Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Närings- och innovationspolitik
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
            42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt
            64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
       60. Energipolitik
       70. Integration
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

50. Regionutveckling och strukturfondspolitikPDF-versio

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 400 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 10 400 000 euro år 2019.

Förklaring: Av bevillningsfullmakten och anslagsökningen föranleds 8 400 000 euro av inledandet av den regionala kapitalplaceringsverksamheten, varav 4 900 000 euro är en överföring från moment 32.50.64. Av anslagsökningen utgörs dessutom 3 500 000 euro av en överföring från moment 32.30.51.

Av bevillningsfullmakten föranleds 2 000 000 euro av de projekt för investering i ny teknik som genomförs i Egentliga Finland och som bedöms få betydande sysselsättningseffekter. Motsvarande anslagsökning på 1 000 000 euro är en överföring från moment 32.30.51.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 9 400 000 euro år 2019, 500 000 euro år 2020 och 500 000 euro år 2021.


2019 I tilläggsb.9 400 000
2019 budget8 178 000
2018 I tilläggsb.4 000 000
2018 budget12 171 000
2017 bokslut21 876 457

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 4 900 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 663 911 000 euro år 2019.

Förklaring: Avdraget på 4 900 000 euro av bevillningsfullmakten och anslaget föranleds av en överföring av den statliga medfinansieringen till moment 32.50.42 för inledandet av den regionala kapitalplaceringsverksamheten.


2019 I tilläggsb.-4 900 000
2019 budget401 887 000
2018 II tilläggsb.35 000 000
2018 budget361 478 000
2017 bokslut280 568 707