Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
       01. Förvaltning
       10. Ägarstyrningen
            88. Aktieförvärv
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sin fordran till den del som Forest BTL Oy:s, som har trätt i likvidation, medel inte räcker till för att täcka borgenärernas fordringar, under förutsättning att statens och de andra gäldenärernas relativa ställning inte ändras.

Förklaring: Staten har år 2012 beviljat det statsägda bolaget Vapo Oy:s dotterbolag Forest BTL Oy ett konverteringslån på 5 000 000 euro för att finansiering av utvecklingsarbetet i det så kallade Feed-skedet som anknyter till byggandet av en produktionsanläggning som utnyttjar produktionstekniken för träbaserat biodiesel. Senare förföll projektet och Forest BTL Oy har försatts i likvidation. Statens fordran i bolaget är det ursprungliga lånekapitalet jämte räntor. För att undvika bolagets konkurs och de merkostnader som en konkurs skulle medföra, är det ekonomiskt sett ändamålsenligt att staten tillsammans med de andra huvudborgenärerna avstår från sin fordran till den del som bolagets tillgångar inte räcker till för att täcka fordringarna. Fordran har ursprungligen finansierats med ett anslag som beviljats under momentet.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget5 700 000
2018 II tilläggsb.
2018 budget5 700 000
2017 bokslut13 900 000