Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Närings- och innovationspolitik
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
            01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
       70. Integration
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivetPDF-versio

Samtycke

Motiveringen till kapitlet kompletteras så att Försörjningsberedskapscentralen ges rätt att överföra Kiinteistö Oy Heka:s hela aktiestock på 10,75 miljoner euro såsom apportegendom till Suomen Huoltovarmuusdata Oy.

Förklaring: Den fastighetsförmögenhet som fullmakten gäller är belägen i Kerava stad. Försörjningsberedskapscentralen och Kerava stad äger tillsammans Kiinteistö Heka Oy, som äger fastigheterna 245-4-264-2 och 245-4-264-3 där Suomen Huoltovarmuusdata Oy och Keravas nödcentral är belägna.

Både för Suomen Huoltovarmuusdata Oy och för nödcentralen är det viktigt att grottlokalerna utvecklas och upprätthålls på en hög säkerhetsnivå. Fastigheterna behöver dock investeringar omfattande cirka 7,3 miljoner euro för att upprätthålla en hög skyddsnivå.

Det enklaste sättet att säkerställa att utvecklandet och upprätthållandet av grottlokalerna motsvarar användarnas behov avseende säkerhet och funktion är att Försörjningsberedskapscentralen förvärvar Kiinteistö Heka Oy:s hela aktiestock till sin ägo. Efter detta apporterar Försörjningsberedskapscentralen egendomen till Suomen Huoltovarmuusdata Oy, som i och med arrangemangen blir ägare av de lokaler som dess affärsveksamhet förutsätter.

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).

Förklaring: Ändringen av motiveringen föranleds av en överföring av konsumentrådgivningens uppgifter från moment 28.40.02.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget15 548 000
2018 II tilläggsb.14 000
2018 I tilläggsb.92 000
2018 budget11 188 000
2017 bokslut10 619 000