720 000 euro.

För stärkande av resurserna för övervakningen inom småbarnspedagogiken föreslås för regionförvaltningsverket och Valvira ett tilläggsanslag på sammanlagt 350 000 euro.

I omkostnaderna för riksdagens justitieombudsmans kansli föreslås ett tillägg på 350 000 euro för ökade resurser för tillsynen över äldre personers rättigheter.

För Institutet för hälsa och välfärd (THL) föreslås ett tillägg på 250 000 euro för utveckling och genomförande av en undersökning om situationen inom äldreomsorgen (VanPal).

Säkerhet och migration

Sexuellt utnyttjande av barn och unga som sker via internet och där förövarna är organiserade i nätverk är ett omfattande och växande problem. Det föreslås att polisens resurser i fråga om personal och utrustning stärks med 1,6 miljoner euro. Anslaget är avsett för åtgärder för att bekämpa sexualbrott på internet och effektivisera polisens förebyggande arbete (den s.k. nätpolisen).

För domstolarna, rättshjälpen och åklagarväsendet föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 374 000 euro till följd av att polisens brottsbekämpning utvidgats.

I syfte att främja utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn införs i Helsingfors och Uleåborg som en ny verksamhetsmodell den s.k. barnhusmodellen. För styrning och utveckling som stödjer införandet av barnhusmodellerna samt för understöd i samband med införandet föreslås sammanlagt 813 000 euro för 2019.

För Uleåborgs stad föreslås ett understöd på 500 000 euro för ett pilotprojekt som ordnas av Uleåborgs stad och som har som mål att förebygga sexualbrott mot minderåriga.

För undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen samt för verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 1,8 miljoner euro. Anslaget kan användas för åtgärder för att bekämpa gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuella syften.

För åtgärder för att förbättra kvaliteten på behandlingen av ärenden som gäller asyl och invandring och försnabba behandlingen föreslås ett tillägg på 2,212 miljoner euro i Migrationsverkets anslag.

Utrymmen i flyktingförläggningen i Uleåborg ändras 2019 till förvarsutrymmen för utlänningar. För ombyggnadsarbetena och för inrättandet av en förvarsenhet föreslås 2,601 miljoner euro.

För ett pilotförsök med grundkurser om det finska samhället vid statens förläggningar föreslås 250 000 euro.

I anslaget för integration av invandrare föreslås ett tillägg på 250 000 euro. Tillägget föranleds av anordnandet av orientationsutbildning på eget språk och av producerandet av ett riksomfattande utbildningsmaterial i syfte att öka invandrares förståelse av hur vårt samhälle fungerar.

Inkomstposter

Enligt den makroprognos från finansministeriet som offentliggjordes i december kommer den ekonomiska tillväxten att bli något långsammare än vad som tidigare beräknats. Tillväxten påverkas av såväl exportutvecklingen som utvecklingen i den inhemska efterfrågan. Kalkylen över skatteinkomster föreslås bli sänkt med sammanlagt 150 miljoner euro. Det föreslås att mervärdesskatteprognosen justeras ned med 196 miljoner euro bl.a. på grund av revideringen av prognoserna för hushållens konsumtion. Dessutom föreslås det att intäkterna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster höjs med 156 miljoner euro och att samfundsskatteintäkterna sänks med 110 miljoner euro.

För att utveckla järnvägsbranschen på ett övergripande sätt och för att främja stora investeringar i spårtrafik har regeringen beslutat att överföra statsägda aktier till ett värde av 100 miljoner euro till balansräkningen för Oy Suomen Rata Ab som är under bildning. Bolaget ska betala överlåtelseskatten och kostnaderna för realiseringen av aktierna vilka uppgår till cirka 7 miljoner euro, och därtill sänks inkomstposterna då utdelningen minskar med cirka 3 miljoner euro till följd av överföringen av aktierna. På motsvarande sätt föreslås intäktsföringarna av aktieförsäljnings- och utdelningsinkomster bli minskade med sammanlagt 110 miljoner euro. För att täcka tilläggsbudgeten föreslås det att intäktsföringarna från Försörjningsberedskapsfonden (37 miljoner euro) och Statens bostadsfond (73 miljoner euro) ökas på motsvarande sätt.

