Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
            40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
       20. Närings- och innovationspolitik
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
       70. Integration
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till att bevilja företag och andra sammanslutningar statsunderstöd i enlighet med Europeiska kommissionens förordning EG nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse.

Förklaring: Ändringen av motiveringen gör det möjligt att bevilja företag och andra sammanslutningar statsunderstöd som så kallat de minimis-stöd.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget5 171 000
2018 budget18 001 000
2017 bokslut14 143 000