Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 942 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 3,3—50 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoverotusta kevennetään asteittain hallituskaudella yhteensä n. 182 milj. euroa. Ensimmäiset veronkevennykset tulivat voimaan vuosien 2016, 2017 ja 2018 alusta ja viimeisin tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Veronkevennyksen asteittaisella voimaantulolla pyritään hillitsemään käyttäytymisvaikutuksia sekä välttämään kertaluonteisen suuren veromuutoksen aiheuttamia autokaupan markkinahäiriöitä ja varastoarvojen äkillistä alenemista sekä kuluttajien kannalta epäoikeudenmukaisia vaikutuksia.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suuri merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan n. 124 000 kpl vuonna 2018. Vuonna 2019 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan muutamalla tuhannella kappaleella vuodesta 2018.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla autoverotaulukot sopeutettaisiin uuteen WLTP-päästömittaustapaan. Muutoksen arvioidaan olevan autoveron tuoton kannalta neutraali. Uuden verotaulukon esitetään tulevan voimaan 1.9.2018. Vastaavasti 1.1.2019 voimaantuleva verotaulukko sopeutettaisiin samalla tavalla.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2017 2018 ennuste 2019 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 116 300 6 500 124 000 6 000 127 000 5 500
Uudet pakettiautot 15 600 4 500 16 000 4 300 17 000 4 100

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2017 oli n. 118 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Keskimääräisten päästöjen lasku pienentää verokertymää veroprosentin määräytyessä päästöjen perusteella. Autoveron tuottoon on vaikuttanut viime vuosina myös käytettynä maahantuotujen autojen autoveroon liittyvät palautukset.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
ennuste
       
Henkilöautot 894 809 844
Pakettiautot 82 79 75
Moottoripyörät 10 11 11
Muut ajoneuvot 9 12 12
Autoveron palautukset -18 - -
Yhteensä 977 911 942

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 55 milj. euroa.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan n. 74 milj. euroa vuonna 2019.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
ennuste
2019
ennuste
       
Muuttoautojen verotuki 4 - -
Taksien verotuki 12 13 10
Invalidien autoverotuki 3 3 3
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 75 61 61
Yhteensä 94 77 74

2019 talousarvio 942 000 000
2018 I lisätalousarvio 65 000 000
2018 talousarvio 911 000 000
2017 tilinpäätös 977 138 446

05. Varainsiirtovero

Momentille arvioidaan kertyvän 815 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2019 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta, samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Talousarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2019 asunto-osakekaupan arvo nousisi 3,3 % sekä kiinteistökaupan arvo nousisi 2,3 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 12 verotukea, joista neljälle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2017 2018 2019
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 95 95 95
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Muut 4 4 4
Yhteensä 2 099 2 099 2 099

2019 talousarvio 815 000 000
2018 talousarvio 786 000 000
2017 tilinpäätös 775 097 440

06. Arpajaisvero

Momentille arvioidaan kertyvän 237 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten ja totopelien tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.


2019 talousarvio 237 000 000
2018 talousarvio 235 000 000
2017 tilinpäätös 227 056 868

07. Ajoneuvovero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 178 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverolakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuodesta 2011 alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Veroa kannetaan vaan niiltä päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäyttöön.

Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa vuoden aikana maksettavaksi tulevaa verojen määrää. Tämä koskee henkilöautoja. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on fiskaalisia ja EU-oikeudellisia perusteita.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ajoneuvoveron sopeuttamisesta uuteen WLTP-päästömittaustapaan. Uusi verotaulukko tulisi voimaan 1.1.2020 alkaville veropäiville. Ennen uuden verotaulukon voimaantuloa ajoneuvoveron tuoton arvioidaan kasvavan n. 2 milj. euroa päästömittaustavan muutoksen takia.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 648 654 653
— pakettiautot 119 125 120
— kuorma-autot - - -
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 302 297 304
— pakettiautot 30 30 30
— kuorma-autot 56 55 56
Maksutapalisä 14 13 14
Yhteensä 1 169 1 174 1 178

Ajoneuvoverotuksen merkittävin verotuki on invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta. Verotukien yhteismääräksi arvioidaan 16 milj. euroa.


2019 talousarvio 1 178 000 000
2018 talousarvio 1 174 000 000
2017 tilinpäätös 1 169 155 429

08. Jätevero

Momentille arvioidaan kertyvän 12 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Vuonna 2017 jäteveroa korotettiin 55 eurosta 70 euroon jätetonnilta. Jäteveron veropohja on pienentynyt vuoden 2011 veromuutoksen jälkeen noin 90 %.


2019 talousarvio 12 000 000
2018 talousarvio 16 000 000
2017 tilinpäätös 12 143 271