Balansen inom statsfinanserna och statsskulden

Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 144 miljoner euro och ökningen av anslagen med 81 miljoner euro ökar tilläggsbudgetpropositionen för 2019 behovet av statens nettoupplåning med 225 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 1,9 miljarder euro år 2019. Statsskulden beräknas vid utgången av 2019 uppgå till cirka 107 miljarder euro, vilket är ca 44 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

  2017
Bokslut
2018
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)
2019
Godkänd
budget
2019
Regeringens
proposition
2019
Sammanlagt
           
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
55 042 56 192 55 495 81 55 576
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 331 1 172 1 180 - 1 180
           
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
51 341 54 942 53 840 -144 53 696
— Skatteinkomster 43 197 44 417 45 816 -150 45 666
— Övriga inkomster 8 144 10 525 8 024 6 8 030
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
3 084 1 250 1 655 225 1 880
— Nettoupplåning 3 061 1 300 1 705 225 1 930
— Skuldhantering 23 -50 -50 - -50

Ramen för valperioden

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med cirka 42 miljoner euro. Ramutgifterna för 2019 blir därmed 44 152 miljoner euro.

Utgiftsramen för 2019 uppgick till 44 420 miljoner euro efter den ordinarie budgeten.

Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramnivån 2019 till 44 413 miljoner euro. Den ofördelade reserven blir därmed 262 miljoner euro.

Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2019
     
  Justering av indexkorrigeringen av försvarsmaktens utgifter i enlighet med den faktiska prisutvecklingen 2018 (avtalsbaserad priskorrigering) -7,0

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

I arbets- och näringsministeriets mervädersskatteutgifter föreslås ett tillägg på 21 miljoner euro. Tillägget föranleds av en höjning av förslagsanslagen.

På grund av en precisering av de beräknade utbetalningarna föreslås det att förslagsanslaget för kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (de s.k. tillväxtmotorerna) höjs med 18 miljoner euro. Förslagsanslagen för senare år minskar på motsvarande sätt.

För pilotförsök med nya servicemodeller inom arbetskrafts- och företagsservicen föreslås en överföring på 3 miljoner euro från anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice till arbets- och näringsbyråernas omkostnader.

Det föreslås att Försörjningsberedskapscentralen ges rätt att överföra Kiinteistö Oy Heka:s hela aktiestock på 10,75 miljoner euro såsom apportegendom till Suomen Huoltovarmuusdata Oy.

För stöd för ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekiön Sähkö Oy:s nuvarande ansvarsområde föreslås en fullmakt på 7 miljoner euro.

För utvecklingsprojekt som riktar sig till företag föreslås en tilläggsfullmakt på 2 miljoner euro. Anslaget får användas för projekt för investering i ny teknik som genomförs i Egentliga Finland och som bedöms få betydande sysselsättningseffekter.

För inledandet av den regionala kapitalplaceringsverksamheten föreslås 8,4 miljoner euro i överföring från arbets- och näringsministeriets övriga anslag.

Andra justeringar

Under Finlands EU-ordförandeskap förnyas praxis i mötesarrangemangen i enlighet med principerna för hållbar utveckling när det gäller uppvaktningen av mötesgästerna. Finland uppmuntrar Europa att vara föregångare inom klimatåtgärder. Genom ändringen i tilläggsbudgetproposition föreslås det att man i stället för att ge fysiska gåvoföremål ska använda en summa som motsvarar uppvaktningen vid möten för sådana användningsändamål som syftar till att kompensera flygutsläpp. Dessutom föreslås det att också finansministeriets omkostnadsanslag får användas till betalning av utgifter för sådana arrangemang som ersätter mindre gåvor och som syftar till att kompensera flygutsläpp.

