Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
       01. Förvaltning
            24. Finlands EU-ordförandeskap
       10. Ägarstyrningen
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget får användas högst 500 000 euro för understöd och anskaffningar som används för ändamål som stöder hållbar utveckling i syfte att kompensera flygutsläpp.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

  
1. Lönekostnader för fler anställda samt andra konsumtionsutgifter35 500 000
2. Mötesutgifter24 000 000
3. Kompensation av flygutsläpp (högst)500 000
Totalt60 000 000

Förklaring: Finland har som mål att under EU-ordförandeskapet förnya praxis i mötesarrangemangen i enlighet med principerna för hållbar utveckling också när det gäller uppvaktningen av mötesgästerna. Genom hållbar och klimatvänlig uppvaktning på mötena syftar Finland till att uppmuntra Europa att vara föregångare inom klimatåtgärder.

Vanligtvis ger ordförandelandet i anknytning till ordförandeskapet gåvor i form av minnesföremål åt gästerna. Avsikten är att ta i bruk ett förfarande där gästerna på de EU-möten på minst arbetsgruppsnivå som Finland står värd för under Finlands EU-ordförandeskap informeras om att de i stället för fysiska gåvoföremål får en summa som motsvarar den sedvanliga uppvaktningen vid möten för sådana användningsändamål som stöder hållbar utveckling i syfte att kompensera flygutsläpp.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget60 000 000
2018 budget6 800 000
2017 bokslut200 000