För säkerställandet av Museiverkets verksamhetsförutsättningar föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för att täcka underskottet i anslaget under omkostnadsmomentet.

För undervisnings- och kulturministeriet föreslås ett samtycke enligt vilken det till den olympiafond som finns i anslutning till Finlands Olympiska Kommitté vederlagsfritt får överlåtas statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 20 miljoner euro, förutsatt att motsvarande privata finansiering har erhållits före överlåtelsen.

Förslagsanslaget för grundläggande utbildning för vuxna föreslås bli höjt med 6,0 miljoner euro på grund preciseringar av prestationsuppgifterna och rättelser som gjorts.

För Transport- och kommunikationsverket föreslås ett tilläggsanslag på 1,65 miljoner euro för anläggande av ett markbundet intelligent GNSS-nätverk.

Vasa stad anvisas ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro för köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster. Tillägget föranleds av investeringsprogrammet för fartygstrafiken i Kvarken.

För att minska hälso- och välfärdsskillnaderna hos högskolestuderande har det i syfte att trygga de studerandes lika tillgång till välfungerande tjänster föreslagits att FPA från och med 2021 ska ordna tjänsterna inom studerandehälsovården för högskolestuderande medan studenternas hälsovårdsstiftelse ska producera tjänsterna. För beredningen av reformen föreslås sammanlagt 3,0 miljoner euro för studenternas hälsovårdsstiftelse under åren 2019 och 2020.

Det föreslås att statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 18,5 miljoner euro överlåts utan vederlag till FinnHEMS Oy för byggande av nya baser för läkarhelikoptrar.

För inledande av verksamheten vid den nya tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården föreslås ett anslag på sammanlagt 2,5 miljoner euro.

Det föreslås att Senatfastigheter ges rätt att överlåta en fastighet i stadsdelen Dickursby i Vanda stad till bolaget Peab Oy och bolaget A-Kruunu Oy för en köpesumma på cirka 19,5 miljoner euro.

Det föreslås att Senatfastigheters investeringsfullmakt höjs till 300 miljoner euro för att möjliggöra omedelbara investeringar som gäller inomhusförhållanden och för att genomföra flera centrala investeringsprojekt som länge skjutits upp.

De av riksdagen godkända anslagen för 2019 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro

  Huvudtitel Godkänd
budget
Regeringens
proposition
Sammanlagt
         
21. Riksdagen 124 589 000 350 000 124 939 000
22. Republikens president 20 076 000 - 20 076 000
23. Statsrådets kansli 268 343 000 - 268 343 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 135 595 000 - 1 135 595 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 978 493 000 374 000 978 867 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 496 845 000 7 873 000 1 504 718 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 138 172 000 1 456 000 3 139 628 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 494 367 000 8 182 000 17 502 549 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 422 555 000 9 590 000 6 432 145 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 621 316 000 - 2 621 316 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 873 776 000 6 650 000 2 880 426 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 2 500 599 000 39 250 000 2 539 849 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 15 035 949 000 7 503 000 15 043 452 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 204 384 000 - 204 384 000
36. Räntor på statsskulden 1 180 410 000 - 1 180 410 000
Sammanlagt 55 495 469 000 81 228 000 55 576 697 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2019 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro

  Avdelning Godkänd
budget
Regeringens
proposition
Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 45 816 025 000 -150 000 000 45 666 025 000
12. Inkomster av blandad natur 5 745 939 000 115 840 000 5 861 779 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 2 213 367 000 -110 000 000 2 103 367 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 65 114 000 - 65 114 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 53 840 445 000 -144 160 000 53 696 285 000
       
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 1 655 024 000 225 388 000 1 880 412 000
Sammanlagt 55 495 469 000 81 228 000 55 576 697 000